AIFP je organizáciou združujúcou individuálnych členov, farmaceutické spoločnosti podnikajúce na Slovensku v oblasti inovatívnej medicíny. AIFP je členom EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations).

Ako členská spoločnosť AIFP sa tiež riadime jej platným Etickým kódexom

Hodnoty ako dôvera, starostlivosť, spravodlivosť, rešpekt a čestnosť vytvárajú východiskový bod pre všetky členské spoločnosti, združené v AIFP. Tento súbor kľúčových hodnôt a princípov pomáha zabezpečiť, aby interakcie so zdravotníckymi pracovníkmi a širšou zdravotníckou komunitou boli primerané a v súlade s neustále sa meniacimi očakávaniami spoločnosti.

AIFP, 2022