Με τα πλαστικά να συσσωρεύονται σε όλη την πλανήτη, βλάπτοντας τους ωκεανούς και άλλα οικοσυστήματα, η διοίκηση της Novartis Hellas το 2019 ενέκρινε την νέα παγκόσμια Στρατηγική Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας και αποφάσισε να απομακρύνει όλα τα Πλαστικά Μιας Χρήσης (Single Use Plastics) από όλες τις εγκαταστάσεις του οργανισμού μέσω της δράσης «Novartis Plastic Free Workplace». Ο στόχος είναι να απομακρυνθούν όλα τα πλαστικά που σχετίζονται με μη επιχειρηματικές δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις του οργανισμού έως το τέλος του 2020/21. Αυτά τα πλαστικά ορίζονται ως «καθημερινά πλαστικά» από τα οποία εξαιρούνται τα πλαστικά που σχετίζονται με τμήματα όπως η Παραγωγή και η Έρευνα & Ανάπτυξη.

Η συνεχής ενημέρωση σχετικά με την επίπτωση των πλαστικών μιας χρήσης στο περιβάλλον με στόχο την κινητοποίηση των εργαζομένων και την αναγνώριση της προσωπικής συμβολής του καθενός, είχε ως αποτέλεσμα την ομαλή μετάβαση των εργαζομένων σε μια εργασιακή καθημερινότητα χωρίς πλαστικό.

Ενέργειες όπως:

  • Η μείωση της πλαστικής σακούλας σκουπιδιών, αντικαθιστώντας τους προσωπικούς κάδους απορριμμάτων σε κάθε γραφείο εργαζομένου με μεγαλύτερους νέους κάδους αχρήστων σε κεντρικά σημεία στο χώρο γραφείων ανά 15 γραφεία και κάδους ανακύκλωσης σε κοινόχρηστους χώρους.
  • Η κατάργηση όλων των πλαστικών καλαμακίων, αντικατάστασή τους με επαναχρησιμοποιούμενα καλαμάκια για όλους τους εργαζόμενους του ομίλου Novartis και διάθεση βιοδιασπώμενων καλαμακίων για τους επισκέπτες.
  • Η διακοπή διάθεσης των πλαστικών μπουκαλιών νερού από την καντίνα του οργανισμού

μας κάνουν κοινωνούς μιας πολύ σημαντικής πρωτοβουλίας: να σώσουμε τον πλανήτη μας από το πλαστικό.

Ταυτόχρονα, ανακυκλώνουμε κάθε χρόνο υλικά όπως χαρτί, μπαταρίες και μελάνια εκτυπωτών των γραφείων μας, ώστε να συμβάλλουμε στη λελογισμένη χρήση των πόρων.

Συμμετέχουμε ενεργά στην προσπάθεια ανακύκλωσης συσκευασιών (πλαστικό, αλουμίνιο) σε συνεργασία με την Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, ενώ ο Κώδικας Συμπεριφοράς Τρίτων της Novartis περιγράφει τις υποχρεώσεις των εξωτερικών συνεργατών κατά τη διάρκεια της παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων μας.

Κανονισμός REACH

Το 2007, ο κανονισμός REACH της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις χημικές ουσίες και την ασφαλή χρήση τους, εισήγαγε νέες υποχρεώσεις. Όλοι οι προμηθευτές μας οφείλουν να ακολουθούν τον ανωτέρω κανονισμό και να τον εφαρμόζουν. Η εταιρεία μας ακολουθεί αυστηρούς κανόνες διάθεσης αχρησιμοποίητων ή ληγμένων φαρμάκων και πρώτων υλών. Η ορθή διάθεση των προϊόντων αυτών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα από ενδεχόμενη επιμόλυνση από ίχνη ουσιών, ενώ συγχρόνως συνεισφέρει στην παρεμπόδιση της πιθανής κατάχρησης ακατάλληλων φαρμάκων.

Κανονιστική Συμμόρφωση

Η εταιρεία μας παρακολουθεί συστηματικά την Εθνική και Κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία και συμμορφώνεται με όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Αποτέλεσμα της πρακτικής αυτής είναι ότι το 2019 δεν παρουσιάστηκε καμία καταγγελία και δεν επιβλήθηκε στην εταιρεία κανένα πρόστιμο για περιβαλλοντικά θέματα.

GR2112065008