Záleží nám na vzdelávaní a činnostiach súvisiacich s podporou komunity a pacientov, preto podporujeme rôzne aktivity. Ak máte ako organizácia projekt, ktorým môžeme spolu naplniť toto poslanie, dajte nám vedieť.

Aké sú základné podmienky pre poskytnutie podpory?

Spoločnosť Novartis môže poskytnúť financovanie alebo iný typ podpory legitímnym organizáciám a podporiť tak rozvoj pri objavovaní nových spôsobov zlepšovania a predlžovania života ľudí, ako aj rozširovania vedeckých a lekárskych poznatkov a podporu komunít, v ktorých pracovníci spoločnosti Novartis žijú a pracujú.

Našu podporu môžeme poskytnúť iba na vopred stanovený konkrétny účel a to len organizáciám, najmä neziskovým alebo pacientskym. Podporu nemôžeme poskytnúť jednotlivcom ani politickým stranám, ani na aktivity a projekty, ktoré sa už konali. Ako môžem podať žiadosť o podporu? Žiadosť je potrebné podať prostredníctvom portálu GEMS po kliknutí na tento odkaz. Viac detailov o portáli GEMS získate po kliknutí na tento odkaz (PDF, 0.2 MB).

Pokyny pre používanie portálu systému nájdete po kliknutí na tento odkaz (PDF, 1.0 MB).

Žiadosť o podporu môžete podať kedykoľvek v priebehu roka. V prípade, že žiadateľom je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, poskytnutá podpora podlieha zrážkovej dani.

Žiadosť by mala obsahovať najmä:

  • jasnú špecifikáciu účelu podpory,
  • v prípade, že je predmetom žiadosti finančná podpora, aj jej výška vyjadrená v eurách,
  • podpornú dokumentáciu (najmä informácie o aktivite alebo projekte a detailný rozpočet),
  • časový harmonogram, najmä plánovaný dátum začatia aktivity alebo projektu,
  • stanovy alebo zakladajúce listiny (v prípade občianskych združení a neziskových organizácií), prípadne kópiu výpisu z Obchodného registra (akje žiadateľom obchodná spoločnosť) ,
  • výročnú správu za uplynulý rok, potvrdenie o vedení účtu, v prípade, že predmetom žiadosti je finančná podpora.

Ako sú žiadosti vyhodnocované?

Po prijatí žiadosti budú príslušní pracovníci spoločnosti Novartis každú žiadosť starostlivo a spravodlivo skúmať a následne, po získaní všetkých potrebných informácií, Vám poskytneme odpoveď.

O poskytnutí podpory rozhodne odborná hodnotiaca komisia. Podaním žiadosti nevzniká právny nárok na poskytnutie podpory. Žiadateľ je zodpovedný za žiadosť, obsah a implementáciu akejkoľvek činnosti, ktorá bude podporená spoločnosťou Novartis, vrátane dodržiavania zákonov a predpisov.

Aký je postup, ak je Vaša žiadosť schválená?

Po schválení podpory bude so žiadateľom uzatvorená zmluva o poskytnutí podpory. Po ukončení projektu alebo aktivity je nutné preukázať oprávnené použitie prostriedkov účtovnými dokladmi alebo iným hodnoverným spôsobom.

Na základe právnych predpisov a kódexov, ktorými sme ako spoločnosť viazaní, môžu byť údaje o podpore, vrátane názvu príjemcu, účelu, výške poskytnutej čiastky alebo povahy poskytnutého plnenia, zverejnené.