Ako globálna spoločnosť máme veľkú zodpovednosť a ešte väčšiu príležitosť viesť svet pri vytváraní pozitívnych spoločenských
zmien, pričom našim kľúčovým obchodným cieľom je pozitívny vplyv na spoločnosť.
760+

miliónov

pacientov celosvetovo, ku ktorým sa dostala naša liečba

2,6+

milióna

pacientov na Slovensku, ku ktorým sa dostala naša liečba

155

trhov

kde sú dostupné naše produkty

-5,2

milióna USD

environmentálneho dopadu z našich aktivít na Slovensku

614

miliónov USD

ako hodnota spoločenského dopadu našich produktov


*dáta za rok 2021 na základe kritérií hodnotenia vplyvu 54 produktov Innovative Medicines a 33 produktov Sandoz

Budovanie dôvery spoločnosti

Budovanie dôvery spoločnosti je kľúčovým pilierom našej korporátnej stratégie a je rozhodujúce pre splnenie nášho zámeru pretvárať medicínu s cieľom zlepšiť a predĺžiť životy ľudí. Definuje náš prístup k manažovaniu našich kľúčových environmentálnych, spoločenských a riadiacich (ESG) tém a rizík: byť súčasťou riešenia v oblasti stanovovania cien liekov a ich prístupu na trh, riešiť globálne zdravotné problémy, byť zodpovedným korporátnym občanom a dodržiavať vysoké etické štandardy. Naše snahy prispieť k týmto témam sú plne integrované v celej spoločnosti a sú kľúčom k dosiahnutiu dlhodobej hodnoty aj pre našich akcionárov.

Náš záväzok: zlepšovať zdravie pacientov vďaka zodpovednému prístupu k našej práci

K podnikaniu pristupujeme zodpovedne:

Každá zodpovedná firma by sa mala správať tak, aby jej činnosť bola pre spoločnosť prínosom. Tým naším je objavovanie a vývoj inovatívnych liekov. Pomáhame zmierňovať utrpenie, zlepšovať kvalitu života a zachraňovať ľudské životy. Neoddeliteľnou súčasťou našej práce je pomáhať druhým. Spoločenská zodpovednosť pre nás znamená zohľadňovať sociálne, etické a ekologické hľadiská v našej firemnej kultúre ako aj v každodenných aktivitách a interakciách so všetkými partnermi.

Náš prístup k spoločenskej zodpovednosti stojí na troch základných pilieroch:

Limited mobility man icon

Pacienti

Pacienti sú pre nás vždy na prvom mieste. Orientujeme sa na výskum a vývoj nových liekov a pomáhame tak ľuďom na celom svete profitovať z výhod pokroku v medicínskych technológiách. Naše lieky a produkty každoročne využije v rámci prevencie alebo liečby viac ako miliarda ľudí na celom svete. V spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) sa Novartis podieľa na programoch zameraných na zlepšenie dostupnosti liečby v rozvojových krajinách.

Etika v podnikaní

Etika v podnikaní

Všetka naša činnosť sa riadi prísnymi internými etickými a zákonnými princípmi. Ako členská spoločnosť Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) sa tiež riadime jej platným etickým kódexom. Etika v podnikaní predstavuje princípy a občianske postoje spoločnosti Novartis, ktorými sa riadi vo všetkých oblastiach svojho podnikania, pri spoločenských a environmentálnych aktivitách.

Family holding hand icon

Ľudia a spoločnosť

Všetci, s ktorými spolupracujeme, sú dôležitou súčasťou našej cesty k úspechu. Zabezpečujeme pre našich zamestnancov čo najlepšie pracovné prostredie, staráme sa o ich zdravie a kariérny rozvoj. Zároveň sme si však vedomí spoločenskej zodpovednosti vyplývajúcej z nášho postavenia, a preto časť zisku pravidelne venujeme na podporu verejne prospešných a charitatívnych projektov. Celosvetovo ide napríklad o tieto programy

- program na podporu boja s maláriou v Afrike

- prístup k riešeniu kosáčikovitej anémie a rozširovanie prístupu k jej diagnostike, liečbe a starostlivosti

- boj s Chagasovou chorobou (známou tiež ako Americká trypanosomiáza) v Latinskej Amerike

- celosvetový program s cieľom odstrániť lepru

- v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a ostatnými partnermi sa Novartis podieľa aj na ďalších programoch na zlepšenie prístupu k liečbe v rozvojových krajinách novartis.com/esg

Kolegovia pred počítačom

Diverzita a inklúzia

V Novartise sa snažíme vybudovať pracovisko, ktoré umožní všetkým našim spolupracovníkom dosiahnuť svoj plný potenciál.