คำมั่นสัญญาของโนวาร์ตีสต่อผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย

คำมั่นสัญญาในการดูแลผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย

เราให้ความสำคัญกับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยอยู่เสมอและเข้าใจถึงความคาดหวังที่มีต่อโนวาร์ตีส