Klinické skúšania

Klinické skúšania sú jadrom našej práce s cieľom priniesť inovatívne lieky pacientom s určitým ochorením alebo zdravotným stavom. Zabezpečujú, aby vyvíjaný liek bol účinný a bezpečný. V závislosti od fázy klinického skúšania môžu prebiehať na pacientoch alebo na zdravých dobrovoľníkoch (tzv. účastníci).

Získajte viac informácií o klinických skúšaniach v spoločnosti Novartis vrátane príležitostí, ako sa do nich zapojiť.

O klinických skúšaniach

Klinické skúšania liekov, bežne označované aj ako „klinické štúdie“ alebo len „štúdie“, sú mimoriadne dôležité pre vývoj inovatívnych liekov a zdravotníckych pomôcok. Ich cieľom je nájsť nové spôsoby liečby a predchádzania chorôb a zároveň tieto spôsoby vedecky overiť najmä s ohľadom na ich účinnosť a bezpečnosť pre pacientov.

Na to, aby sa tieto skúšania mohli realizovať, musia byť splnené viaceré podmienky. V prvom rade každé skúšanie musí byť schválené príslušnými kontrolnými úradmi (na Slovensku to je Štátny ústav pre kontrolu liečiv) a etickou komisiou. Zároveň musia byť účastníci (zdraví dobrovoľníci alebo pacienti) náležite oboznámení so všetkými dôležitými stránkami skúšania a svoju dobrovoľnú účasť na skúšaní musia potvrdiť písomným súhlasom.

V rámci skúšania potom dostanú nový liek (označovaný zatiaľ ako produkt) alebo pomôcku, pričom sú počas celého priebehu skúšania starostlivo odborne sledovaní skúšajúcim lekárom, viac ako v bežnej praxi.

Lieky a pomôcky, skúšané v klinických skúšaniach, môžu byť:

  • také, ktoré ešte zdravotnícke úrady neschválili na použitie či liečbu, obvykle preto, že ide o nové lieky alebo pomôcky a ešte nie sú k dispozícii výsledky klinických skúšaní týchto liekov alebo pomôcok
  • už schválené zdravotníckymi úradmi na použitie či liečbu, ktoré sa ďalej skúšajú, napríklad s cieľom získať ďalšie poznatky o ich znášanlivosti a bezpečnosti, alebo o ich účinnosti na osobitné skupiny pacientov alebo v iných indikáciách.