Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει συντελεστεί θεμελιώδης πρόοδος στην κατανόηση του καρκίνου, η οποία έχει αναδείξει την τεράστια ποικιλομορφία μεταξύ των ασθενών ακόμη με την ίδια μορφή καρκίνου. Για το λόγο αυτό έχει ήδη αναγνωριστεί η ανάγκη προσαρμογής της ογκολογικής περίθαλψης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενούς.

Η ιατρική ακριβείας (Precision Oncology), θεωρείται καινοτόμος προσέγγιση της περίθαλψης που χρησιμοποιεί συστηματικά το εξατομικευμένο προφίλ των ασθενών για τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων θεραπείας. Με την πάροδο των τελευταίων ετών φαίνεται πως η ιατρική ακρίβειας αναδεικνύεται ως υψηλά υποσχόμενη στο να παρέχει πιο ειδικά θεραπευτικά αποτελέσματα για όλους τους καρκινοπαθείς.

Η ιατρική ακριβείας υποστηρίζεται από σημαντική πρόοδο στην ανίχνευση βιοδεικτών , όπως η ανοσοϊστοχημεία, η PCR και η αλληλούχιση επόμενης γενιάς (NGS). Όλοι οι τρόποι ανίχνευσης βιοδεικτών καθιστά δυνατή την ανίχνευση πρωτεϊνικών αλλοιώσεων ή γονιδιακών μεταλλάξεων που υποκινούν την ανάπτυξη καρκίνου ή την εξέλιξη της νόσου και να παρέχουν κρίσιμες πληροφορίες για την πιθανή ανταπόκριση του ασθενούς σε θεραπείες. Ωστόσο, η υπόσχεση της ιατρικής ακριβείας για να μπορεί να εκπληρωθεί, θα πρέπει όλοι οι ασθενείς δεν έχουν πρόσβαση στις διαγνωστικές εξετάσεις βιοδεικτών για να προσδιοριστεί αν ανήκουν στις υποομάδες που θα ωφεληθούν περισσότερο από θεραπείες ιατρικής ακριβείας1

Microsoft Word - Access to Quality Biomarker Testing in Greece_FINAL.doc (ellok.org)

GR2204215781