Με τις διαδικασίες επιλογής συνεργατών που εφαρμόζουμε στην Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε στοχεύουμε στην επιλογή ανθρώπων οι οποίοι θα μπορούν να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες αλλά και στις μελλοντικές ανάγκες της εταιρείας. Αναζητούμε ανθρώπους δυναμικούς, ταλαντούχους, με καινοτόμο πνεύμα και διάθεση για μάθηση.

Διαδικασία-επιλογής

Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε σύγχρονες, διαφανείς και αντικειμενικές μεθόδους αξιολόγησης υποψηφίων, που περιλαμβάνουν συνεντεύξεις, τεστ δεξιοτήτων και παρουσιάσεις case study. Ανάλογα με την κάθε θέση, επιλέγουμε ένα συνδυασμό μεθόδων αξιολόγησης, τις οποίες και εφαρμόζουμε σύμφωνα με σύγχρονα πρότυπα. Η τελική επιλογή γίνεται με την σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκόμενων μερών από την πλευρά μας, σύμφωνα με κοινά κριτήρια αξιολόγησης.

Δεχόμαστε αιτήσεις τόσο νέων επαγγελματιών όσο και έμπειρων στελεχών, και λειτουργούμε χωρίς προκαταλήψεις και αποκλεισμούς λόγω ηλικίας, φύλου ή άλλων ατομικών χαρακτηριστικών. Προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους εκείνους που μοιράζονται την φιλοσοφία μας και πιστεύουν ότι μπορούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη του οράματός μας.

ΔΕΚ 14, 2021

GR2112140526