Ochrana osobných údajov

Každý človek očakáva, že jeho osobné údaje zostanú dôverné. To zahŕňa čokoľvek, čo umožňuje identifikovať konkrétnu fyzickú osobu - meno, pracovnú a súkromnú adresu, informácie o rodine, zamestnaní alebo finančné údaje alebo citlivejšie zdravotné údaje. Dôrazne odmietame zverejňovanie akýchkoľvek informácií, ktoré by mohli viesť k akejkoľvek forme diskriminácie či používaniu identifikovateľných genetických údajov bez informovaného súhlasu.

Usilujeme sa o dodržiavanie všetkých právnych predpisov na ochranu súkromia a presadzujeme jasné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Novartis, ktoré sa vzťahujú aj na genetické údaje. Náš program ochrany osobných údajov zahŕňa globálnu organizáciu a infraštruktúru, rovnako ako postupy a školenia na podporu lokálnych aktivít a napomáha nášmu úsiliu o zaistenie súladu s právnymi predpismi. Okrem toho máme Záväzné podnikové pravidlá spolčonosti Novartis, ktoré sú systémom zásad, pravidiel a nástrojov navrhnutých k zaisteniu efektívnej úrovne ochrany osobných údajov, hlavne pokiaľ ide o prenosy osobných údajov mimo Európu a Švajčiarsko.

Náš prístup a záväzok k ochrane osobných údajov (Novartis Binding Corporate Rules)

Práva jednotlivca

Zodpovedné používanie osobných údajov je základnou hodnotou spoločnosti Novartis.

K doplneniu Zásad ochrany osobných údajov prijala spoločnosť Novartis Záväzné podnikové pravidlá (tzv. “Binding Corporate Rules” alebo BCR), súbor zásad upravujúcicich medzinárodný prenos osobných údajov zamestnancov Novartis, zákazníkov, obchodných partnerov a ďalších jednotlivcov, ktorých údaje sú zhromažďované a spracovávané v EÚ a vo Švajčiarsku. Schválenie príslušnými dozorovými úradmi v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a uznanie švajčiarskeho úradu pre ochranu údajov umožňuje spoločnosti Novartis sprístupniť vaše osobné údaje z EÚ a Švajčiarska pobočkám skupiny Novartis v iných krajinách v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov EÚ a Švajčiarska.

Aké zásady ochrany osobných údajov sa uplatnia?

Spoločnosti zo skupiny Novartis, ktoré odovzdávajú vaše osobné údaje z EÚ alebo Švajčiarska do iných krajín, musia dodržiavať platné právne predpisy, interné pravidlá spoločnosti Novartis a BCR. Tieto spoločnosti budú najmä:

 • zhromažďovať a spracovávať vaše osobné údaje spravodlivými a zákonnými prostriedkami;
 • spracovávať vaše osobné údaje iba pre konkrétne a legitímne účely;
 • ak to vyžadujú miestne právne predpisy, informovať vás o prenose vašich osobných údajov a prípadne získať váš súhlas
 • udržiavať vaše osobné údaje presné, úplné a prípade potreby aktuálne;
 • uchovávať vaše osobné údaje iba pre nevyhnutne nutné obdobie, ak príslušný právny predpis nevyžaduje alebo nepovoľuje dlhšiu alebo kratšiu dobu uchovávania;
 • udržiavať vaše osobné údaje v tajnosti a prijať vhodné a primerané bezpečnostné opatrenia na ich ochranu pred neoprávneným prístupom, náhodnou stratou alebo poškodením, zneužitím a neoprávneným pozmenením a vymazaním.

Aké mám práva?

Ak ste zamestnanec spoločnosti Novartis, zákazník, obchodný partner alebo akákoľvek iná fyzická osoba, ktorej osobné údaje spoločnosti Novartis zhromažďuje a spracováva v EÚ alebo Švajčiarsku, môžete si uplatniť nasledujúce práva:

 • právo na prístup k vašim osobným údajom, ktoré spoločnosť Novartis spracováva a ak sa domnievate, že akékoľvek informácie, ktoré sa vás týkajú, sú nesprávne, zastaralé alebo neúplné, požiadať ich opravu alebo aktualizáciu
 • právo požadovať výmaz vašich osobných údajov alebo ich obmedzenie na konkrétne kategórie spracovania
 • právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania pred týmto odvolaním
 • právo vzniesť úplne alebo sčasti námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov
 • právo požadovať prenositeľnosť vašich údajov, ak je to relevantné

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú určené užívateľom, ktorí navštívia túto webovú stránku a ďalšie globálne webové stránky spoločnosti Novartis.

Zásady ochrany osobných údajov na webových stránkach (PDF 0.4 MB)

Všeobecné informácie o ochrane osobných údajov pre obchodných partnerov

Tieto informácie o ochrane osobných údajov sú určené:

 • zdravotníckym pracovníkom, s ktorými vytvárame alebo udržiavame vzťahy;
 • našim zákazníkom alebo potenciálnym zákazníkom, ktorí sú fyzickými osobami (napríklad samostatne zárobkovo činní lekárnici);
 • zástupcom alebo kontaktným osobám našich zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov, ktorí sú právnickými osobami (napríklad lekárnici v oblasti veľkoobchodu).

Všeobecné informácie o ochrane osobných údajov pre obchodných partnerov (PDF 0.3 MB)

Všeobecné informácie o ochrane osobných údajov pre dodávateľov

Tieto informácie o ochrane osobných údajov sú určené:

 • našim dodávateľom alebo poskytovateľom služieb, ktorí sú fyzickými osobami (napríklad majitelia lekární);
 • zástupcom alebo kontaktným osobám našich dodávateľov a poskytovateľov služieb, ktorí sú právnickými osobami; a
 • návštevníkom sídla našej spoločnosti.

Všeobecné informácie o ochrane osobných údajov pre dodávateľov (PDF 0.3 MB)

Informácie o ochrane osobných údajov pre účely bezpečnosti pacientov, medicínskych informácií a kvality (Novartis Farmakovigilancia)

Tieto informácie o ochrane osobných údajov pre účely bezpečnosti pacientov, medicínskych informácií a kvality sú určené pre:

 • oznamovateľov nežiaduceho účinku/účinkov zvláštneho záujmu, kedy sa poskytujú informácie o bezpečnosti pacientov týkajúce sa našich výrobkov;
 • osoby požadujúce lekárske informácie; alebo
 • prípady reklamácie závad kvality.

Informácie o ochrane osobných údajov pre účely bezpečnosti pacientov, medicínskych informácií a kvality (Novartis Farmakovigilancia) (PDF 0.3 MB)

Všeobecné oznámenie o ochrane osobných údajov pre farmakovigilanciu, medicínske informácie a sťažnosti na kvalitu produktov

Toto všeobecné oznámenie o ochrane osobných údajov pre farmakovigilanciu, medicínske informácie a sťažnosti na kvalitu produktov je určené:

 • osobám hlásiacim nežiaduce udalosti/prípady osobitného záujmu, poskytujúcim informácie o bezpečnosti, týkajúce sa našich produktov, požadujúcim medicínske inofmácie a predkladajúcim sťažnosti na kvalitu produktov; a
 • osobám, ktoré sú subjektom nežiaduch udalostí/prípadoch osobitného záujmu, požiadaviek na medicínske informácie a sťažnosti na kvalitu produktov

Všeobecné oznámenie o ochrane osobných údajov pre farmakovigilanciu, medicínske informácie a sťažnosti na kvalitu produktov (PDF 0.34 MB)

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov pre pacientov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú určené:

 • pacientom, s ktorými udržiavame vzťah prostredníctvom našich Obchodných partnerov (napr. v prípade účasti v programe podpory pacientov).

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov pre pacientov (PDF 0.3 MB)

Pravidlá pre komunitu spoločnosti Novartis pre Facebook, Pravidlá pre komunitu spoločnosti Novartis pre Instagram, Pravidlá pre komunitu spoločnosti Novartis pre LinkedIn

Tieto pravidlá sú určené pre ľudí, ktorí navštevujú naše stránky na sociálnych sieťach.

Ak nás chcete kontaktovať ohľadom toho, ako používame vaše Osobné údaje, alebo chcete uplatniť svoje práva na ochranu Osobných údajov, pošlite nám, prosím, e-mail na adresu [email protected] alebo nám napíše na nasledujúcu adresu:

Novartis Slovakia s.r.o.

zodpovedná osoba (DPO)

Žižkova 22/B, 811 02

Bratislava

Slovenská republika

Ak nie ste spokojní s tým, ako vaše Osobné údaje spracúvame, môžete sa so svojou žiadosťou obrátiť na nášho poverenca pre ochranu osobných údajov na adrese [email protected], ktorý vaše obavy prešetrí.