Spoločnosť Novartis spolupracuje s komunitami pacientov po celom svete, aby získala informácie, ktoré môžu zlepšiť a predĺžiť životy ľudí. Naše značné investície do výskumu a vývoja podporujú náš záväzok využívať vedecky podložené inovácie na riešenie najnáročnejších zdravotných problémov súčasnosti. Jedine spoluprácou môžeme dosiahnuť zlepšenie výsledkov liečby pre pacientov a zmeniť prax medicíny.

Uvedomujeme si, že je dôležité, aby pacienti a ich opatrovatelia rozumeli tomu, čo môžu od spoločnosti Novartis očakávať.

Rešpektovanie a pochopenie perspektívy pacientskej komunity

Zaviazali sme sa, že budeme aktívne vyhľadávať a načúvať postrehom pacientskej komunity, aby sme získali a ďalej využili tieto informácie v rámci vývoja a uvedenia našich liekov na trh, v prospech pacientov, systémov zdravotnej starostlivosti a spoločnosti Novartis. Zaviazali sme sa pracovať na uľahčení používania našich produktov, najmä pre pacientov žijúcich s fyzickými obmedzeniami, a od pacientskej komunity budeme žiadať rady ako zlepšiť použiteľnosť našich produktov.

Zaväzujeme sa poskytovať ľahko zrozumiteľné informácie o našich produktoch vrátane poskytovania včasných a presných lekárskych informácií zdravotníckym pracovníkom, aby mohli čo najlepšie podporiť vhodné používanie našich produktov pre svojich pacientov. Zaväzujeme sa plne rešpektovať nezávislosť a integritu pacientskej komunity a pracovať transparentným spôsobom.

Rozšírenie prístupu k našim liekom

Zaviazali sme sa spolupracovať s pacientskou komunitou a ďalšími zainteresovanými stranami, ako sú vlády, platcovia, zdravotnícki pracovníci a ďalšie farmaceutické spoločnosti, aby sme pomohli priniesť pacientom liek, ktorý potrebujú.

Zaväzujeme sa implementovať prístupové stratégie pre všetky nové lieky založené na troch princípoch: riešenie potrieb populácie s nedostatočnou starostlivosťou prostredníctvom výskumu a vývoja, ďalšie zlepšenie cenovej dostupnosti našich liekov a posilňovanie systémov zdravotnej starostlivosti.

Zaväzujeme sa pokračovať v poskytovaní inovatívnych riešení prístupu liekov na trh, vrátane asistenčných programov pre pacientov, spravodlivých komerčných modelov, modelov sociálneho podnikania, modelov s nulovým ziskom a darcovstva liekov.

Zaviazali sme sa preskúmať možnosti, ako poskytnúť pacientom prístup k našim liekom v klinických skúšaniach, ak o to požiadajú, a to ešte pred schválením regulačnými orgánmi.

Zodpovedné vykonávanie klinických skúšaní

Zaviazali sme sa vyhľadávať informácie a preferencie pacientskej komunity už na začiatku vývoja lieku, ako aj neustále zlepšovať spôsob zdieľania ľahko zrozumiteľných informácií s pacientmi pred, počas a po klinickom skúšaní. Zaviazali sme sa zlepšovať prístup ku klinickým skúšaniam a účasť na nich tým, že využívame poznatky z pacientskej komunity pri navrhovaní skúšania, skúmaní nových technologických riešení a implementácii stratégií, aby sme zabezpečili, že naše skúšania budú odrážať rôznorodosť pacientov.

Uvedomujeme si, že výsledky klinických skúšaní by sa mali využívať na zlepšenie verejného zdravia a zaväzujeme sa poskytnúť pacientskej komunite a ostatným zainteresovaným stranám prístup k informáciám o skúšaniach, vrátane výsledkov, či už pozitívnych alebo negatívnych.

Po dokončení klinického skúšania sa zaväzujeme poskytovať výsledky na stránkach clinicaltrials.gov a EudraCT. Žiadame tiež, aby nezávislí sponzori všetkých skúšaní, ktoré sú iniciovaní lekármi alebo lekárskymi tímami a podporované spoločnosťou Novartis, zverejnili všetky výsledky. Po úspešnom ukončení klinických programov sa zaväzujeme registrovať naše nové lieky v každej krajine, kde sa pacienti zúčastnili skúšaní. Ak je liek registrovaný a nie je komerčne dostupný, zaväzujeme sa ho poskytnúť pacientom, ktorí sa zúčastnili skúšaní, v súlade s miestnou legislatívou, aby sa zaistilo, že ich liečba sa nepreruší.

Uvedomujeme si dôležitosť transparentnosti a podávania správ

Zaväzujeme sa transparentne zdieľať informácie o našich interakciách so zdravotníckymi pracovníkmi a pacientskou komunitou a zverejňovať všetku finančnú a relevantnú nefinančnú podporu. Zaväzujeme sa pravidelne podávať správy o pokroku pri plnení týchto záväzkov.

(podpísané Výkonným výborom spoločnosti Novartis v mene všetkých Novartis zamestnancov)