Pandémia koronavírusu zasiahla celú spoločnosť. Zmenila ľuďom zvyčajný spôsob života, prácu, obmedzila spoločenský život aj osobné kontakty. Oveľa viac odokryla dôležitosť skutočných životných hodnôt – zdravia, rodiny. A priniesla do všetkých oblastí života solidaritu. Mnohí vedci v snahe pomôcť spoločnosti poraziť nebezpečný vírus spojili svoje sily a spoločne pracovali na vývoji vakcíny, diagnostických testov či liekov. Ochotne si pritom vymieňali svoje klinické dáta aj s ostatnými kapacitami.

"Som presvedčený, že sme svedkami zďaleka najväčšej a najrýchlejšej mobilizácie globálnych vedeckých kapacít proti kríze vo verejnom zdravotníctve. Keďže pandémia naďalej ohrozuje zdravotnícke systémy, ekonomiky a živobytie – bohužiaľ, čoskoro veľa, veľa životov – vidíme významnú kolektívnu reakciu naprieč vládou, akademickou obcou, súkromným sektorom a filantropiou. Pozorujeme mimoriadnu ochotu vymieňať si vedecké dáta, klinické skúšania sa realizujú rekordnou rýchlosťou a fi rmy ponúkajú svoje zdroje, aby pomohli akýmkoľvek spôsobom. Odvetvie sa skutočne spája,“ uviedol CEO Novartisu Vas Narasimhan.

Globálna farmaceutická spoločnosť Novartis preto rýchlo zmobilizovala svojich odborníkov z výskumu, medicíny či klinických skúšaní a ponúkla svoju pomoc pri riešení pandémie COVID-19. Spolu s externými konzorciami viacerých zainteresovaných strán, akademických inštitúcií spolupracuje aj na vývoji nových liekov proti COVID-19. „Každý z nás cíti spoločnú zodpovednosť za urýchlenie riešení tejto pandémie, či už sprístupňovaním chemických databáz, záväzkom výskumných kapacít a zariadení, spájaním výrobných kapacít alebo inými formami spolupráce. Podnecujeme našu kolektívnu inovač- nú silu a globálnu stopu, aby sme túto pandémiu čo najskôr ukončili,“ dodal.

Skupina Novartis darovala 130 miliónov dávok potenciálneho lieku na COVID-19 a  súčasne poskytla 15 liekov, ktoré liečili kľúčové príznaky COVID-19, krajinám s nízkym a stredným príjmom s nulovým ziskom.Toto portfólio Novartis COVID-19 zahŕňa lieky z divízie Sandoz na gastrointestinálne ochorenia, akútne respiračné príznaky, zápal pľúc a septický šok, ktoré budú k dispozícii vládam, mimovládnym organizáciám a ďalším potenciálnym zákazníkom v až 79 krajinách. Spoločnosť si predsavzala tiež adresne a hmatateľne pomôcť miestnym komunitám v rôznych regiónoch sveta, ktoré zasiahla kríza, a preto prispela sumou viac ako 40 miliónov USD na viac ako 60 rôznych projektov.

Adresná pomoc na Slovensku

Spoločnosť pomáhala v zahraničí i na Slovensku. Jedným z významne podporených bol aj projekt Obedy zdarma. Vďaka nemu bolo obyvateľom Bratislavy, ktorí patrili k najrizikovejším skupinám, od mája do augusta doručených zadarmo až 60 000 obedov. Novartis na tento účel poskytol grant vo výške 240 000 eur. Svoju finančnú podporu poskytol aj prostredníctvom grantov pacientskym organizáciám na projekty súvisiace s koronakrízou, jej prekonávaním, resp. prekonávaním jej následkov. O týchto aktivitách si môžete bližšie prečítať viac TU.

Informácie nad zlato

Uvedomujúc si, že ochorenie COVID-19 môže mať ťažký až fatálny priebeh nielen u seniorov, ale aj u pacientov s chronickými ochoreniami, spoločnosť Novartis tiež prostredníctvom svojho projektu Záleží nám podporila vznik informačných materiálov pre vybrané skupiny pacientov. Najskôr pre kardiologických pacientov, ktorí sú najviac ohrození týmto vírusom, neskôr odborníci pripravili odporúčania pacientom s chronickým pľúcnym ochorením, pre reumatikov či pacientov s vekom podmienenou degeneráciou makuly.

Informačné materiály s konkrétnymi odporúčaniami pripravili špičkoví slovenskí lekári, ktorí informácie o ochorení a jeho vplyve pri tej-ktorej diagnóze vysvetľovali jednoducho, zrozumiteľne. Upozornili, čo si počas pandémie koronavírusu majú pacienti všímať, ako majú postupovať v prípade ťažkostí, alebo kedy vyhľadať svojho lekára. Informačné materiály pre vybrané skupiny pacientov, ako sa správať počas obdobia pandémie koronavírusu, sú pre pacientov voľne dostupné na webových stránkach pacientskych organizácií.

Hoci pandémia priniesla do nášho zabehnutého sveta mnoho obmedzení, zároveň vyplavila z každého z nás aj to dobré. Naučili sme sa o čosi viac rešpektovať ostatných, spájať sa pre dobrý cieľ a pomáhať. Veríme, že toto poznanie si uchovávame aj po jej skončení.

Informačné materiály pre vybrané skupiny pacientov, ako sa správať počas obdobia pandémie koronavírusu, sú pre pacientov voľne dostupné na webových stránkach pacientskych organizácií:

www.hlasnashosrdca.sk, www.slovenskypacient.sk, www.mojareuma.sk