Commitment Banner

Η Novartis συνεργάζεται με την κοινότητα των ασθενών σε όλο τον κόσμο για να ανακαλύψει νέους τρόπους βελτίωσης και παράτασης της ζωής των ανθρώπων. Η σημαντική επένδυσή μας στην έρευνα και την ανάπτυξη στηρίζει τη δέσμευσή μας για χρήση της καινοτομίας που βασίζεται στην επιστήμη, με στόχο την αντιμετώπιση ορισμένων από τα πιο κρίσιμα ζητήματα υγείας της κοινωνίας. Μόνο με τη συνεργασία μπορούμε να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα για τους ασθενείς και να αλλάξουμε την πρακτική της ιατρικής. Αναγνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι για τους ασθενείς και τους φροντιστές να κατανοούν τι μπορούν να αναμένουν από τη Novartis.

Σεβασμός και κατανόηση της άποψης της κοινότητας των ασθενών

Δεσμευόμαστε να αναζητούμε και να αφουγκραζόμαστε τις ιδέες της κοινότητας των ασθενών για να επικαιροποιούμε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων καθ’ όλη την πορεία ανάπτυξης και εμπορικής διάθεσης των φαρμάκων μας, προς αμοιβαίο όφελος των ασθενών, των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και της Novartis. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε εκπαιδευτικές ευκαιρίες που ενισχύονται από τις ιδέες των κοινοτήτων των ασθενών, να δίνουμε στους ασθενείς τη δυνατότητα να αναζητούν την κατάλληλη φροντίδα και να βοηθούμε τους επαγγελματίες υγείας να προσφέρουν την καλύτερη φροντίδα στους ασθενείς τους. Δεσμευόμαστε να εργαζόμαστε για να κάνουμε τη χρήση των προϊόντων μας πιο εύκολη, ειδικά για ασθενείς που αντιμετωπίζουν σωματικούς περιορισμούς, και να ζητούμε συμβουλές από την κοινότητα των ασθενών σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της χρηστικότητας των προϊόντων μας. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε εύληπτες πληροφορίες για τα προϊόντα μας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής έγκαιρων και αξιόπιστων ιατρικών πληροφοριών στους επαγγελματίες υγείας, έτσι ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ορθή χρήση των προϊόντων μας από τους ασθενείς τους. Δεσμευόμαστε να σεβόμαστε πλήρως την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της κοινότητας των ασθενών και να εργαζόμαστε με απλό, διαφανή τρόπο.

Διεύρυνση της πρόσβασης στα φάρμακά μας

Δεσμευόμαστε να συνεργαζόμαστε με την κοινότητα των ασθενών και με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως κυβερνήσεις, ασφαλιστικούς φορείς, επαγγελματίες υγείας και άλλες φαρμακευτικές εταιρείες, προκειμένου να λαμβάνουν οι ασθενείς το φάρμακο που χρειάζονται. Δεσμευόμαστε να υλοποιούμε στρατηγικές πρόσβασης για όλα τα νέα φάρμακά μας, οι οποίες βασίζονται σε τρεις αρχές: την κάλυψη των αναγκών των πληθυσμών με μειωμένη πρόσβαση σε Υπηρεσίες Υγείας μέσω της έρευνας και της ανάπτυξης, την βελτίωση της τιμολογιακής πολιτικής μας ώστε οι τιμές των φαρμάκων μας να διατηρούνται σε προσιτά επίπεδα και την ενίσχυση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να παρέχουμε εξατομικευμένες και κλιμακούμενες λύσεις πρόσβασης, όπως προγράμματα υποστήριξης ασθενών, μοντέλα ορθής εμπορικής πολιτικής, μοντέλα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, μοντέλα μηδενικού κέρδους και δωρεές φαρμάκων, καθώς και να υποστηρίζουμε την πρόσβαση εισάγοντας γενόσημα και βιοομοειδή φάρμακα στην αγορά μέσω της εταιρείας του ομίλου μας Sandoz. Δεσμευόμαστε να διερευνούμε τις επιλογές για να παρέχουμε στους ασθενείς πρόσβαση στα υπό έρευνα φάρμακά μας, εφόσον ζητηθεί, πριν από τη ρυθμιστική έγκριση.

Διεξαγωγή υπεύθυνων κλινικών μελετών

Δεσμευόμαστε να ζητούμε να μάθουμε τις παρατηρήσεις και τις προτιμήσεις της κοινότητας των ασθενών στα πρώιμα στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης φαρμάκων, καθώς και να βελτιώνουμε συνεχώς τον τρόπο με τον οποίο κοινοποιούμε εύληπτες πληροφορίες στους ασθενείς πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια κλινική μελέτη. Δεσμευόμαστε να βελτιώσουμε την πρόσβαση και τη συμμετοχή σε κλινικές μελέτες χρησιμοποιώντας τις παρατηρήσεις που λαμβάνουμε από την κοινότητα των ασθενών κατά τον σχεδιασμό των μελετών, εξερευνώντας καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις και υλοποιώντας στρατηγικές, για να διασφαλίζουμε ότι οι μελέτες μας θα αντικατοπτρίζουν την ποικιλομορφία των ασθενών. Αναγνωρίζουμε ότι τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την προαγωγή της δημόσιας υγείας και δεσμευόμαστε να παρέχουμε τόσο στην κοινότητα των ασθενών, όσο και σε άλλους ενδιαφερομένους, πρόσβαση σε στοιχεία των μελετών, συμπεριλαμβανομένων των εκβάσεων, είτε θετικών είτε αρνητικών. Μετά την ολοκλήρωση μιας κλινικής μελέτης της Novartis, δεσμευόμαστε να κοινοποιούμε τα αποτελέσματα στους ιστότοπους clinicaltrials.gov και EudraCT. Ζητούμε επίσης από τους ανεξάρτητους χορηγούς όλων των μελετών που προτείνονται από ερευνητές (IIT) και υποστηρίζονται από τη Novartis να δημοσιοποιούν όλα τα αποτελέσματα. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των κλινικών προγραμμάτων, δεσμευόμαστε να προχωρούμε σε έγκριση των νέων μας φαρμάκων σε κάθε χώρα όπου οι ασθενείς έχουν συμμετάσχει σε μελέτες. Όταν ένα φάρμακο έχει εγκριθεί και δεν διατίθεται στο εμπόριο, δεσμευόμαστε να το παρέχουμε, κατά τον τρόπο που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, στους ασθενείς που συμμετείχαν σε μελέτες για να διασφαλίζουμε τη συνέχιση της θεραπείας τους.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της διαφάνειας και της δημοσίευσης εκθέσεων

Δεσμευόμαστε να γνωστοποιούμε με διαφάνεια τις όποιες πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις μας με τους επαγγελματίες υγείας και την κοινότητα των ασθενών, καθώς και να κοινοποιούμε όλα τα οικονομικά και τα μη οικονομικά στοιχεία. Δεσμευόμαστε να δημοσιεύουμε τακτικά εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο των δεσμεύσεων αυτών.

Η Δέσμευση της Novartis προς τους Ασθενείς και τους Φροντιστές

Commitment

 

GR2402126217_12_2_2024