Υποστηρίζουμε τους συνεργάτες μας να κάνουν ό,τι είναι σωστό και να λαμβάνουν ηθικές αποφάσεις, καθιερώνουμε αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου και διασφαλίζουμε ότι η Novartis συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς, νόμους, πολιτικές και οδηγίες. Το κάνουμε αυτό γιατί έχει σημασία για τους ασθενείς, την κοινωνία και τη Novartis.

Τηρούμε πιστά τους θεσμοθετημένους κανόνες δεοντολογίας σε όλες τις ερευνητικές δραστηριότητες και επιχειρηματικές πρακτικές μας.

Κανόνες Δεοντολογίας

Δραστηριοποιούμαστε σε έναν επιχειρηματικό κλάδο που καθορίζεται από ένα αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο.

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Προώθηση

Έχουμε καθορίσει Επιτροπή για την αναθεώρηση, την έγκριση και τον έλεγχο των τοπικών προωθητικών ενεργειών και των σχετικών υλικών.

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια

Οι υποχρεώσεις μας βάσει του N. 4316/24.12.2014 §66 (ΦΕΚ 270/24.12.2014) περί Δημοσιοποίησης Παροχών από Φαρμακευτικές Εταιρείες προς ΕΥ & ΕΥΦ.

Διαβάστε περισσότερα