Spoločnosť Novartis sa zaviazala k tomu, že zabezpečí, že naši zamestnanci budú robiť to, čo je správne.

1. septembra 2020 sme predstavili nový Etický kódex spoločnosti Novartis. Náš nový Kódex vytvorený skupinou našich zamestnancov pre všetkých našich zamestnancov je súborom našich záväzkov k dodržiavaniu etických noriem v rámci nášho podnikania.

Na vytvorení nášho Etického kódexu sa podieľali tisícky zamestnancov. Je podložený štyrmi jasnými etickými princípmi:

  • byť otvorený,
  • byť čestný,
  • byť odvážny,
  • a byť zodpovedný.

Etický kódex nahrádza náš pôvodný Kódex správania a je základnou súčasťou pracovných podmienok pre všetkých zamestnancov spoločností skupiny Novartis. Všetci noví zamestnanci dostanú Etický kódex k dispozícii pri nástupe a sú zodpovední za oboznámenie sa s jeho obsahom. Kódex je k dispozícii v 22 jazykoch a bol prijatý lokálnymi pobočkami spoločnosti.

Etický kódex obsahuje naše základné princípy a očakávania a má slúžiť ako sprievodca pri rozhodovaní, aby všetkým zamestnancom pomohol orientovať sa v situáciách, ktoré sú zložité alebo nejasné.

Naše etické princípy

Etický kódex sa zameriava na náš záväzok napĺňať očakávania piatich kľúčových zainteresovaných strán: pacientov, spolupracovníkov, akcionárov, partnerov v oblasti zdravotnej starostlivosti a spoločnosti.

Zatiaľ čo náš cieľ – pretvoriť medicínu s cieľom zlepšiť a predĺžiť životy – riadi naše hodnoty a definuje našu kultúru (inšpiratívnosť, zvedavosť a odvahu), naše etické princípy nás vedú pri našom každodennom rozhodovaní a zabezpečujú, že konáme čestne.

Rámec pre etické rozhodovanie

Pretože etika nie je čiernobiela, vytvorili sme interaktívny online nástroj, ktorý vedie našich zamestnancov k lepšiemu rozhodovaniu. Nástroj prevedie používateľov 15 otázkami, podnecuje hlbokú reflexiu ako súčasť rozhodovacieho procesu, odhaľuje až 6 možných predsudkov a poskytuje materiály a zdroje pre ďalšie vzdelávanie. Tento nástroj nenahrádza konzultácie a nedáva definitívnu odpoveď na to, čo by sme mali robiť, no pomáha rozširovať pohľad na vec a podporuje lepšie pochopenie a uplatnenie našich etických princípov.

Novartis očakáva, že lídri pôjdu príkladom. To znamená, že pri plánovaní a rozhodovaní musí vedenie zohľadniť etickú stránku veci, umožniť zamestnancom robiť zodpovedné rozhodnutia a vytvoriť bezpečné prostredie, v ktorom sa môžu ozvať, keď sa objavia etické dilemy.

Navyše, etické správanie zamestnancov podporujeme tým, že do ich ročného hodnotenia výkonu zahrnieme posúdenie súladu každého spolupracovníka s našimi hodnotami a správaním. Dosahovanie obchodných cieľov a súlad s hodnotami spoločnosti majú rovnakú váhu pri ročnom hodnotení.