Celý slávnostný a osvetovo-edukačný program sa pretransformoval do online prostredia.

Okt 26, 2020

Tohtoročný Svetový deň reumatizmu bol pre Ligu proti reumatizmu (LPRe SR) na Slovensku výnimočný. Pacientom s reumatickými ochoreniami (RO) Liga pomáha už 30 rokov a zároveň prvýkrát čelila celosvetovému problému pandémie Covid-19, ktorá sa stala súčasťou informačnej kampane.

Predsedníčka Ligy proti reumatizmu Jana Dobšovičová Černáková: „Na vzniknutú situáciu s pandémiou nového koronavírusu sme museli promptne zareagovať a pripravený slávnostný a osvetovo-edukačný program sme pretransformovali do online. Pripravili sme 5 živých vysielaní, ktoré si mohli diváci pozrieť cez FB Moja reuma a www.mojareuma. Tu sú všetky záznamy stále k nahliadnutiu. Sprostredkovali sme obrovskú sumu informácií hlavne pre pacientov s RO, ale aj laikov veľmi prijateľným spôsobom o reumatických ochoreniach, o prevencii nežiaducich dôsledkov neskorej diagnostiky RO alebo ich neliečenia. Pacientov sme posmelili, aby sa nebáli otvorene komunikovať s lekármi a prihlásili sa o svoje práva. Tešíme sa veľkej sledovanosti a pozitívnym odozvám na odvysielaný program.“

Ciele tohtoročnej kampane Svetového dňa reumatizmu 2020 boli:

  • Poukázať na dôležitosť zavádzania digitálnych riešení, vrátane telemedicíny, ktoré zvyšujú kvalitu života pacientov s reumatickými ochoreniami aj v súvislosti na aktuálnu situáciu s pandémiu koronavírusu.
  • Predchádzať sociálnej exklúzii ľudí s reumatickými ochoreniami. Zvyšovať sociálne zručnosti a kompetencie pacientov. Zdôrazniť význam pracovného uplatnenia ľudí s reumatickými ochoreniami na ich celkovú kvalitu života. Týmto sa pripojila ku kampani EULAR.
  • Podporovať zodpovednosť jednotlivca za vlastné zdravie. Motivovať pacientov k zlepšeniu vlastnej kondície s prihliadnutím na nové možnosti od teórie k praxi. Liga podporuje pohybové aktivity s nordic walking paličkami v dlhoročnom projekte „Pohnime sa s reumou!“.

V online programe Svetového dňa reumatizmu a 30. výročia LPRe SR bolo: (záznamy sú na FB Moja reuma a webe mojareuma.sk).

V pondelok 12. októbra bol edukačno-osvetový webinár „Od teórie k praxi 4“ – prednášali 7 odborníci, vrátane 4 reumatológov.

V utorok 13. októbra boli v živom vysielaní predstavené 3 nové publikácie:

  • zbierku príbehov 30 prípadov s mojou reumou
  • zborník 30 rokov LPRe SR
  • zborník KROK 2018 – 2019

V stredu 14. októbra bolo do života uvedených do 5 nových video nahrávok s jogovou terapiou od Silvie Bobockej. Tento projekt bol zrealizovaný vďaka podpore Novartis Slovakia s.r.o.

Jogová terapia

Vo štvrtok 15. októbra bolo predstavené historické pásmo k 30. výročiu Ligy proti reumatizmu. Osobnosti a inštitúcie, ktoré nejakým spôsobom prispeli k činnosti Ligy, boli ocenené výročnou plaketou 30 rokov LPRe SR. Medzi laureátmi ocenených je aj spoločnosť Novartis Slovakia s.r.o.

Plaketa k 30. výročiu Ligy proti reumatizmu

V sobotu 17. októbra bola v živom vysielaní slávnostne vyhodnotená novinárska súťaž KROK 2019 a do života bol uvedený zborník KROK 2018 – 2019. Poradňa pre ľudí s reumatickými ochoreniami Centra sociálno-psychologickej podpory bola, je a bude k dispozícii celoročne. Záujemcovia ju môžu navštíviť v NÚRCH Piešťany osobne, alebo sa môžu ozvať telefonicky aj mailom.

Liga proti reumatizmu na Slovensku vznikla v roku 1990 a už 30 rokov je rešpektovaným a široko uznávaným pacientskym združením. Liga svojou činnosťou pomáha pacientom s reumatickými ochoreniami. Osvetou sa usiluje osloviť zainteresované strany k intenzívnejšej spolupráci v prospech pacientov. Je prirodzenou platformou spolupráce medzi odborníkmi v reumatológii a pacientmi. Organizuje spoluprácu všetkých, ktorí chcú, môžu a vedia pomôcť reumatikom. Má celoslovenskú pôsobnosť, 20 organizačných jednotiek, z toho 15 miestnych pobočiek a päť špecializovaných klubov: Klub Kĺbik, Klub Motýlik, Klub Čiernych Kostí, Klubu Bechterevikov a Klub Psoriatickej Artritídy a vznikajú ďalšie. Dvakrát do roka vydáva Informačný bulletin a práve vychádzajú 3 nové knižky a brožúrky. Členom ich posiela zadarmo na domácu adresu.