Прозрачност на плащанията към медицински специалисти

Новартис се стреми да си сътрудничи с медицинските специалисти (МС) и здравните организации (ЗО) в интерес на пациентите. В качеството ни на индустриална компания ние извършваме плащания или „предоставяния на стойност“ към медицински специалисти и здравни организации, за да ги компенсираме за времето, което са отделили за съвместната си работа с нас.

В съответствие с Кодекса за оповестяване на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (ЕФПИА) и местните актове са транспонирането му, ние оповестяваме извършените плащания и други предоставяния на стойност. В същото време насърчаваме МС да дадат съгласие за оповестяване на индивидуална основа, когато не сме оправомощени от местните закони или подзаконови актове.

Внасянето на повече прозрачност относно тези вече добре регулирани правоотношения изгражда разбиране за това сътрудничество и отговаря на обществената загриженост относно взаимодействието между медицинската общност и фармацевтичната индустрия.

Ние вярваме, че откритото съобщаване на извършените плащания и предоставяния на стойност във връзка с тези взаимодействия спомага за изграждането на доверие в пациентите, МС, държавните служители и обществото и допринася за нашия ангажимент да прилагаме високоетични бизнес стандарти.

Нашите отчети за оповестяване

2022

Отчет за оповестяване (PDF. 0.8 MB)

Методология за оповестяване (PDF. 0.5 MB)


2021

Отчет за оповестяванe (PDF, 2.0 MB)

Методология за оповестяванe (PDF, 0.4 MB)


2020

Отчет за оповестяване на Новартиc (PDF, 0.9 MB)

Методология за оповестяване на Новартиc (PDF, 0.3 MB)


За повече информация

Свържете се с нас