Ατομικά δικαιώματα

H Novartis δεσμεύεται στο σεβασμό του απορρήτου σας και στην κατάλληλη προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών κατά τη συλλογή και διακίνηση των δεδομένων αυτών σε άλλους στο πλαίσιο της επιτέλεσης της νόμιμης επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Για να συμπληρωθεί η πολιτική της Novartis για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η Novartis έχει υιοθετήσει τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες (BCR), δηλ. ένα σύνολο αρχών που διέπουν τη διεθνή μεταφορά προσωπικών δεδομένων των συνεργατών, πελατών, επιχειρηματικών εταίρων της Novartis καθώς και άλλων ατόμων, των οποίων τα δεδομένα συλλέγονται ή τυγχάνουν επεξεργασίας στην Ε.Ε. και την Ελβετία. Η έγκριση των Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων της Novartis από τις Ευρωπαϊκές Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η αναγνώρισή τους από τις Ελβετικές Αρχές Προστασίας Δεδομένων επιτρέπει στη Novartis τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων από την Ε.Ε. και την Ελβετία στις θυγατρικές της Novartis σε άλλες χώρες σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ε.Ε. και της Ελβετίας.

ΠΟΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ;

Οι εταιρείες της Novartis που μεταφέρουν τα προσωπικά σας δεδομένα από την Ε.Ε. ή την Ελβετία σε άλλες χώρες πρέπει να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία, τις πολιτικές της Novartis και τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες. Συγκεκριμένα, αυτές οι εταιρείες:

 • Θα συλλέξουν και θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα με δίκαιο και νόμιμο τρόπο
 • Θα επεξεργαστούν τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο για ειδικούς και νόμιμους σκοπούς και δεν θα τις χρησιμοποιήσουν περαιτέρω για άλλους σκοπούς
 • Εφόσον απαιτείται από την τοπική νομοθεσία, θα σας ενημερώσουν για τη μεταφορά των δεδομένων σας και, εφόσον είναι απαραίτητο, θα λάβουν τη συγκατάθεσή σας
 • Θα διασφαλίσουν την ακρίβεια, την πληρότητα και, στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο, την ενημέρωση των προσωπικών σας δεδομένων
 • Θα διατηρήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα απαιτείται, εκτός εάν μεγαλύτερο ή μικρότερο διάστημα φύλαξης απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο λαμβάνοντας υπόψη ιδίως και την αναγκαιότητα να διασφαλιστεί η δυνατότητα της Εταιρείας να θεμελιώσει, ασκήσει ή υποστηρίξει νομικές αξιώσεις
 • Θα διατηρήσουν τα προσωπικά δεδομένα σας εμπιστευτικά και θα λάβουν κατάλληλα και εύλογα μέτρα ασφάλειας για να τα προστατεύσουν από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τυχαία απώλεια ή βλάβη, λανθασμένη χρήση και μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή και διαγραφή.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ;

Εάν είστε συνεργάτης, πελάτης, επιχειρηματικός συνεργάτης της Novartis ή οποιοδήποτε άτομο για το οποίο η Novartis συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα εντός της Ε.Ε. ή της Ελβετίας, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα τα οποία μπορείτε να ασκήσετε υπό τους όρους και εντός των ορίων που ορίζει ο νόμος και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας στις οποίες υπόκεισθε:

 • το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα όπως υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη Novartis και, εάν πιστεύετε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς είναι λανθασμένες, παρωχημένες ή ελλιπείς, να ζητήσετε την διόρθωση ή την επικαιροποίηση τους,
 • το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή τον περιορισμό τους σε συγκεκριμένες κατηγορίες επεξεργασίας, 
 • το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από αυτήν την ανάκληση,
 • το δικαίωμα εναντίωσης, συνολικά ή εν μέρει, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
 • το δικαίωμα να ζητήσετε τη φορητότητα τους, όπου εφαρμόζεται δηλαδή την επιστροφή σε εσάς των προσωπικών δεδομένων που έχετε παράσχει σε εμάς ή την μεταφορά σε πρόσωπο της επιλογής σας, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΣΚΗΣΩ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ;

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή θέλετε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] και για την Sandoz στη διεύθυνση: [email protected] ή μπορείτε να αποστείλετε επιστολή στη διεύθυνση:

Νovartis (Hellas) A.E.B.E.

Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, 12ο χλμ.

Μεταμόρφωση

ΤΚ 14451

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων μέσω του e-mail: [email protected], ο οποίος θα διερευνήσει το αίτημά σας.

Εναλλακτικά, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.