Stať sa enviromentálne udržateľnou spoločnosťou

Našou ambíciou je byť katalyzátorom pozitívnych zmien a lídrom v oblasti enviromentálnej udržateľnosti. Naše pokračujúce investície do našej planéty podporujú náš zámer pretvárať medicínu s cieľom zlepšiť a predĺžiť životy ľudí. Je to tiež spôsob budovania dôvery spoločnosti, ak sú naše kroky vedené záväzkom k transparentnosti a vytváraniu trvalých zmien.

Naše záväzky 

Silueta biznismena

Ľudia

Budeme povzbudzovať zamestnancov vo všetkých našich prevádzkach, aby prijali prístup k environmentálnej udržateľnosti.

Silueta matky s dieťaťom

Pacienti

Budeme pracovať na tom, aby sme pochopili, ako meniaca sa klíma ovplyvní zdravie ľudí a dodáme environmentálne udržateľné lieky.

Ikona glóbusu

Planéta

Minimalizujeme dopad nášho konania na planétu a investujeme do environmentálnych riešení, ktoré zároveň chránia biodiverzitu.

Naša stratégia a ciele

V rámci nášho pôsobenia a pôsobenia našich dodávateľov podporujeme udržateľnosť a stanovili sme si ambiciózne ciele, aby sme minimalizovali náš vplyv na klímu, odpad a vodu.

Klíma

Zaviazali sme sa efektívne využívať zdroje a znižovať emisie skleníkových plynov, ktoré ovplyvňujú klímu. Našou ambíciou je, aby bola naša spoločnosť energeticky aj klimaticky odolná.

Do roku 2025 chceme byť uhlíkovo neutrálni v našich vlastných prevádzkach a do roku 2030 chceme dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v celom dodávateľskom reťazci. Chceme to docieliť využívaním obnoviteľných zdrojov energie, ak sú dostupné, vytvorením našich vlastných lesníckych projektov, aby sme kompenzovali časti našich prevádzkových klimatických emisií, ktorým sa nedá vyhnúť a ďalšími plánovanými aktivitami.

Forrest in autumn

Voda

Do roku 2025 sme si dali za cieľ znížiť spotrebu vody v našich prevádzkach o polovicu v porovnaní s rokom 2016, bez vplyvu odpadových vôd na kvalitu vody.

Do roku 2030 chceme byť vo všetkých aspektoch nášho pôsobenia dopadovo neutrálni v oblasti vody (“water neutral”), a zároveň aktívne zvyšovať kvalitu vody všade, kde pôsobíme pomocou čističiek vybavenými najnovšou technológiou uhlíkových filtrov na lepšie čistenie vody od účinných farmaceutických zložiek.

Odpad

Naším cieľom je predchádzať vzniku odpadu, znižovať jeho objem, recyklovať alebo využívať odpad ako zdroj energie, prednostnejšie než zvoliť možnosť bezpečnej likvidácie. V súčasnosti recyklujeme približne 80% všetkého odpadu, ktorý nie je nebezpečný a 60% všetkého nebezpečného odpadu a naďalej maximalizujeme príležitosti na opätovné použitie a recykláciu. Do roku 2025 chceme eliminovať podiel PVC v baleniach a znížiť pomer likvidácie odpadu o polovicu v porovnaní s rokom 2016. Do 2030 chceme byť v oblasti plastov dopadovo neutrálni (“plastic neutral”).

Aj naša kancelária smeruje do úplného minimalizovania používania plastov, a to napríklad tým, že nepoužívame balenú vodu ani žiadne jednorazové plastové riady, nakupujeme recyklovateľné perá či fixky a pri každej aktivite myslíme na to, že pomoc životnému prostrediu začína od každého jedného z nás.

Pracovný stôl s pohárom vody, mobilom a tabletom