Κανόνες Δεοντολογίας

Λειτουργούμε με απόλυτη υπευθυνότητα, εντιμότητα και διαφάνεια. Με γνώμονα τις ηθικές αξίες, τηρούμε πιστά τους θεσμοθετημένους κανόνες δεοντολογίας σε όλες τις ερευνητικές δραστηριότητες και επιχειρηματικές μας πρακτικές.

Κανονιστικό Πλαίσιο

Η Novartis δραστηριοποιείται σε έναν επιχειρηματικό κλάδο, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό καθορίζεται από ένα αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο, ενώ η ίδια η λειτουργία της επηρεάζεται -στο πλαίσιο της αυτοδέσμευσής της- από αναλυτικά εμπεριστατωμένες και αυστηρά ελεγχόμενες Πολιτικές. Συγκεκριμένα, η Novartis έχει δημιουργήσει ένα Πλαίσιο Πολιτικών το οποίο αφορά την συμμόρφωση προς:

  • τους Διεθνείς Κώδικες (π.χ. EFPIA, EFCPIA)
  • το Εθνικό Δίκαιο (π.χ. Νομοθεσία ΕΟΦ, ΕΣΥ, Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, Κώδικας Ελληνικής Φαρμακευτικής Δεοντολογίας),
  • τους Εθνικούς Κώδικες (π.χ. Κώδικας Δεοντολογίας ΣΦΕΕ).

Επιπλέον, η Novartis έχει διαμορφώσει και έχει θέσει σε εφαρμογή Πολιτικές που αφορούν:

  • στον Εσωτερικό Κώδικα Δεοντολογίας
  • στην Πολιτική Δίκαιου Ανταγωνισμού
  • στην Πολιτική Προστασίας Απορρήτου
  • στη Σύγκρουση Συμφερόντων
  • στην Υπεύθυνη Προώθηση (P3)
  • στην Επιλογή και Συνεργασία με Προμηθευτές
  • στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Προάγουμε και προστατεύουμε τις Αρχές που ορίζει η Οικουμενική Διακήρυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Οι συνεργάτες μας είναι κλειδί στην επιτυχία μας. Βασίζουμε τις πολιτικές και τις πρακτικές μας για το ανθρώπινο δυναμικό στην τιμιότητα, την ειλικρίνεια και τον αμοιβαίο σεβασμό. Προσελκύουμε, προσλαμβάνουμε, αναπτύσσουμε, προάγουμε και υποστηρίζουμε τους καλύτερους εργαζόμενους της εταιρείας χωρίς απολύτως καμία διάκριση. Η εταιρεία μας δεν ανέχεται διακρίσεις βασισμένες σε προσωπικά κριτήρια, όπως η φυλή, το χρώμα, το φύλο, η θρησκεία, οι πολιτικές απόψεις, η εθνική καταγωγή ή κοινωνική προέλευση, είτε οποιοδήποτε άλλο κριτήριο. Γενικότερα, οι προσπάθειες της Novartis στον Τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης έχουν γνώμονα την υγεία και την ευημερία κάθε ανθρώπου, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Αξιοποιώντας πλήρως τις θεαματικές προόδους και τις τεράστιες δυνατότητες της επιστήμης και τεχνολογίας στο χώρο της Υγείας, ενδεχομένως να ανακύψουν ζητήματα βιοηθικής, όπως π.χ. η έρευνα των βλαστικών κυττάρων, το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να έχει πρόσβαση σε φαρμακευτική θεραπεία, η Novartis αναγνωρίζει τη σημασία τεκμηριωμένης συζήτησης με όλους τους φορείς και υποστηρίζει τον αμοιβαίο δημιουργικό διάλογο στα ζητήματα αυτά.

GR2112140499