V Novartise si zakladáme na vysokých etických štandardoch. Náš Etický kódex predstavuje našim zamestnancom hodnoty a očakávané správanie, zatiaľ čo náš Third Party Code (Kódex tretích strán) definuje štandardy očakávané od tretích strán, s ktorými spolupracujeme. Novartis je odhodlaný byť lídrom v kľúčových otázkach ochrany životného prostredia, sociálnych témach a otázkach riadenia Spoločnosti (ESG).

Uvedomujeme si, že nestačí len dodržiavať právne predpisy, aby sme naplnili to, čo od nás spoločnosť právom očakáva.

Novartis sa podpisuje pod spoločenské a environmentálne hodnoty United Nations Global Compact, ako aj princípy týkajúce sa podnikania a ľudských práv prijatých v United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, predstavuje ich tretím stranám, s ktorými spolupracuje a tam, kde je to možné, využíva svoj vplyv na podnietenie ich dodržiavania.

Na dosiahnutie tohto cieľa, Novartis vyvinul rámec riadenia rizík spolupráce s tretími stranami, tzv. Third Party Risk Management (TPRM), ktorý napomáha hodnoteniu a riadeniu rizík, ktoré súvisia s angažovaním tretích strán. Tým, že rozumieme rizikám spolupráce s tretími stranami a riadime ich efektívne, chránime pacientov, spoločnosť Novartis a jej vlastníkov pred negatívnymi následkami regulačného, finančného, či reputačného charakteru.

TPRM je neoddeliteľná časť funkcie Ethics, Risk and Compliance (ERC).

Náš TPRM záväzok a prečo je to dôležité

Sme odhodlaní spolupracovať s tretími stranami, ktoré pracujú spôsobom, ktorý je v súlade s našimi hodnotami a etickými princípmi.

Budeme si vyberať partnerov vhodných na spoluprácu s nami ako aj so širšou spoločnosťou na základe objektívnych kritérií, berúc do úvahy ich kompetencie, hodnoty a ostatné relevantné ukazovatele. Budeme sa snažiť o to, aby v priebehu našej spolupráce naši partneri pokračovali v dodržiavaní najvyšších štandardov.

Náš úspech závisí od spolupráce so silnými, spoľahlivými a dôveryhodnými partnermi. Pomáhajú nám budovať dôveru tým, že dodržiavajú rovnaké štandardy ako my.

Externá spolupráca

Novartis je členom PSCI (Pharmaceutical Supply Chain Initiative). Náš Kódex tretích strán (Third Party Code) je rovnako v súlade s Kódexom PSCI Principles for Responsible Supply Chain Managment pre etiku, ľudské práva, pracovné práva, zdravie a bezpečnosť, životné prostredie a príslušné riadiace systémy. PSCI iniciatíva bola vytvorená ako nezisková organizácia obchodných spoločností, a to v roku 2006. Spája spoločnosti z farmaceutického priemyslu aby zadefinovali, uplatňovali a viedli zodpovedné procesy dodávateľského reťazca s cieľom pomáhať dodávateľom plniť očakávania, ktoré sa na farmaceutický priemysel kladú.

Pracovné komisie v PSCI pokrývajú Audit, Komunikáciu, Riadenie, Spôsobilosť dodávateľov a Partnerstvo. Komisie majú rôzne pracovné podskupiny, v ktorých sa Novartis aktívne zúčastňuje na budovaní dodávateľských vedomostí a expertízy a pomáha k riešeniu bezpečnostných, environmentálnych a etických problémov.

Kontaktujte nás

Radi si vypočujeme váš názor. Prosíme, pošlite správu, komentár alebo otázky na: [email protected]