Δεσμεύσεις για διευρυμένη παγκόσμια πρόσβαση για σχετιζόμενες με τη νόσο COVID-19 διαγνωστικές εξετάσεις, θεραπευτικές προσεγγίσεις και εμβόλια.

Η ύπαρξη της νόσου COVID-19 οπουδήποτε αποτελεί απειλή για τις απανταχού κοινότητες. Οι υγειονομικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω των συλλογικών δράσεων των ενδιαφερομένων μερών από τον ιδιωτικό, τον δημόσιο και τον φιλανθρωπικό τομέα σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών. Ως οργανισμοί αφιερωμένοι στη βελτίωση και την προστασία της παγκόσμιας υγείας, με τις ποικίλες μας δεξιότητες, τους ρόλους και τους πόρους μας, παραμένουμε δεσμευμένοι στο να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί για την καταπολέμηση αυτής της πανδημίας παγκοσμίως. Νωρίτερα φέτος οι εταιρείες AstraZeneca, Bayer, bioMérieux, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Eisai, Eli Lilly, Gilead, GSK, Johnson & Johnson, Merck & Co. (γνωστή ως MSD εκτός Η.Π.Α και Καναδά), Merck KGaA, Darmstadt, Germany, Novartis, Pfizer, Roche και Sanofi μαζί με το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates δεσμεύτηκαν η καθεμία ξεχωριστά στον αγώνα κατά της νόσου COVID-19.

Συλλογικά, έχουμε ξεκινήσει την πιο εκτεταμένη και φιλόδοξη προσπάθεια στην ιστορία προκειμένου να ανταποκριθούμε στην πανδημία μέσω διαδικασιών έρευνας και ανάπτυξης, με την υπόσχεση μιας σειράς παρεμβάσεων που μπορούν να βοηθήσουν στον τερματισμό της. Ωστόσο, η δημιουργία αυτών των καινοτομιών δεν είναι αρκετή. Μέσω συνεργασιών με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε την παγκόσμια πρόσβαση σε διαγνωστικές εξετάσεις, θεραπευτικές προσεγγίσεις και εμβόλια που θα βοηθήσουν στην επιτάχυνση του τερματισμού της πανδημίας. Για να επιτύχουμε αυτόν τον κρίσιμο στόχο, θα:

Αναπτύξουμε καινοτομίες για ασθενείς παγκοσμίως. Θα συνεχίσουμε να εξελίσσουμε την έρευνα και την ανάπτυξη σχετιζόμενων με τη νόσο COVID-19 διαγνωστικών εξετάσεων, θεραπευτικών προσεγγίσεων και εμβολίων που είναι κατάλληλα για την κάλυψη των αναγκών των πληθυσμών σε όλο τον κόσμο. Για να το κάνουμε πράξη, θα εργαστούμε για να επεκτείνουμε τις κλινικές μελέτες ώστε να ληφθεί υπόψη διαφορετική εκπροσώπηση, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών χαμηλότερου εισοδήματος και θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τα ειδικά χαρακτηριστικά του προϊόντος που απαιτούνται για χρήση σε συνθήκες χαμηλότερου εισοδήματος ακόμη και μετά την υποβολή των νέων καινοτομιών.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για έγκαιρη διαθεσιμότητα. Με την αύξηση της παραγωγής σε πρωτοφανή ταχύτητα και πολύ νωρίτερα από το συνηθισμένο, θα φέρουμε μεγάλες ποσότητες ασφαλών και αποτελεσματικών καινοτομιών σε χώρες σε όλο τον κόσμο για ευρεία διανομή το συντομότερο δυνατό, ανεξάρτητα από το επίπεδο εισοδήματός τους. Οι μηχανισμοί για την ταχέως κλιμακούμενη προμήθεια πρέπει να ευθυγραμμιστούν με το ειδικό πλαίσιο μιας ταχείας ανταπόκρισης στην πανδημία και να προσαρμοστούν με κάθε προϊόν, με επιλογές που περιλαμβάνουν έγκαιρη εκούσια αδειοδότηση και κατάλληλες προσεγγίσεις για συμφωνίες παρασκευής μεταξύ ομότιμων εταιρειών ανάπτυξης καινοτομιών.

Θα καταστήσουμε εφικτή την οικονομική προσιτότητα στις χώρες χαμηλού εισοδήματος. Θα ακολουθήσουμε μια σειρά προσεγγίσεων για να κάνουμε τα προϊόντα που αναπτύσσουμε ή υποστηρίζουμε προσιτά στις χώρες χαμηλού εισοδήματος. Αυτές οι προσεγγίσεις θα καθορίζονται ανεξάρτητα από κάθε προμηθευτή ως απάντηση στην πανδημία για την αντιμετώπιση των σημαντικών προκλήσεων οικονομικής προσιτότητας, συμπεριλαμβανομένων προσεγγίσεων όπως οι δωρεές, η μη κερδοσκοπική προσφορά ή η κλιμακωτή τιμολόγηση βάσει μετοχών που βασίζεται στις ανάγκες και τις ικανότητες των χωρών.

Υποστηρίξουμε την αποτελεσματική και δίκαιη διανομή αυτών των καινοτομιών παγκοσμίως. Θα αγωνιστούμε για τη δίκαιη κατανομή των προϊόντων μας και θα υποστηρίξουμε παγκόσμιους μηχανισμούς όπως το COVAX, αναγνωρίζοντας ότι η πιο αποτελεσματική προσέγγιση για δίκαιη πρόσβαση θα ποικίλλει μεταξύ των εμβολίων, των θεραπευτικών προσεγγίσεων και των διαγνωστικών εξετάσεων. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης τη συλλογική μας φωνή μαζί με άλλα ενδιαφερόμενη μέρη παγκόσμιας υγείας για να υποστηρίξουμε την ενίσχυση των συστημάτων υγείας και των δικτύων διανομής, ώστε οι κρίσιμες καινοτομίες να φτάσουν σε όλους όσους τις χρειάζονται. Με αυτόν τον τρόπο, υποστηρίζουμε τη βασισμένη στα στοιχεία ιεράρχηση, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι του τομέα της υγείας, τα άτομα υψηλού κινδύνου και άλλες ομάδες προτεραιότητας που προσδιορίζονται από τον Π.Ο.Υ. και άλλες αρχές υγείας να προστατεύονται κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία ζουν. Θα υποστηρίξουμε τη δίκαιη κατανομή, αναγνωρίζοντας ότι τα κυρίαρχα έθνη έχουν την αρμοδιότητα για τη λήψη τελικών αποφάσεων.

Διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού στις καινοτομίες μας. Θα συνεχίσουμε να έχουμε ως ύψιστη προτεραιότητα μας την ασφάλεια των ατόμων που λαμβάνουν τα προϊόντα που αναπτύσσουμε ή υποστηρίζουμε. Η συμμόρφωση με τα αυστηρότερα επιστημονικά και δεοντολογικά πρότυπα στην ανάπτυξη των προϊόντων και στις διαδικασίες παρασκευής θα παραμείνει κορυφαία προτεραιότητα έναντι της ταχύτητας ή της πολιτικής.

Η πρόσβαση σε παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της νόσου COVID-19 σε παγκόσμια κλίμακα απαιτεί οικονομικούς πόρους, περιουσιακά στοιχεία, υποδομές, καθώς και δικαιοδοτική υποστήριξη και συνεργασία πέρα από την ικανότητα ή τον ρόλο των προσυπογραφόντων σε αυτήν τη δέσμευση. Καλούμε, λοιπόν, τις κυβερνήσεις, τα πολυμερή ιδρύματα, τις εταιρείες, τις ΜΚΟ και άλλους να βασιστούν στις δεσμεύσεις και τις προσπάθειές μας που έχουν ήδη ξεκινήσει για:

Παροχή επαρκούς, αποκλειστικής, βιώσιμης και έγκαιρης χρηματοδότησης για την προμήθεια και παράδοση των απαραίτητων εργαλείων για τον τερματισμό της πανδημίας COVID-19.

Διαφοροποίηση της εκπροσώπησης σε φορείς λήψης κρίσιμων αποφάσεων και συντονισμού με ιδιαίτερη έμφαση στις φωνές που εκπροσωπούν τις χώρες χαμηλού εισοδήματος και χαμηλού-μεσαίου εισοδήματος.

Συνέχιση της ταχείας ανάπτυξης και επικοινωνίας σαφών οδηγιών σχετικά με τις ανάγκες σε προϊόντα σε συνθήκες λιγότερων πόρων το συντομότερο δυνατό, καθώς η κατανόησή της νόσου COVID-19 και τα εργαλεία για την καταπολέμησή της εξελίσσονται.

Προώθηση κατάλληλων για το συγκεκριμένο σκοπό ρυθμιστικών διαδικασιών και διαδικασιών απόδοσης ευθυνών για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι οποίες δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια χωρίς να επιβραδύνουν την πρόσβαση σε κρίσιμα νέα εργαλεία.

Δημιουργία και διατήρηση της δημόσιας εμπιστοσύνης στους μηχανισμούς έγκρισης για διαγνωστικές εξετάσεις, θεραπευτικές προσεγγίσεις και εμβόλια διασφαλίζοντας ισχυρούς ελέγχους ασφάλειας και αποτελεσματικότητας και απομακρύνοντας άστοχα πολιτικά ζητήματα από αυτές τις συζητήσεις και τη διαδικασία έγκρισης.

Βελτίωση της ετοιμότητας της χώρας και των συστημάτων παράδοσης εντός της χώρας, διασφαλίζοντας ότι υπάρχει επαρκής εμπειρογνωμοσύνη και πόροι για τον αποτελεσματικό, για την εκάστοτε χώρα, σχεδιασμό, διανομή και παρακολούθηση νέων διαγνωστικών εξετάσεων, θεραπευτικών προσεγγίσεων και εμβολίων.

Η ιδιαίτερη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κόσμος απαιτεί άνευ προηγουμένου συνεργασία μεταξύ όλων των μερών της κοινωνίας. Μέχρι σήμερα, εμείς, ως οργανισμοί επιστημών ζωής και φιλανθρωπικοί οργανισμοί, έχουμε ανταποκριθεί σε αυτήν την πρόκληση και αναγνωρίζουμε την ανάγκη να προχωρήσουμε περαιτέρω. Οι παραπάνω δεσμεύσεις θα σώσουν ζωές μόνο εάν οι εταίροι σε ολόκληρη την πορεία του μονοπατιού από την ανάπτυξη έως την εγκατάσταση συνεργαστούν για να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα φτάνουν στους ανθρώπους που τα χρειάζονται. Το ACT-Accelerator προσφέρει ένα φόρουμ για συνεργασία και δράση και η παγκόσμια κοινότητα πρέπει να κινητοποιήσει συλλογικά τους πόρους που οι εταίροι έχουν αναγνωρίσει ως κρίσιμους για τον τερματισμό αυτής της πανδημίας για τις απανταχού κοινότητες. Ευθυγραμμίζοντας αυτούς τους πόρους με τις παραπάνω δεσμεύσεις, πιστεύουμε ότι όχι μόνο θα επιτρέψουμε μια ταχύτερη έξοδο από την τρέχουσα κρίση της νόσου COVID-19, αλλά θα θέσουμε επίσης τα θεμέλια για ένα ισχυρό οικοσύστημα ετοιμότητας για την αντιμετώπιση πανδημιών την επόμενη φορά που θα προκύψει πανδημία.

«Αυτή η πανδημία θα μείνει στην ιστορία ως μία από τις καθοριστικές στιγμές της εποχής μας και κανείς - ανεξάρτητα από τη χώρα του, το εισόδημά του ή οτιδήποτε άλλο - δεν θα πρέπει να ανησυχεί για το εάν θα έχει πρόσβαση στην περίθαλψη και την καινοτομία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον ίδιο και τα αγαπημένα του πρόσωπα να καταπολεμήσουν τη νόσο COVID-19. Αυτή είναι επίσης μια καθοριστική στιγμή για τη βιομηχανία των επιστημών υγείας- μια στιγμή για ένα νέο είδος ηγεσίας - και με αυτήν τη συμφωνία, δεσμευτήκαμε να επιδιώξουμε συλλογικά ένα υγιέστερο, πιο δίκαιο μέλλον για το καλό της ανθρωπότητας.»

Vas Narasimhan, Διευθύνων Σύμβουλος Novartis

GR2012015697 NOV_WEB134_DEC_2020