V spoločnosti Novartis rozumieme, že transparentnosť a zodpovednosť sú nevyhnutné pre udržanie dôvery zainteresovaných strán. Spolu s ďalšími farmaceutickými spoločnosťami sme pracovali na kolektívnej iniciatíve, ktorej cieľom bolo vypracovanie ukazovateľov, skvalitňujúcich správu o úsilí proti korupcii smerom k externým spolupracovníkom a partnerom.

Táto iniciatíva, podnietená Norges Bank Investment Management a s podporou Bazilejského inštitútu pre správu (Basel Institute on Governance), viedla k vytvoreniu usmernenia obsahujúceho 17 ukazovateľov, ktoré pokrývajú päť rozsiahlych oblastí vrátane kultúry, riadenia rizík, tretích strán, funkcie dodržiavania predpisov a dohľadu.

 Ako súčasť nášho záväzku k transparentnosti sme v našej správe o boji proti korupcii (Anti-Bribery report, PDF 0.3 MB) vymedzili, ako sa týmito ukazovateľmi zaoberáme v rámci rôznych oblastí našej činnosti. Táto správa poskytuje komplexný prehľad nášho úsilia o prevenciu a odhalenie úplatkov a korupcie, vrátane našich postupov a procedúr, hodnotenia rizika, hodnotenia procesov tretích strán, školení a zvyšovania informovanosti pre našich zamestnancov. 

Naďalej sa zaväzujeme dodržiavať etické štandardy a udržiavať dôveru našich spolupracovníkov a partnerov a naša účasť v tejto kolektívnej iniciatíve je iba jedným príkladom našich neustálych snáh podporovať transparentnosť a zodpovednosť vo všetkých aspektoch našej činnosti.