Medzi naše kľúčové kroky patrí: používanie objektívnych interných a externých porovnávacích údajov na odstránenie možných zaujatostí, odstránenie používania historických údajov o mzdách, analýza ročného mzdového pomeru a prípadné úpravy, transparentná komunikácia o individuálnej mzdovej pozícii v porovnaní s internými a/alebo externými referenčnými údajmi.

Rodová rovnováha v manažmente

Celkový rodový rozdiel v odmeňovaní je často spôsobený nerovnomerným zastúpením v tradične vyššie platených kvalifikačných sektoroch a/alebo na vyšších vedúcich pozíciach. Zameraním sa na dosiahnutie rodovej vyváženosti v manažmente do roku 2023, sa snažíme pozitívne ovplyvniť celkový rozdiel v odmeňovaní žien a mužov.

Vieme, že máme pred sebou ešte veľa práce, ale robíme velké pokroky. Ženy v súčasnosti tvoria takmer 51% celkovej globálnej pracovnej sily. V Novartise je 47- percentné zastúpenie žien vo vedení spoločnosti, v predstavenstve je to 31%.

Celosvetovo má Novartis v súčasnosti globálny priemerný rozdiel v odmeňovaní -3,0% a globálny priemerný rozdiel v odmeňovaní 3,1%.

Medzi ďalšie kroky, ktoré podnikáme smerom k dosiahnutiu rodovej vyváženosti, patrí tiež používanie platových tabuliek a zmiešaných panelov pri pohovoroch v rámci našich náborových postupov, či rodovo neutrálna rodičovská dovolenka.

Zaviedli sme stratégiu, ktorú v Novartise postupne implementujeme pomocou nástrojov, ktoré pomáhajú manažmentu celej organizácie sledovať rodové zastúpenie u externých kandidátov, ale aj v súčasnom manažmente. Veríme, že nám to pomôže v našej snahe o dosiahnutie rodovej rovnováhy.

51 / 49%

Ženy a muži na pracovisku

47 / 53%

Ženy a muži v manažmente

147

národností

31 / 69%

Ženy a muži v predstavenstve

LGBTI+

Ako organizácia aktívne podporujeme rovnoprávnosť LGBTI+ komunity a podporu povedomia v práci, ale aj v širšej verejnosti. Chceme, aby mal každý zaručenú osobnú slobodu, vďaka ktorej môže v práci vydať zo seba to najlepšie bez strachu z diskriminácie. To je dôvod, prečo sme boli prvou globálnou farmaceutickou spoločnosťou, ktorá podporila Normy správania OSN pre podnikanie (United Nations Standards of Conduct for Business) a bojovala proti diskriminácii LGBTI+ ľudí.

Máme 19 LGBTI+ zamestnaneckých skupín v 15 krajinách. Uvedomujeme si, že naši top lídri hrajú kľúčovú rolu aj tým, že sú vzorom pre kultúru, správanie a inklúziu v spoločnosti Novartis. Preto sme vytvorili manažment tím, ktorý aktívne obhajuje rovnoprávnosť LGBTI+ komunity po celom svete.

Zdravotné postihnutia

Naša spoločnosť je členom ILO Global Business and Disability Network, ktorá podporuje inklúziu ľudí so zdravotným postihnutím na pracoviskách po celom svete. Aby sme dokázali identifikovať a rozvíjať nové riešenia, ktoré ľuďom so zdravotným postihnutím umožnia zapojiť sa ako rovnocenní členovia našej organizácie, spolupracujeme tiež s Centrom pre integráciu zdravotného postihnutia na Univerzite v St. Gallen (Center for Disability Integration at the University of St Gallen). Sme tiež hrdí na to, že sme členom Valuable 500, ktorý podporuje systémové zmeny a spoločné inovácie na začlenenie osôb so zdravotným postihnutím.

Naša kultúra je postavená na silných hodnotách a správaní, ktoré sa opierajú o náš Etický kódex, ktorý je navrhnutý tak, aby sa naši ľudia cítili bezpečne, boli videní, vypočutí a vážení za to, akí sú. Pracujeme na riešení všetkých foriem diskriminácie alebo obťažovania a poskytujeme našim ľuďom bezpečný a dôverný proces nahlasovania akéhokoľvek pochybenia.

Komunity zamestnancov

Vieme, že náš úspech závisí od energie, vášne a rôznorodosti perspektív, ktoré naši spolupracovníci prinášajú so sebou na pracovisko. Chceme zabezpečiť, aby bol každý plnohodnotným členom našej globálnej komunity a preto podporujeme a povzbudzujeme naše skupiny zamestnancov (Employee Resource Groups) - dobrovoľné siete spájajúce zamestnancov so spoločným zázemím, záujmami, skúsenosťami a perspektívami.

Tieto skupiny prispievajú k tomu, aby sa jedinečné aspekty rozmanitosti a inklúzie stali hmatateľnejšími pre každého z nás a prispievajú k rozvoju nášho talentu a ku kultúre založenej na zvedavosti a empowermente. V súčasnosti máme približne 50 takýchto skupín, aktívnych naprieč spoločnosťou a sme hrdí na pozitívny vplyv, ktorý majú na našich ľudí a organizáciu.