V záujme pacientov Novartis spolupracuje so zdravotníckymi pracovníkmi (ZP) a zdravotníckymi organizáciami (ZO). Naše odvetvie poskytuje prevody hodnôt zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym organizáciám, aby sme im kompenzovali čas, ktorý venovali našej spolupráci.

V súlade s Etickým kódexom vydaným Európskou Federáciou Farmaceutických Odvetví a Združení (EFPIA) a jeho lokálnymi variantmi zverejňujeme platby a iné prevody hodnôt. Taktiež povzbudzujeme zdravotníckych pracovníkov, aby udelili súhlas na individuálne zverejňovanie, ak to nie je nariadené lokálnymi zákonmi alebo nariadeniami.

Zvyšovanie transparentnosti v tomto už dostatočne regulovanom vzťahu prispieva k porozumeniu tejto spolupráci a adresuje obavy verejnosti o vzájomných vzťahoch medzi zdravotníctvom a farmaceutickým priemyslom.

Veríme, že zverejňovanie platieb a prevodov hodnôt súvisiacich s týmito vzťahmi napomáha k väčšej dôvere pacientov, zdravotníckych pracovníkov, orgánov verejnej správy a verejnosti a podporuje náš záväzok k vyšším etickým obchodným štandardom.

Účelom zverejnenia prevodov hodnôt ich príjemcom je oznámenie o hodnotách (peňažných alebo nepeňažných) poskytnutých zdravotníckym pracovníkom / zdravotníckym organizáciám, s ktorými má naša spoločnosť vzťah alebo s nimi spolupracuje, a to s ohľadom na naplnenie cieľov a ustanovení obsiahnutých v Etickom kódexe AIFP. Zverejnenia na individuálnej báze sú realizované na základe súhlasu príjemcov hodnôt s takýmto zverejnením.

Predmetné zverejnenie však v sebe neobsahuje povolenie pre návštevníkov týchto stránok vykonávať následné spracúvanie zverejnených osobných údajov zdravotníckych pracovníkov.

Pre správne porozumenie obsahu údajov zverejnených na tejto webovej stránke odkazujeme na metodiku, ktorá vysvetľuje význam a obsah zverejňovaných prevodov hodnôt.

Relevantné odkazy a dokumenty:

Naše správy:

Zverejňovanie prevodov hodnôt zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym organizáciám podľa Etického kódexu AIFP v súlade s EFPIA Disclosure za spoločnosť Novartis Slovakia, s. r. o.

Poznámka:

  • Prevody hodnôt, ktoré sú zverejňované do Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) odľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nie sú uvedené v týchto správach.
  • Viac informácií – dostupné v metodike zverejňovania za príslušný rok (nižšie)

Správa 2023 (PDF 0.1 MB)

Metodika 2023 (PDF 0.4 MB)

Správa 2022 (PDF 0.3 MB)

Metodika 2022 (PDF 0.3MB)

Správa 2021 (PDF 0.4 MB)

Metodika 2021 (PDF 0.3 MB)