Εταιρική Διακυβέρνηση

Το σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Novartis Hellas έχει ως σκοπό να διασφαλίζει τη διαφανή, χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση της εταιρείας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μακροπρόθεσμή βιωσιμότητά της. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία ακολουθεί πρακτικές υπεύθυνης εσωτερικής λειτουργίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης με βάση διεθνή πρότυπα.

Διοικητική Ομάδα Ομίλου

Η ικανότητα να προσελκύουμε, να αναπτύσσουμε και να κρατάμε κοντά μας ταλαντούχους ανθρώπους είναι σημαντική για την υλοποίηση της στρατηγικής μας και τη συνεχή ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων που φέρνουν καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς. Στο πλαίσιο των συνεχώς αυξανόμενων προκλήσεων του περιβάλλοντος υγείας και των γενικότερων ταχέων αλλαγών, εμείς στη Novartis ενδυναμώνουμε την κουλτούρα μας, ενισχύουμε τις ικανότητες των συνεργατών μας και δημιουργούμε ομάδες εργασίας με ποικίλες δεξιότητες και ταλαντούχους επικεφαλής.

Κώστας Παπαγιάννης

Κώστας Παπαγιάννης

Country President & Managing Director

[email protected] 


Nicolas Thiriet

Nicolas Thiriet

Country Chief Financial Officer

[email protected]


Λευκή Αναστασίου

Country and IM Ethics, Risk & Compliance Head

[email protected]


Δήμητρα Κατσαφάδου

Country and IM Legal Head

[email protected]


Bampanara

Φωτεινή Μπαμπανάρα

Country and IM Communications & Patient Engagement Head

[email protected]


Ντένα Νικολαϊδου

Country Head Patient Access & Health Policy

[email protected] 


Lefkothea Stathelou

Λευκοθέα Σταθέλου

Chief Scientific Officer IM

[email protected]


Veronique Schaaf

Country Trial Monitoring Head

[email protected]


Tasakou

Σταυρούλα Τασάκου

Country Head Quality Assurance

[email protected]


Natasha Eapen

Natasha Eapen

Country People & Organization Head

[email protected]

GR2212191586_20/12/2022