Mechanizmus spoločnosti Novartis na hlásenie pochybení

Mechanizmus SpeakUp je určený pre všetkých- od zamestnancov spoločnosti cez obchodných partnerov (napr. dodávateľov), pacientov až po širšiu verejnosť a slúži na hlásenie pochybení súvisiacich so spoločnosťou Novartis. Všetky podnety sú spracované zodpovedným tímom profesionálov a chránime každého, kto hlási pochybenia v dobrej viere. 

Pochybenie je správanie, ktoré je potenciálne nezákonné, porušuje náš Etický kódex alebo iné platné firemné normy alebo spadá mimo toho, čo sa považuje za vhodné pre osobu, profesiu alebo odvetvie, typicky s cieľom obchádzať pravidlá za účelom dosiahnutia možnej osobnej výhody alebo výhody pre firmu. Ak je vám takéto správanie známe, chceme o ňom vedieť. 

O podaných a podložených sťažnostiach informujeme v našom Novartis in Society Integrated Report.

 

01272_300dpi_RGB

Nahláste svoju obavu týkajúcu sa pochybení

Pridajte sa k ľuďom, korí majú odvahu prehovoriť a pomáhajú meniť veci. 

Často kladené otázky o SpeakUp - Ozvať sa je dôležité

Nie ste sami. Váš hlas pomáha meniť veci.

Zaväzujeme sa k rozvoju kultúry integrity a individuálnej zodpovednosti. Takéto prostredie pomáha udržiavať dôveru a podporu našich pacientov, spolupracovníkov, akcionárov, partnerov v zdravotníctve a širšej spoločnosti. Mechanizmus SpeakUp je bezpečným miestom pre každého (vrátane zamestnancov, obchodných partnerov, zákazníkov a ostatných), kde môžu vyjadriť svoje podozrenie na skutočné alebo domnené pochybenia, získať podporu a konať správne. Odráža to naše záväzky v oblasti etického správania, ako je uvedené v našom Etickom kódexe, v Kódexe pre tretie strany spoločnosti Novartis, vo Vyhlásení o záväzkoch v oblasti ľudských práv Human Rights Commitment Statement a v iných platných firemných normách, platných zákonoch alebo predpisoch, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť Novartis.

Vyjadriť obavy týkajúce sa biznis aktivít spoločnosti Novartis môže každý. Zahŕňa to zamestnancov, obchodných partnerov (napr. dodávatelia), pacientov a ďalších. Všetky obavy sú riešené zodpovedným tímom profesionálov a berú sa seriózne. Obavy sa riešia dôverne a objektívne, s ohľadom na vysoké etické normy našej spoločnosti.

Podnet môžete podať prostredníctvom viacerých kanálov. Sťažnosti možno podať centrálne do kancelárie SpeakUp prostredníctvom webovej platformy (formuláru na webovej stránke alebo telefonicky) prístupnej kliknutím na vyššie uvedené tlačidlo “Nahláste svoju obavu týkajúcu sa pochybení” alebo cez akýkoľvek alternatívny kanál uvedený nižšie. Telefonický kontakt a webový portál sú nezávislou externou službou, dostupnou 24 hodín denne, 7 dní v týždni a v 37 jazykoch. Správy o podozrivom správaní je možné podať anonymne, anonymita však môže obmedziť schopnosť plne a dôkladne preskúmať žiadosť. 

Medzi ďalšie interné možnosti patrí nahlasovanie cez (lokálne alebo na globálnej úrovni, podľa potreby): 

 • akéhokoľvek manažéra 
 • akéhokoľvek člena oddelení P&O, Ethics, Risk and Compliance, Global Security a Legal 
 • Country Prezidenta 
 • ďalšie funkcie, ktoré môžu byť vyžadované v súlade s lokálnymi normami alebo reguláciami 

Tím pre ľudské práva môže kontaktovať aj externých spolupracovníkov ohľadom špecifických problémov týkajúcich sa ľudských práv.

Dajte nám vedieť o nevhodnom správaní, ktoré zahŕňa akékoľvek správanie, ktoré je potenciálne nezákonné, porušuje Etický kódex alebo iné platné firemné normy, alebo je v rozpore s tým, čo sa považuje za vhodné pre osobu, profesiu alebo odvetvie. Môže sa to týkať nášho Etického kódexu, Kódexu pre tretie strany spoločnosti Novartis, Vyhlásenia o záväzkoch v oblasti ľudských práv, ďalších firemných noriem alebo zákonov alebo predpisov, platných v krajinách, kde pôsobíme. My v SpeakUp Office sme tu, aby sme vám pomohli.

Aktivity, pri ktorých sa spoliehame na to, že ich budete hlásiť, môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na: 

 • Knihy a záznamy, nezrovnalosti v účtovníctve 
 • Podplácanie a úplatky 
 • Dôverné informácie spoločnosti/Obchodné tajomstvo 
 • Záležitosti obchodnej súťaže 
 • Konflikt záujmov Ochrana osobných údajov 
 • Diskriminácia Doing Business Ethically (Etické podnikanie) 
 • Vplyvy na životné prostredie 
 • Podvod s výdavkami 
 • Podvod/Sprenevera majetku 
 • Zdravie a bezpečnosť
 • Ľudské a pracovné práva 
 • IT 
 • Iné problémy týkajúce sa vzťahov zamestnancov (napr. nevhodné správanie, šikanovanie, atď.) 
 • Zabezpečenie kvality/Integrita dát 
 • Odvetné opatrenia 
 • Sexuálne obťažovanie

Poznámka: Mechanizmus SpeakUp nie je určený na riešenie bežných nezhôd, ktoré sa vyskytujú v pracovnom prostredí, napr. nesúhlas týkajúci sa pracovného výkonu, zvýšenia alebo zníženia platu (pokiaľ jeho výška neklesne na životné minimum na danom lokálnom trhu).

Nie, prosím, navštívte Novartis PSI Report.

Nie, tento mechanizmus nie je určený na použitie v núdzových situáciách. Ak potrebujete pomoc v núdzi, mali by ste informovať miestne záchranné zložky.

Kontakty

Pre otázky, týkajúce sa produktov a medicínskych informácií o našich produktoch, kontaktujte, prosím, sídlo spoločnosti Novartis vo vašej krajine.

Riadime sa jasným procesom, ako spravovať všetky nahlásené prípady a budeme vás zapájať do každého kroku. 

SpeakUp
 1. Ak si prajete opäť získať prístup k svojmu prípadu, budete si musieť vytvoriť prihlasovacie údaje zadaním e-mailovej adresy a vytvorením hesla. Ak ste sa rozhodli nezverejniť svoju identitu, zostanete naďalej anonymní. Vytvorením prihlasovacieho účtu sa budete môcť vrátiť k prípadu, aby ste predložili ďalšie informácie, dostávali aktualizácie, komunikovali s manažérom prípadu alebo skontrolovali priebeh. 
 2. Člen tímu Novartis SpeakUp vás bude kontaktovať približne do troch pracovných dní od podania vášho prípadu. Vaša obava bude spravovaná jedným z odborníkov tímu SpeakUp, nie externou firmou, ktorá spravuje túto stránku. 
 3. Tím SpeakUp vyhodnotí a posúdi informácie, ktoré ste poskytli, aby určil vhodný postup a zabezpečil dôkladné, spravodlivé a nezaujaté vyšetrenie alebo preskúmanie nahlásených obáv. Tento process trvá 10-45 dní. Niektoré prípady sa môžu vyšetriť skôr, iné môžu trvať dlhšie. Budete informovaní a podporovaní počas celého procesu. 
 4. Ak máte ďalšie informácie týkajúce sa vášho prípadu, aj po podaní vášho podnetu, môžete sa do systému vrátiť, cez internet alebo telefonicky a upraviť, doplniť alebo pridať ich k vašej pôvodnej správe.

Prosím, nahláste svoje obavy cez SpeakUp, aj keď nemáte všetky dôkazy. Ak vidíte alebo počujete niečo, čo sa vám zdá byť nesprávne alebo ak si nie ste istí, prosím, nahláste to.

Nie je nutné, aby ste sa identifikovali. Zaväzujeme sa k anonymnému hláseniu a anonymita sa bude rešpektovať. Napriek tomu však odporúčame, aby ste sa identifikovali, pretože anonymné hlásenie môže obmedziť schopnosť plne a dôkladne preskúmať nahlásený problém. Ak sa rozhodnete odkryť svoju identitu, budeme ju považovať za dôvernú a zdieľať s inými iba v prípade potreby pre účely vyšetrovania.

Áno, process je pre spoločnosť Novartis dôverný, s výnimkou niektorých zriedkavých prípadov, kedy môžeme byť ako spoločnosť povinní odovzdať určité informácie vládnym inštitúciám alebo iným legislatívnym orgánom, napríklad v prípadoch, keď môže situácia predstavovať bezprostredné nebezpečenstvo pre inú osobu.

Váš prípad je dôverný od okamihu, keď vstúpi do SpeakUp systému. Podrobnosti vášho podnetu sú prístupné iba prideleným manažérom spoločnosti Novartis. Záverečná správa sa nikdy neposkytuje žiadnej osobe, ktorá nie je zapojená do ďalšieho riešenia.

Čo ak sa môj manažér alebo iná osoba pomstí za to, že som nahlásil podnet? V spoločnosti Novartis máme prísne interné normy, ktoré zakazujú akúkoľvek formu odvetných opatrení. Pre viac informácií, ako budete chránení, si pozrite našu Smernicu proti odvetným opatreniam, ktorá vysvetľuje, ako riešime a chránime tých, ktorí vyjadrujú obavy. 

Ako je uvedené v našom Kódexe pre tretie strany, od tretích strán vyžadujeme dodržiavanie smernice proti odvetným opatreniam, ktorá umožňuje zamestnancom vyjadriť svoje obavy bez obáv o odvetné opatrenia alebo stratu zamestnania. Ak si myslíte, že ste za podanie podnetu čelili odvetným opatreniam od tretej strany, dajte nám, prosím, vedieť. Vyjadriť sa je vždy správna vec a sme tu, aby sme vás chránili aj po tom, čo ste sa ozvali.

V závislosti od zložitosti a geografickej polohy sa väčšina podnetov vyrieši do niekoľkých týždňov. Všetky podnety sú však evidované v rámci troch pracovných dní.

Máte právo uplatňovať svoje práva a využiť všetky dostupné súdne mechanizmy súčasne s tým, ako rieši váš podnet spoločnosť Novartis, alebo po ňom.