Náš úspech v Novartise závisí na našej schopnosti riadiť riziká.

V roku 2019 sme vytvorili nové oddelenie Risk and Resilience, ktoré spája predchádzajúce oddelenia Risk Office, Risk Assessment and Monitoring, Business Continuity Management a Novartis Emergency Management. Dôvodom bola potreba vytvorenia obsiahleho a integrovaného rámca riadenia rizík, s možnosťou koordinovania rôznych funkcií venujúcich sa rizikám vrámci rôznych divízií spoločnosti.

Risk komisia (tzv. Risk Committee) Dozornej rady je zodpovedná za dozorovanie systému riadenia rizík a súvisiace procesy. Risk & Resilience tím zaviedol inovatívny a integrovaný prístup riadenia rizík spoločnosti (ERM – Enterprise Risk Management). Tento proces predstavuje sériu koordinovaných aktivít slúžiacich na identifikáciu a kontrolu rizík. Jeho základom sú na riziká zamerané rozhovory vedúcich tímov jednotlivých firemných divízií na globálnej úrovni, zosúladené s ich vlastnými strategickými plánmi, v úzkej spolupráci so všetkými, na riziká zameranými, funkciami na rôznych úrovniach a v rôznych krajinách.

Výsledkom tohto procesu je jednotný holistický pohľad na riziká v celej spoločnosti, známy ako Novartis Risk Compass, ktorý sumarizuje všetky riziká v našich štyroch dôležitých dimenziách: strategické, operatívne, novo-vznikajúce riziká a povedomie o možných rizikách. Tento kompas umožní vrcholovému vedeniu ako aj Dozornej rade Novartisu sústrediť sa na hlavné strategické riziká s cieľom dôslednejšie zladiť našu firemnú stratégiu s pohľadom na riziká, ktorým čelíme a zároveň so spôsobom, akým pracujeme.

Riadenie rizík spoločnosti

Riadenie rizík
Riadenie rizík spolupráce s tretími stranami

Riadenie rizík spolupráce s tretími stranami

Vyvinuli sme tzv. Third Party Risk Management, ktorý napomáha hodnoteniu a riadeniu rizík, ktoré súvisia s angažovaním tretích strán.