Uvedomujeme si očakávania spoločnosti od odvetvia, v ktorom pôsobíme, a tiež očakávania priamo od spoločnosti Novartis, že je potrebné urobiť viac ako len dodržiavať zákony, aby sme tak splnili legitímne očakávania spoločnosti. Prostredníctvom nášho programu riadenia etiky, rizika a compliance (Ethics, Risk and Compliance) je naším cieľom predchádzať problémom, podporovať osobnú zodpovednosť za správanie a zbierať poznatky, ktoré možno aplikovať v celej organizácii. Okrem toho sa dôsledne zaväzujeme dodržiavať ľudské práva a riadiť riziká v našom dodávateľskom reťazci. Stručne povedané, podporujeme zamestnancov, aby robili to, čo je správne.

Náš prístup

Podporujeme transformáciu organizácie tým, že etika, manažment rizík a dodržiavanie predpisov a pravidiel sú v centre všetkého, čo robíme. Do našich obchodných interakcií začleňujeme rozhodovanie založené na zásadách, aby sme zabezpečili, že naši lídri a zamestnanci konajú správne v momente, keď čelia etickým dilemám. Neustále rozširujeme naše úsilie o ochranu ľudských práv v rámci celého nášho reťazca. Ako rôznorodá spoločnosť pôsobiaca globálne vieme, že je na to potrebná veľká snaha a vždy budeme môcť urobiť viac. Kedykoľvek sa zistí akékoľvek nevhodné konanie, pracujeme na tom, aby sme rýchlo a primerane zakročili.

Podporujeme naše vedenie a zamestnancov v tom, aby robili to, čo je správne.


Dve ženy rozprávajúce sa v práci

Etické správanie

Počítačové stredisko

Riadenie rizík

Novartis sa snaží znižovať riziká a zabezpečiť kontinuitu tak na strategickej, ako aj na operatívnej úrovni, a to zameraním sa na jednotlivé riziká a kontrolou zabezpečenia kontinuity.

Pohľad na pracovnú poradu z diaľky

Compliance

Zverejňovanie dát

Zverejňovanie dát