Ako globálna spoločnosť máme veľkú zodpovednosť a ešte väčšiu príležitosť viesť svet pri vytváraní pozitívnych spoločenských
zmien, pričom naším kľúčovým obchodným cieľom je pozitívny vplyv na spoločnosť.

Budovanie dôvery spoločnosti

Budovanie dôvery spoločnosti je kľúčovým pilierom našej korporátnej stratégie a je rozhodujúce pre splnenie nášho zámeru pretvárať medicínu s cieľom zlepšiť a predĺžiť životy ľudí. Definuje náš prístup k manažovaniu našich kľúčových environmentálnych, spoločenských a riadiacich (ESG) tém a rizík: byť súčasťou riešenia v oblasti stanovovania cien liekov a ich prístupu na trh, riešiť globálne zdravotné problémy, byť zodpovedným korporátnym občanom a dodržiavať vysoké etické štandardy. Naše snahy prispieť k týmto témam sú plne integrované v celej spoločnosti a sú kľúčom k dosiahnutiu dlhodobej hodnoty aj pre našich akcionárov.

Náš záväzok: zlepšovať zdravie pacientov vďaka zodpovednému prístupu k našej práci

K podnikaniu pristupujeme zodpovedne:

Každá zodpovedná firma by sa mala správať tak, aby jej činnosť bola pre spoločnosť prínosom. Tým naším je objavovanie a vývoj inovatívnych liekov. Pomáhame zmierňovať utrpenie, zlepšovať kvalitu života a zachraňovať ľudské životy. Neoddeliteľnou súčasťou našej práce je pomáhať druhým. Spoločenská zodpovednosť pre nás znamená zohľadňovať sociálne, etické a ekologické hľadiská v našej firemnej kultúre ako aj v každodenných aktivitách a interakciách so všetkými partnermi.

Náš prístup k spoločenskej zodpovednosti stojí na troch základných pilieroch:

Limited mobility man icon

Pacienti

Pacienti sú pre nás vždy na prvom mieste. Orientujeme sa na výskum a vývoj nových liekov a pomáhame tak ľuďom na celom svete profitovať z výhod pokroku v medicínskych technológiách. Naše lieky a produkty každoročne využije v rámci prevencie alebo liečby viac ako miliarda ľudí na celom svete. V spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) sa Novartis podieľa na programoch zameraných na zlepšenie dostupnosti liečby v rozvojových krajinách.

Etika v podnikaní

Etika v podnikaní

Všetka naša činnosť sa riadi prísnymi internými etickými a zákonnými princípmi. Ako členská spoločnosť Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) sa tiež riadime jej platným etickým kódexom. Etika v podnikaní predstavuje princípy a občianske postoje spoločnosti Novartis, ktorými sa riadi vo všetkých oblastiach svojho podnikania, pri spoločenských a environmentálnych aktivitách.

Family holding hand icon

Ľudia a spoločnosť

Všetci, s ktorými spolupracujeme, sú dôležitou súčasťou našej cesty k úspechu. Zabezpečujeme pre našich zamestnancov čo najlepšie pracovné prostredie, staráme sa o ich zdravie a kariérny rozvoj. Zároveň sme si však vedomí spoločenskej zodpovednosti vyplývajúcej z nášho postavenia, a preto časť zisku pravidelne venujeme na podporu verejne prospešných a charitatívnych projektov. Celosvetovo ide napríklad o tieto programy

- program na podporu boja s maláriou v Afrike

- prístup k riešeniu kosáčikovitej anémie a rozširovanie prístupu k jej diagnostike, liečbe a starostlivosti

- boj s Chagasovou chorobou (známou tiež ako Americká trypanosomiáza) v Latinskej Amerike

- celosvetový program s cieľom odstrániť lepru

- v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a ostatnými partnermi sa Novartis podieľa aj na ďalších programoch na zlepšenie prístupu k liečbe v rozvojových krajinách novartis.com/esg

Kolegovia pred počítačom

Diverzita a inklúzia

V Novartise sa snažíme vybudovať pracovisko, ktoré umožní všetkým našim spolupracovníkom dosiahnuť svoj plný potenciál.