Η συνεργασία της φαρμακευτικής βιομηχανίας με τους Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) λειτουργεί προς όφελος των ασθενών.

Ως κλάδος, καταβάλλουμε αμοιβές ή προχωρούμε σε παροχές προς τους ΕΥ και τους ΕΥΦ, για να τους αποζημιώσουμε  για το χρόνο που αφιερώνουν στη μεταξύ μας συνεργασία.

Η δημοσιοποίηση των παροχών ενισχύει τη σχέση εμπιστοσύνης με τους ασθενείς, τους ΕY, τους ΕYΦ, την Πολιτεία και το κοινό, υποστηρίζοντας τη δέσμευσή μας σε πρότυπα υψηλής επιχειρηματικής δεοντολογίας.  

Η Novartis έχει από καιρό αφιερωθεί στη βελτίωση της διαφάνειας των δεδομένων που προκύπτουν από κλινικές μελέτες και δημοσιοποιεί τις σχέσεις της με συλλόγους ασθενών .

Όπως σε όλη την Ευρώπη, ως τις 30 Ιουνίου 2024 η Novartis θα έχει δημοσιοποιήσει, σύμφωνα με το νόμο (Ν.4316/2014, άρθρο 66, παράγραφος 7α), τον Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA,  τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ και τις Γνωμοδοτήσεις υπ’ αριθμόν 5/2016 και 2/2017 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τις παροχές προς τους ΕΥ και τους ΕΥΦ. Σκοπός της δημοσιοποίησης είναι κατά κύριο λόγο η προώθηση της διαφάνειας στην σχέση μας με τους ΕΥ και ΕΥΦ και η προάσπιση του δικαιώματος του ασθενή να γνωρίζει τη σχέση της Εταιρείας μας με την επιστημονική κοινότητα, με απώτερο στόχο την τήρηση όρων ισότητας και διαφάνειας στον τομέα της επιστημονικής ενημέρωσης των επαγγελματιών υγείας και των επιστημονικών υγειονομικών φορέων αναφορικά με τα συνταγογραφούμενα φάρμακα.

Παρακάτω θα βρείτε ηλεκτρονικούς συνδέσμους προς τις σχετικές εκθέσεις της τελευταίας περιόδου αναφοράς.

Σημ.: Η Νοvartis Hellas,  λαμβάνοντας υπόψη τις υπ’αριθ. 5/2016 και 2/2017 Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προβαίνει σε δημοσιοποίηση των παροχών της προς τρίτους για το 2023: 

  1. Επαγγελματίες Υγείας,  που αφορούν σε «επιστημονικές εκδηλώσεις προώθησης πωλήσεων» σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 37201/23-03-2020 Εγκύκλιο του ΕΟΦ

  2. Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς

  3. Δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης και σε μη παρεμβατικές μελέτες (με φάρμακο ή χωρίς), οι οποίες θα δημοσιοποιούνται συγκεντρωτικά.

Επίσης, σας ενημερώνουμε πως, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 5/2016 Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η ανάρτηση των δεδομένων στην παρούσα ιστοσελίδα περιορίζεται σε τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα.

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι η Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε., η οποία εδρεύει στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας 12ο χλμ., Τ.Κ. 144 51, Μεταμόρφωση.  Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την υποχρέωση δημοσιοποίησης ή σε περίπτωση που επιθυμείτε να  προβείτε σε άσκηση των δικαιωμάτων σας πρόσβασης και διόρθωσης των ανακριβών δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και τον νόμο 4624/2019, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας ως εξής:

  • Τηλεφωνικά στο 2102816415 (09:00 – 17:00) αναφέροντας τον «Κώδικα Δημοσιοποίησης»,

  • Μέσω επιστολής προς την διεύθυνση που αναγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο, υπόψιν Country Ethics, Risk & Compliance Head.

Τέλος, η Εταιρεία μας δηλώνει ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 5/2016 Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την ισχύουσα νομοθεσία, έχει λάβει όλα τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας ώστε να αποκλείεται ιδίως:

α) Η δημιουργία προφίλ (profiling) για τους επαγγελματίες υγείας και

β) Η δυνατότητα πρόσβασης στα δημοσιοποιούμενα στοιχεία μέσω μηχανών αναζήτησης (δεικτοδότηση από εξωτερικές μηχανές αναζήτησης).

Innovative Medicines - Διαφάνεια

Μεθοδολογικό Σημείωμα της Novartis 2023

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ 2023

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικό Σημείωμα της Novartis 2022

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ 2022

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικό Σημείωμα της Novartis 2021

Διαβάστε περισσότερα (PDF 0.5 MB)

ΠΡΟΤΥΠΟ 2021

Διαβάστε περισσότερα (PDF 0.5 MB)

Sandoz - Διαφάνεια

Μεθοδολογικό Σημείωμα της Novartis 2023

Διαβάστε περισσότερα (PDF 0.5 MB)

ΠΡΟΤΥΠΟ 2023

Διαβάστε περισσότερα (PDF 0.4 MB)

Μεθοδολογικό Σημείωμα της Novartis 2022

Διαβάστε περισσότερα (PDF 0.5 MB)

ΠΡΟΤΥΠΟ 2022

Διαβάστε περισσότερα (PDF 0.4 MB)

Μεθοδολογικό Σημείωμα της Novartis 2021

Διαβάστε περισσότερα (PDF 0.5 MB)

ΠΡΟΤΥΠΟ 2021

Διαβάστε περισσότερα (PDF 0.4 MB)

FA-11223996_28_6_2024