Απρίλιος 2019

Λαμβάνετε την παρούσα Ενημέρωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επειδή η Novartis Ελλάς ΑΕΒΕ (εφεξής «Novartis») επεξεργάζεται πληροφορίες σας οι οποίες συνιστούν “προσωπικά δεδομένα” και η Novartis θεωρεί πολύ σημαντική την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η αναφορά στην Novartis περιλαμβάνει και το Τμήμα της Sandoz. Η Novartis βρίσκεται στο 12ο χλμ. της Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας No 1, 144 51, Μεταμόρφωση και η Sandoz βρίσκεται στην Λεωφόρο Κηφισίας 18, 151 25, Μαρούσι, Αθήνα.Η Novartis είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς αποφασίζει τον σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας, ενεργώντας ως "υπεύθυνος επεξεργασίας". Σε αυτή την Ενημέρωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οι λέξεις "εμείς" ή "εμάς" αναφέρονται στην Novartis.

Σας προσκαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Ενημέρωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία καθορίζει σε ποιο πλαίσιο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και εξηγεί τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο αυτής της επεξεργασίας.

Εφόσον έχετε οποιεσδήποτε περαιτέρω απορίες σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σας προσκαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer, εφεξής «DPO») μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] για τη Novartis και για την Sandoz στη διεύθυνση: [email protected].

 1. Ποιες πληροφορίες σας διατηρούμε;

Αυτές οι πληροφορίες μπορεί είτε να παρέχονται απευθείας από εσάς, από τους επιχειρηματικούς συνεργάτες/πελάτες μας (π.χ. από τη νομική οντότητα για την οποία εργάζεστε), από τρίτα μέρη (π.χ. εξωτερικούς προμηθευτές) ή από αξιόπιστες δημόσιες πηγές (όπως PubMed, Clinical Trials.gov, ιστότοπους συνεδρίων ή ιστότοπους πανεπιστημίων), έχοντας εξασφαλίσει την συγκατάθεσή σας για την παροχή αυτών των προσωπικών δεδομένων όπου απαιτείται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Συλλέγουμε ποικίλους τύπους προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, όπως ενδεικτικά:

 • γενικές πληροφορίες και στοιχεία της ταυτότητάς σας (π.χ. επωνυμία, όνομα, επίθετο, φύλο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου),
 • την ιδιότητα σας (π.χ. τίτλος, θέση, όνομα εταιρείας, καθώς και, για τους επαγγελματίες υγείας, πρώτη ειδικότητα, δεύτερη ειδικότητα, έτος αποφοίτησης από την ιατρική σχολή, δημοσιεύσεις, συνεδριακές δραστηριότητες, βραβεία, βιογραφικό, εκπαίδευση, δεσμοί με πανεπιστήμια, εμπειρία και συμμετοχή/συνεισφορά σε κλινικές μελέτες, κατευθυντήριες γραμμές, συντακτικά συμβούλια και οργανισμούς),
 • στοιχεία πληρωμής/τιμολόγησης (π.χ. στοιχεία πιστωτικής κάρτας, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, ΑΦΜ ή άλλος αριθμός φορολογικού μητρώου),
 • μοναδικός αριθμός ταυτότητας (ID) και προφίλ επιχειρηματικού συνεργάτη/πελάτη της Novartis,
 • τα ηλεκτρονικά δεδομένα αναγνώρισης όπου απαιτούνται με σκοπό την παράδοση προϊόντων ή υπηρεσιών στην εταιρεία μας (π.χ. σύνδεση, δικαίωμα πρόσβασης, κωδικοί πρόσβασης, αριθμός κάρτας πρόσβασης, διεύθυνση IP, ηλεκτρονικοί ταυτοποιητές/cookies, αρχεία καταγραφής, χρόνοι πρόσβασης και σύνδεσης, εγγραφή ήχου ή εικόνας, όπως φωτογραφίες, κάρτας πρόσβασης, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης ή φωνητικές εγγραφές),
 • πληροφορίες σχετικά με την χρήση σας, την ανταπόκριση και/ή τις προτιμήσεις σας, συμπεριλαμβανομένων των σχετιζόμενων με τα είδη μηνυμάτων ενδιαφέροντος σας, τους διαύλους και την συχνότητα της επικοινωνίας,
 • στοιχεία που μας παρέχετε, π.χ. κατά τη συμπλήρωση εντύπων ή κατά την διάρκεια εκδηλώσεων που παρακολουθείτε ή όταν απαντάτε σε ερωτήσεις στο πλαίσιο επικοινωνίας ή έρευνας,
 • δεδομένα που αφορούν στα προϊόντα και στις υπηρεσίες μας και
 • πληροφορίες σχετικά με τις προωθητικές, επιστημονικές και ιατρικές δραστηριότητες/αλληλεπιδράσεις που έχετε μαζί μας, συμπεριλαμβανομένων πιθανών μελλοντικών αλληλεπιδράσεων.

Αν προτίθεστε να μας παράσχετε προσωπικά δεδομένα σχετικά με άλλα άτομα (π.χ. τους συναδέλφους σας), θα πρέπει να δώσετε ένα αντίγραφο της παρούσας Ενημέρωσης περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στα αντίστοιχα άτομα, απευθείας ή μέσω του εργοδότη τους.

 1. Για ποιούς σκοπούς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς δικαιολογείται;
  1. Νομική βάση για την επεξεργασία

Δεν θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ελλείψει σχετικής νομικής πρόβλεψης για συγκεκριμένο σκοπό. Ως εκ τούτου, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εάν:

 • έχουμε λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση σας,
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων προς εσάς ή για την λήψη προσυμβατικών μέτρων κατόπιν αιτήματός σας,
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση με τις νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας ή
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας και δεν επηρεάζει αδικαιολόγητα τα συμφέροντά σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της τελευταίας βάσης, επιδιώκουμε πάντα να διατηρούμε την ισορροπία μεταξύ των έννομων συμφερόντων μας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας. Παραδείγματα τέτοιων «έννομων συμφερόντων» είναι οι δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων που εκτελούνται:

 • για την ανάπτυξη μιας στενής και αξιόπιστης επαγγελματικής συνεργασίας/ σχέσης,
 • για την προώθηση της καινοτομίας του Ομίλου Novartis στον φαρμακευτικό τομέα,
 • για την διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων του Ομίλου Novartis και την βελτιστοποίηση των αλληλεπιδράσεων με εσάς,
 • για την εξασφάλιση ότι το κατάλληλο φάρμακο φτάνει στον ασθενή βάσει μιας πλήρως ενημερωμένης, τεχνικά και επαγγελματικά, γνώμης επαγγελματία υγείας,
 • για την εκμετάλλευση οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών (π.χ. ενδέχεται να επιλέξουμε να χρησιμοποιήσουμε ορισμένες πλατφόρμες που προσφέρονται από προμηθευτές για την επεξεργασία δεδομένων),
 • για την προσφορά των προϊόντων και των υπηρεσιών μας στους πελάτες μας,
 • για την πρόληψη απάτης ή εγκληματικής δραστηριότητας, κακής χρήσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας, καθώς και για την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής, της αρχιτεκτονικής και των δικτύων μας,
 • για την πώληση οποιουδήποτε μέρους της επιχείρησης μας ή των περιουσιακών της στοιχείων ή την απόκτηση μέρους ή του συνόλου της επιχείρησης μας ή περιουσιακών στοιχείων από τρίτους και 
 • για την επίτευξη των στόχων της εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα έννομα συμφέροντα μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας κατά τον τρόπο που υποδεικνύεται κατωτέρω στην Ενότηταμε την ονομασία «Ποιά είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;».

  1. Σκοποί της επεξεργασίας

Πάντα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για έναν συγκεκριμένο σκοπό και επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την επίτευξη αυτού του σκοπού. Συγκεκριμένα, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς, πάντα σύμφωνα με την φύση της συνεργασίας μας, καθώς και την εφαρμοστέα νομοθεσία και τους κανονισμούς:

 • διαχείριση της σχέσης μας μαζί σας (π.χ. μέσω των βάσεων δεδομένων μας),
 • υλοποίηση ενεργειών προετοιμασίας ή εκτέλεσης υφιστάμενων συμβάσεων,
 • τεκμηρίωση συναλλαγών και διασφάλιση της διαφάνειας σε περίπτωση παροχής αξίας
 • παροχή σε εσάς κατάλληλων, επαρκών και επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με νόσους, φάρμακα καθώς και για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,
 • συμμόρφωση με νόμιμες υποχρεώσεις σχετικές με την ασφάλεια φαρμάκου και την διαχείριση παραπόνων για προϊόντα,
 • βελτίωση της ποιότητας των αλληλεπιδράσεων και υπηρεσιών μας προσαρμόζοντας την προσφορά μας στις συγκεκριμένες ανάγκες σας,
 • ανταπόκριση στα αιτήματά σας και παροχή αποτελεσματικής υποστήριξης,
 • διενέργεια ερευνών (π.χ. για να μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε τις μελλοντικές αλληλεπιδράσεις με εσάς),
 • αποστολή ενημερωτικών στοιχείων σχετικά με προϊόντα, θεραπευτικούς τομείς ή υπηρεσίες που προωθούμε,
 • διαχείριση, σχεδιασμός και διενέργεια των επικοινωνιών και των αλληλεπιδράσεων μας με εσάς (π.χ. μέσω της λειτουργίας μιας βάσης δεδομένων που θα καταγράφει τις αλληλεπιδράσεις με τους επαγγελματίες υγείας ή θα διαχειρίζεται τον προγραμματισμό κλήσεων καθώς και την αναφορά κλήσεων),
 • παρακολούθηση των δραστηριοτήτων μας (π.χ. μέτρηση αλληλεπιδράσεων ή πωλήσεων, αριθμός συναντήσεων/κλήσεων),
 • πρόσκλησή σας σε εκδηλώσεις ή συναντήσεις προώθησης που χρηματοδοτούνται από εμάς (π.χ. ιατρικές εκδηλώσεις, ομιλίες, συνέδρια),
 • παροχή πρόσβασης στις εκπαιδευτικές ενότητες μας που σας δίνει την ευκαιρία να μας παρέχετε ορισμένες υπηρεσίες,
 • διαχείριση των τεχνικών υποδομών μας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της υποδομής και επιχειρησιακής συνέχειας,
 • διαφύλαξη των οικονομικών συμφερόντων της εταιρείας και διασφάλιση της συμμόρφωσης και της υποβολής αναφορών (όπως συμμόρφωση με τις πολιτικές μας και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις, φόρους και κρατήσεις, διαχείριση υποτιθέμενων περιπτώσεων κακής διαχείρισης ή απάτης, διενέργεια ελέγχων και υπεράσπιση δικαστικών υποθέσεων),
 • διαχείριση συγχωνεύσεων και εξαγορών που αφορούν την εταιρεία μας,
 • αρχειοθέτηση και τήρηση αρχείων,
 • χρέωση και τιμολόγηση και
 • οποιοσδήποτε άλλος σκοπός που επιβάλλεται από το νόμο και τις αρχές.
 1. Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιόν διαβιβάζονται;

Δεν θα πωλούμε, ούτε θα κοινοποιούμε ή διαβιβάζουμε με άλλο τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους εκτός αυτών που αναφέρονται στην παρούσα Ενημέρωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων μας και για τους ίδιους σκοπούς με αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα Ενημέρωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση ή τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να διαβιβασθούν στις ακόλουθες κατηγορίες παραληπτών, με βάση την αναγκαιότητα ενημέρωσής τους για την επίτευξη αυτών των σκοπών:

 • το προσωπικό μας (συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού, των τμημάτων ή άλλων εταιρειών του Ομίλου Novartis),
 • οι ανεξάρτητοι πράκτορες ή μεσίτες μας (αν υπάρχουν),
 • οι προμηθευτές και οι πάροχοι υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα σε εμάς,
 • οι πάροχοι συστημάτων πληροφορικής, οι πάροχοι υπηρεσιών cloud, οι πάροχοι βάσεων δεδομένων και οι σύμβουλοι,
 • οι επιχειρηματικοί συνεργάτες μας που προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες από κοινού με εμάς ή με τις θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες μας,
 • οποιοδήποτε τρίτο μέρος στο οποίο αναθέτουμε ή με το οποίο ανανεώνουμε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις μας, και
 • οι σύμβουλοί μας και οι εξωτερικοί δικηγόροι μας στο πλαίσιο της πώλησης ή μεταβίβασης οποιουδήποτε μέρους της επιχείρησής μας ή των περιουσιακών της στοιχείων ή στο πλαίσιο οπιασδήποτε άλλης περίστασης κρίνει η εταιρεία απαραίτητη τη συνδρομή τους.

Τα παραπάνω τρίτα μέρη έχουν συμβατική υποχρέωση να προστατεύουν την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση ή αυτά να διαβιβαστούν σε οποιαδήποτε εθνική ή/και διεθνή ρυθμιστική, εκτελεστική, δημόσια αρχή, φορέα ή δικαστήριο, όπου απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς ή κατόπιν αιτήματός τους.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μπορούν επίσης να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, πρόσβασης ή αποθήκευσης σε άλλη χώρα εκτός της χώρας όπου βρίσκεται η Novartis, o οποίος ενδέχεται να μην προσφέρει το ίδιο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Εάν μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εταιρείες/εξωτερικούς συνεργάτες σε άλλες δικαιοδοσίες, θα μεριμνήσουμε για την διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων (i) με την εφαρμογή του επιπέδου προστασίας που απαιτείται σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν για την Novartis , (ii) ενεργώντας σύμφωνα με τις πολιτικές και τα πρότυπά μας και (iii) για τις εταιρείες Novartis Group που βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (δηλαδή τα κράτη μέλη της ΕΕ πλέον της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας, τον «ΕΟΧ»), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, διαβιβάζοντας τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά βάσει τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις διεθνείς μεταφορές προσωπικών δεδομένων και να προμηθευτείτε αντίγραφο των κατάλληλων νομικών μέσων επαρκών εγγυήσεων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή με την άσκηση των δικαιωμάτων σας, όπως ορίζεται στην Ενότητα «Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;».

Για τις διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων εντός του ομίλου, ο Όμιλος Novartis έχει θεσπίσει Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες, ένα σύστημα αρχών, κανόνων και εργαλείων που προβλέπονται από το Eυρωπαϊκό δίκαιο, σε μια προσπάθεια να εξασφαλιστούν αποτελεσματικά επίπεδα προστασίας δεδομένων σχετικά με τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός του ΕΟΧ και της Ελβετίας. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες (BCR) του Ομίλου Novartis Ελλάς πατώντας ή ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://www.novartis.com/gr-el

 1. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την παροχή επαρκούς επιπέδου ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων.

Αυτά τα μέτρα λαμβάνουν υπόψη: 

 1. Το επίπεδο της τεχνολογίας,
 2. το κόστος εφαρμογής τους,
 3. την φύση των δεδομένων και
 4. τον κίνδυνο της επεξεργασίας.

Σκοπός των μέτρων είναι η προστασία των δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή αλλοίωση, τυχαία απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση και από άλλες παράνομες μορφές επεξεργασίας.

Επιπλέον, όταν χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, συμμορφωνόμαστε με τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

 • συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο προσωπικά δεδομένα που είναι επαρκή, συναφή και όχι υπέρμετρα, όπως απαιτείται για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, και
 • διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν επικαιροποιημένα και ακριβή.

Για το τελευταίο, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε τα προσωπικά δεδομένα σας που διατηρούμε. Καλείστε επίσης να μας ενημερώνετε άνευ άλλου τινός κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή στις προσωπικές σας συνθήκες, ώστε να μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται επικαιροποιημένα και ακριβή.

 1. Επί πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν ή για την συμμόρφωση με νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις.

Τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε στη βάση δεδομένων μας τα οποία αφορούν εσάς και τα οποία δεν σχετίζονται με συγκεκριμένη σύμβαση, θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο βάσει του σκοπού επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως και την αναγκαιότητα να διασφαλιστεί η δυνατότητα της Novartis να συμμορφώνεται προς τις κανονιστικές και λοιπές της υποχρεώσεις και να θεμελιώσει, ασκήσει ή υποστηρίξει νομικές αξιώσεις.

Για τις συμβάσεις, η περίοδος διατήρησης αντιστοιχεί στην διάρκεια της σύμβασης που εσείς (ή η εταιρεία σας) έχει συνάψει με εμάς πλέον της χρονικής περιόδου έως ότου οι νομικές αξιώσεις που απορρέουν από αυτή την σύμβαση παραγραφούν, εκτός εάν υπερισχύοντα νομικά ή κανονιστικά πλαίσια απαιτούν μεγαλύτερη ή μικρότερη περίοδο διατήρησης. Όταν λήξει αυτή η περίοδος, τα προσωπικά σας δεδομένα αφαιρούνται από τα ενεργά μας συστήματα.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σε περίπτωση διαφωνίας διαγράφονται ή αρχειοθετούνται (i) αμέσως μόλις επιτευχθεί φιλικός διακανονισμός, (ii) εφόσον απόφαση τελευταίου βαθμού έχει εκδοθεί, ή (iii) όταν η αξίωση παραγραφεί.

 1. Ποιά είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα υπό τους όρους και εντός των ορίων που ορίζει ο νόμος:

 • το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα όπως υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς και, εάν πιστεύετε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς είναι λανθασμένες, παρωχημένες ή ελλιπείς, να ζητήσετε την διόρθωση ή την επικαιροποίηση τους,
 • το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή τον περιορισμό τους σε συγκεκριμένες κατηγορίες επεξεργασίας,
 • το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από αυτήν την ανάκληση,
 • το δικαίωμα εναντίωσης, συνολικά ή εν μέρει, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
 • το δικαίωμα εναντίωσης σε δίαυλο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται για άμεσους προωθητικούς σκοπούς και
 • το δικαίωμα να ζητήσετε τη φορητότητα τους, δηλαδή την επιστροφή σε εσάς των προσωπικών δεδομένων που έχετε παράσχει σε εμάς ή την μεταφορά σε πρόσωπο της επιλογής σας, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, χωρίς παρεμπόδιση εκ μέρους μας και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας στις οποίες υπόκεισθε.
  Αν έχετε κάποια ερώτηση ή θέλετε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τον DPO της Novartis στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] και για την Sandoz στη διεύθυνση: [email protected] ή επιστολή στην διεύθυνση που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ενημέρωσης με σάρωση της ταυτότητάς σας για σκοπούς ταυτοποίησης ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου μέσου ταυτοποίησης, κατανοώντας ότι τα προσωπικά δεδομένα επί αυτών θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επαλήθευση της ταυτότητας σας. Τα δεδομένα αυτά δεν θα διατηρήθούν μετά την ολοκλήρωση της επαλήθευσης της ταυτότητάς σας. Όταν στέλνετε μια τέτοια σάρωση, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκρύψει την εικόνα και τον αριθμό ταυτότητας ή αντίστοιχο αριθμό.
  Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων (DPO) μέσω του e-mail: [email protected], ο οποίος θα διερευνήσει το αίτημα σας.
  Εν πάση περιπτώσει, έχετε επίσης το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στις αρμόδιες αρχές προστασίας δεδομένων, εκτός από τα προαναφερθέντα δικαιώματά σας.
 1. Πώς θα ενημερωθείτε για τις αλλαγές στην Ενημέρωση περί Προσωπικών Δεδομένων;

Οποιεσδήποτε μελλοντικές αλλαγές ή προσθήκες στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως περιγράφονται στην παρούσα Ενημέρωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σας κοινοποιηθούν εκ των προτέρων με ξεχωριστή ενημέρωση μέσω των συνήθων διαύλων επικοινωνίας (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της ιστοσελίδας μας).