Zaviazali sme sa k otvorenému dialógu a transparentnej výmene informácií s pacientskymi organizáciami, ako je podrobne uvedené v našom Záväzku pacientom a opatrovateľom. Pacientske organizácie vnímame ako kľúčového partnera pri našom rozhodovaní počas celého životného cyklu liekov. Veríme, že začlenenie pohľadu pacienta do nášho rozhodovania môže pomôcť vyvinúť lepšie lieky v prospech pacientov.

Ako spoločnosť splupracujeme s pacientskymi organizáciami, aby sme uznali ich jedinečné schopnosti, odborné znalosti a ich perspektívu. Zaväzujeme sa plne rešpektovať ich nezávislosť a integritu. Od pacientskych organizácií sa nevyžaduje, ani sa im neodporúča, propagovať alebo uprednostňovať naše produkty a služby. Neiniciujeme ani neriadime zakladanie nových pacientskych organizácií a snažíme sa, aby sme neboli jediným donorom žiadnej pacientskej organizácie. Pri zapájaní zástupcov pacientskych organizácií kompenzuje spoločnosť Novartis ich čas a výdavky v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi na základe primeranej trhovej hodnoty.

Spoločnosť Novartis každoročne zverejňuje peňažnú a nepeňažnú podporu pacientskym organizáciám na celom svete 30.júna v súlade s Kódexom postupov pre vzťahy medzi farmaceutickým priemyslom a pacientskymi organizáciami, ktorý stanovila Európska federácia farmaceutického priemyslu a asociácií (EFPIA) v súlade s AIFP. Novartis schvaľuje Kódex EFPIA a ďalšie relevantné kódexy prislúchajúce odvetviu, aby uskutočnili etickým a transparentným spôsobom