Naším cieľom je predchádzať problémom, podporovať osobnú zodpovednosť za správanie a vytvárať poznatky, ktoré možno aplikovať v celej organizácii.

Okrem toho sa zaväzujeme dôsledne dodržiavať ľudské práva a riadiť riziká v našom dodávateľskom reťazci. Tento prístup sme zaviedli pred niekoľkými rokmi a stále napredujeme.

Na ďalšie posilnenie myslenia založeného na princípoch a etike v našej organizácii a tiež pri interakciách s tretími stranami sme vytvorili Etický kódex Novartis. Je postavený na behaviorálnych vedách, spoluvytvorený zamestnancami Novartisu a bol publikovaný v roku 2020.

V Novartise dodržiavame vysoké štandardy etiky a netolerujeme neetické správanie. Podnikáme všetky potrebné kroky, aby sme umožnili zamestnancom robiť to, čo je správne, a zabezpečiť dodržiavanie nášho Etického kódexu a príslušnej legislatívy.

S viac ako 100 000 zamestnancami však nemôžeme vylúčiť možnosť pochybenia jednotlivca. Práve preto sme zaviedli rozsiahle opatrenia v snahe zabezpečiť, aby boli hlásenia o podozreniach na nesprávne konanie dôkladne prešetrené. Ak sa skutočne zistí pochybenie, pracujeme na tom, aby sme rýchlo a primerane zakročili. Oddelenie SpeakUp poskytuje bezpečné miesto, kde môže ktokoľvek (z interného, ale aj externého prostredia) upozorniť na neetické správanie v spoločnosti Novartis.