Каним Ви да прочетете внимателно настоящите Уведомления, които описват в какъв контекст ние обработваме Вашите лични данни и обясняват Вашите права и нашите задължения във връзка с горното обработване на лични данни.

Общо уведомление до партньорите относно обработването на лични данни (PDF 0.4 MB)

Това уведомление е за медицински специалисти, с които създаваме или поддържаме взаимоотношения, нашите клиенти или потенциални клиенти, които са физически лица (като фармацевти), и представители или лица за контакт на нашите клиенти или потенциални клиенти, които са юридически лица (като търговци на едро).

Общо уведомление до трети лица за обработване на лични данни (PDF 0.3 MB)

Това уведомление е за нашите доставчици и доставчици на услуги, които са физически лица (като самостоятелно заети лица), представители или лица за контакт на нашите доставчици и доставчици на услуги, които са юридически лица, и за посетители на нашите помещения.

Общо уведомление за поверителност за пациенти (PDF 0.5 MB)

Това уведомление е за пациенти, с с които създаваме или поддържаме взаимоотношения чрез нашите бизнес партньори (например в случай на участие в Програма за подкрепа на пациенти).

Уведомление за поверителност за целите на лекарствената безопасност, медицинската информация и качеството (PDF 0.3 MB)

Това уведомление е за лицата, които докладват нежелани събития/случаи от особен интерес, при които във връзка с нашите продукти се предоставя информация относно безопасността на пациентите; лица, искащи медицинска информация; и случаи на дефекти в качеството. 

Ръководство относно Facebook общността на Новартис 

Ръководство за YouTube общността на Новартис 

Политика за поверителност при използване на уебсайт

В сила от: 15 февруари 2022г.

Настоящата Политика за поверителност описва начините, по които „Новартис България“ ЕООД, ЕИК 204581055, със седалище и адрес на управление: Рeпублика България, гр. София 1407, бул. „Никола Вапцаров“ № 55, ЕКСПО 2000, сграда 4, ет. 4 („Новартис“, „ние“, „нас“), събира и обработва информация, свързана с Вас, която пряко или непряко Ви идентифицира („Лични данни“), било то самостоятелно или в комбинация с друга информация, която ни е предоставена посредством Вашите взаимодействия с нас през нашите уебсайтове (включително https://www.novartis.com/bg-bg/) или чрез коя да е мобилна страница, приложения или друга услуга (както офлайн, така и онлайн) на „Новартис България“ ЕООД, която/ето съдържа препратка към настоящата Политика за поверителност, включва я или Ви предоставя копие от нея (наричани заедно „Услугите“).

Новартис носи отговорност за обработването на Личните Ви данни, тъй като то решава защо и как да се обработват и следователно действа като „администратор“ на тези Лични данни. То може да има тази отговорност самостоятелно или съвместно с друго(и) дружество(а) от групата на Новартис, които да действат като „съвместен(и) администратори(и)“. Настоящата Политика за поверителност разглежда начините, по които зачитаме правата Ви на поверителност по отношение на обработването на Личните Ви данни във връзка с Услугите и/или за целите, описани в настоящата Политика за поверителност.

Макар настоящата Политика за поверителност да е предназначена за физически лица, които си взаимодействат с Услугите, може да бъдете помолен/а да се запознаете с допълнителни политики за поверителност или отделни уведомления за поверителност на данните на нашите уебсайтове в отделни държави, ако пребивавате в определена територия или когато използвате определени приложения или уебсайтове, които не попадат в определението за Услуги. Когато е необходимо, ще Ви предоставим конкретни уведомления за поверителност за целите на дейностите, които не попадат в настоящата политика, включително, но не само подбор на кадри, встъпване в трудово правоотношение, управление на трети лица или подкрепа на пациенти.

Имайте предвид, че ако от нашите Услуги осъществите достъп до връзка или уебсайт на трето лице, може да е необходимо да се запознаете с политиките за поверителност на въпросните трети лица. Новартис не подкрепя и не носи отговорност за информацията или практиките по отношение на поверителността на уебсайтове или услуги, които са собственост на трети лица.

Като продължавате да използвате Услугите, Вие се съгласявате с настоящата Политика за поверителност. Считаме защитата на Личните Ви данни и поверителността Ви за изключително важна. Поради това Ви приканваме да прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност.

В случай че имате въпроси във връзка с обработването на Личните Ви данни или настоящата политика, моля, вижте раздел „Свържете се с нас“.

Възможно е периодично да актуализираме настоящата Политика за поверителност, като публикуваме нова политика за поверителност на настоящия уебсайт. Моля, проверявайте периодично настоящата Политика, за да сте наясно с всякакви промени.

Как боравим с информация на лица на възраст под 14 години?

Нашите Услуги не са предназначени за деца. Чрез нашия уебсайт и за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност, не събираме умишлено никаква лична информация за деца на възраст под 14 години. В случай че по погрешка ни бъде предоставена лична информация на деца и бихте искали въпросната информация да бъде премахната, моля, вижте раздел „Свържете се с нас“.

Какви Лични данни обработваме и за какви цели?

За достъп до повечето от Услугите ни не се изисква никаква форма на регистрация или вписване.

Въпреки това в зависимост от начина, по който взаимодействате с нас, е възможно да събираме и обработваме Лични данни, които пряко Ви идентифицират, като име, данни за контакт и имейл адрес. Възможно е също така да събираме Лични данни, които не Ви идентифицират пряко, но правят възможно идентифицирането чрез комбинация с друга информация или идентификатори като името на дружеството и длъжността Ви или идентификационен номер. Личните данни може да включват и информация като сериен номер на компютър или устройство, IP адреси или информация, свързана с дадено дружество („юридическо лице“). В случай че във връзка с Услугите предоставите Лични данни, свързани с други лица, на нас или на нашите доставчици на услуги, то заявявате, че имате правомощията да го направите и да ни разрешите да използваме информацията в съответствие с настоящата Политика за поверителност.

1. Информация, която ни предоставяте доброволно

1.1. Регистриране на потребителски профили (акаунти)

С цел използване на някои Услуги (или отделни части от тях) може да е необходимо да създадете потребителски профил, като се регистрирате предварително. Това например се отнася до случаите, в които посещавате уебсайтове, чието съдържание е достъпно единствено за медицински специалисти или представители на медиите. Когато се регистрирате, е необходимо да предоставите своите име, имейл адрес, данни за вписване, въпроси и отговори за сигурност, криптирани пароли, адрес за кореспонденция, телефонен номер и, ако е приложимо, данни за вписването Ви в регистрите на Български лекарски съюз/Български зъболекарски съюз.

Обработваме и запазваме Личните данни, предоставени по време на регистрацията, единствено за да Ви дадем възможност да осъществявате достъп до съдържание, което е от значение конкретно за Вас. Правното основание за обработването на Личните Ви данни може да бъде изпълнение на задължение по договор с Вас или дадено от Вас съгласие.

1.2. Искания за осъществяване на контакт, съдействие на потребителите или обратна връзка

За да отправите запитвания чрез нашата форма за контакт, е необходимо да предоставите своите име, адрес за кореспонденция, имейл адрес, телефонен номер, причината, поради която да се свържем с Вас, и съобщението Ви. Възможно е да предоставите информация за Ваш профил в социалните медии, включително име, имейл адрес, данни за контакт, коментари и реакции, когато си взаимодействате с нас през социални медии или използвате данните си за вписване в социални медии, за да се идентифицирате в нашия уебсайт.

Обработваме и запазваме Личните данни в искането за контакт единствено за да обработим и отговорим на искането Ви, свързано с нашите продукти и услуги, и да се свържем с Вас.

Правното основание за обработването на Личните Ви данни е изпълнение на нашите договорни задължения да съобщаваме за всякакви приложими притеснения, във връзка с които сте осъществили контакт с нас.

1.3. Информационни бюлетини

Когато се абонирате за нашите информационни бюлетини, е необходимо да предоставите своите име, имейл адрес и/или адрес за кореспонденция.

При положение че сте ни дали съгласието си за обработване на данни, когато сте се записвали за информационния бюлетин, ние обработваме и запазваме Личните данни, предоставени при абониране за информационния бюлетин, единствено за да Ви предоставим информационен бюлетин и в зависимост от конкретния информационен бюлетин, за който сте се абонирали – да Ви уведомяваме за продукти, услуги и/или промоции на Новартис.

Ако сте дали съгласие за това, когато сте се абонирали за информационния бюлетин, е възможно също да анализираме Вашето потребителско поведение, когато отваряте съответния информационен бюлетин, и да обработваме събраните данни с оглед персонализиране на бъдещи информационни бюлетини и други промоционални съобщения.

Правното основание за обработването на Личните Ви данни е Вашето съгласие.

1.4. Заявки и услуги

Когато заявявате продукти и услуги чрез уебсайта (като информационни материали, брошури и др.), е необходимо да предоставите своите име, имейл адрес и адрес за кореспонденция както и, ако е приложимо, данните си във връзка с евентуални плащания.

Обработваме и запазваме Личните данни, предоставени при отправяне на заявка, за да Ви предоставим продуктите и услугите, които сте заявили, както и за наши търговски цели, включително подобряване на нашите продукти и услуги и персонализиране на функционалностите спрямо Вас, когато си взаимодействате с нашите Услуги. Правното основание за обработване на Личните Ви данни е изпълнение на договорни задължения и нашият легитимен интерес.

1.5. Проследяване и наблюдение на нежелани събития

Новартис е длъжно по закон да бъде информирано за нежелани странични ефекти и взаимодействия, липса на лекарствена ефикасност, оплаквания по отношение на качеството и/или други аспекти, свързани с безопасността и качеството на продуктите на Новартис. Ако ни предоставите информация за продукти на Новартис (напр. чрез нашия уебсайт), ние ще подложим Вашата информация (която може да включва информация за здравословното Ви състояние, странични ефекти и, ако е приложимо, Вашето име) на оценка и преглед. За тази цел е възможно и да осъществим контакт с Вас, ако имате въпроси.

Новартис също така е длъжно по закон да съобщава за значими странични ефекти на отговорните здравни органи, при което ние предаваме информацията Ви единствено в псевдонимизирана форма, така че не се предава информация, която може пряко да Ви идентифицира. Възможно е да предоставим тази информация и на други дружества от групата на Новартис, при условие че самите те имат задължение да съобщават на здравните органи, компетентни спрямо тях.

Правното основание за обработване на Личните Ви данни е спазването на нашите законови задължения или защитата на нашите легитимни интереси, които по-специално се изразяват в гарантирането на високи стандарти на безопасност и качество за продуктите на Новартис, или Вашето съгласие.

2. Информация, която се събира автоматично

2.1. Мониторинг на социални медии

Възможно е също така да събираме Лични данни, които сте направили общодостъпни в публични социални медии (включително блогове, форуми и др.), които са свързани с Новартис, продуктите на Новартис и лекарства и заболявания като цяло. Тази дейност, която се нарича „мониторинг на социални медии“, се основава на нашите легитимни търговски интереси например (i) да разберем по-добре начина, по който определени ключови аудитории като медицински специалисти или пациенти възприемат определени заболявания или реагират спрямо използването на продукти на Новартис; (ii) получим по-добра представа за репутацията на Новартис, както и други пазарни тенденции; (iii) идентифицираме ключови заинтересовани страни по-специално блогъри и инфлуенсъри в социалните медии и да осъществим контакт с тях. Това може да включва Ваши лични данни под формата на коментари, съобщения, блог постове, снимки и видеа, въпреки че ще предприемем мерки, за да ограничим тази лична информация до необходимия минимум и да не я съхраняваме за период, по дълъг от необходимия за дейността по мониторинг на социалните медии. Ако желаете допълнително да ограничите лицата, които може да виждат Вашата информация, Ви препоръчваме да използвате настройките за поверителност, които предлагат съответните платформи.

Когато споделяте личните си данни в публични социални медии, Ви предлагаме да се запознаете и с политиката за поверителност на конкретната платформа, тъй като тези платформи не са собственост на Новартис и не се управляват от него.

2.2. Инструменти за анализ на използването на уебсайта

Възможно е също така да събираме и обработваме информация, свързана с посещението Ви на настоящия уебсайт, като страниците, които посещавате, уебсайтът, от който сте се пренасочили, и търсенията, които правите. Възможно е да използваме тази информация, за да ни помогне да подобрим съдържанието на сайта и за да изготвим обобщена статистика за лицата, посещаващи сайта ни, за наши вътрешни цели, свързани със статистиката на потреблението и пазарното проучване. Като правим това, е възможно да инсталираме „бисквитки“ или сходни технологии, които събират името на домейна на потребителя, Вашия доставчик на интернет, операционната Ви система и датата и часа на осъществяване на достъпа. „Бисквитките“ се създават и съхраняват на компютъра, телефона или други устройства на потребителя, когато браузърът му зареди даден уебсайт. Винаги когато потребителят се връща в същия уебсайт, браузърът възстановява и изпраща файла с тази „бисквитка“ към уебсайта. „Бисквитките“ са полезни, понеже изпълняват съществени цели като това да помагат на даден уебсайт да запаметява предпочитанията и настройките Ви, да извършват аналитична дейност с цел подобряване на услуги, да Ви предоставят приложими съдържание или реклами и да Ви идентифицират в уебсайтовете. „Бисквитките“ не повреждат компютъра Ви. Можете да настроите браузъра си да Ви уведомява при получаване на „бисквитка“ – така ще можете да прецените дали искате да я приемете или не. Можете и изцяло да се откажете от „бисквитките“. Ако не приемете нашите „бисквитки“ обаче, е възможно да не сте в състояние да използвате всички функционалности на нашия уебсайт. Когато посещавате уебсайтовете ни, е възможно да Ви се представи банер с настройки за „бисквитки“, който Ви позволява да управлявате настройките и да приемете или откажете „бисквитките“. Законът разрешава на устройството Ви да се съхраняват „бисквитки“, ако са съществени за функционирането на уебсайта, но за съхранението на всички останали бисквитки ни е необходимо Вашето разрешение. В уебсайтовете на Новартис имате възможност да дадете съгласие за използването на „бисквитки“ при първото си посещение на уебсайта, когато ще Ви се покаже банер за „бисквитки“, или да управлявате тези настройки по всяко време след това, като натиснете връзката към „Настройки за „бисквитки“ в долната част на уебсайта. Тези настройки за „бисквитки“ Ви дават възможност да дадете или откажете съгласие за всяка категория бисквитки (с изключение на необходимите „бисквитки“, които са винаги активни). Моля, запознайте се с нашите Настройки за „бисквитки“, за да научите повече за видовете бисквитки, които използваме (целта, която изпълняват, срокът на съществуването и произходът им), и как можете да управлявате предпочитанията си.

Някои наши Услуги, включително уебсайтовете, може да използват услугата за уеб анализ Google Analytics, предоставена от „Гугъл“ Ел Ел Си (Google LLC) с адрес 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Калифорния 94043, САЩ („Google“), с цел оптимизация. Google използва тези информация, получена чрез „бисквитката“, за да запази профил на това кои страници сте посетили в рамките на една сесия. Генерираната от „бисквитката“ информация относно използването на Услугите се предава към сървърите на Google и се съхранява там. С цел повишаване на сигурността на Личните Ви данни ние използваме функцията „анонимизиране на IP адреса“ или други функции, предоставени от Google, за да осигурим анонимността Ви. Повече информация за начина, по който функционира анонимизирането на IP адреса, ще намерите, като натиснете https://support.google.com/analytics/answer/2763052.

Google ще използва тази информация от наше име, за да направи оценка на начина, по който използвате уебсайта, да изготвя за наше ползване доклади за дейността в уебсайта, както и да ни предоставя други услуги, свързани с дейността в уебсайта и използването на интернет. Новартис използва данните, получени от Google Analytics, за бизнес планиране, за собствените си търговски дейности и за маркетингови мерки, за да придобие по-добра представа за това как може да се подобрят съдържанието на нашите уеб услуги и свързаните с тях функционалности.

Някои от нашите уебсайтове използват и „бисквитки“ OneTrust, които Ви дават възможност лесно да управлявате „бисквитките“ и ни помагат да получим съгласието Ви за поставяне и използване на „бисквитки“ на Вашето устройство. Тези „бисквитки“ са ни необходими, за да запаметим предпочитанията, които сте посочили във връзка с настройките за „бисквитки“.

Правното основание за обработване на Личните Ви данни при използването на инструменти за анализ на уебсайтове е Вашето съгласие или нашите легитимни търговски интереси.

2.3. Други проследяващи технологии

Възможно е да използваме „бисквитки“ или други проследяващи технологии (познати още като action tags, single-pixel GIFs, clear GIFs, invisible GIFs и 1-by-1 GIFs), предоставени от трети лица – рекламни дружества с цел да Ви бъдат показани съответните реклами (интерактивни или неинтерактивни) въз основа на интересите Ви и историята на посетените от Вас уебсайтове. Обикновено използваме услугите на дружествата, чиято собственост са социалните медии, и други рекламни дружества – трети лица, за да събираме информация като данни за браузъра Ви, уникалния Ви клиентски идентификационен номер и др., за да бъдем в състояние да Ви показваме реклами както на нашите уебсайтове, така и на други уебсайтове, които може да посетите. Моля, запознайте се с нашите „Настройки за „бисквитки“, за да научите повече за нашите маркетингови и рекламни бисквитки и да управлявате предпочитанията си.

Възможно е нашите Услуги, включително уебсайтовете, да използват Google Tag Manager („GTM“) – система за управление на тагове, поддържана от Google с цел управление на JavaScript и HTML тагове, използвани за проследяване и анализ на уебсайтове. Таговете са малки кодови елементи, които, освен за други цели, се използват за измерване на трафика и поведението на посетителите, за да се добие представа за ефекта от онлайн рекламите и социалните канали, за да се зададат кампании за ремаркетинг и насочване към целеви групи, както и за тестване и оптимизиране на уебсайтове. GTM улеснява интегрирането и управлението на таговете ни.

Възможно е да използваме други технологии, включително таговете, които може да събират определена Ваша информация като IP адрес, в подкрепа на услугите по уебсайт анализ, предлагани от доставчиците, които включват, но не се ограничават до изброените по-долу:

„Мегафон“ (Megaphone LLC, 1255 23rd St. NW, Suite 650, Вашингтон, окръг Колумбия, 20037) Политика за поверителност

„ГлоубНузюуайър“ (Intrado Corp. 11808 Miracle Hills Drive, Омаха, Небраска 68154, Съединени американски щати) Политика за поверителност

„Фоуаналитикс“ (Marketing Science Consulting Group, Inc. 425 Fifth Ave #33A, Ню Йорк, Ню Йорк 10016, САЩ) Политика за поверителност

„Калтура“ (Kaltura Inc., 250 Park Avenue South, 10th Floor, Ню Йорк, Ню Йорк 10003, Съединени американски щати) Политика за поверителност

„Крейзи Ег“ (Crazy Egg, Inc., 16220 E. Ridgeview Lane, Ла Мирада, Калифорния, 90638, САЩ) Политика за поверителност

„Дабъл Клик“ (Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Маунтин Вю, Калифорния 94043, САЩ) Политика за поверителност

Facebook (Facebook, Inc., 1601 S. California Avenue, Пало Алто, Калифорния, 94304, САЩ) Политика за поверителност

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Дъблин 2, Ирландия) Политика за поверителност

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, Сан Франциско, Калифорния, 94103, САЩ) Политика за поверителност

„Гласдор“ (Glassdoor Inc., 100 Shoreline Highway, Мил Вали, Калифорния 94941, САЩ) Политика за поверителност

Правното основание за обработването на Личните Ви данни е Вашето съгласие или нашите легитимни търговски интереси.

2.4. Предпочитания при използване на уебсайта и сигурност на уебсайта

Възможно е да събираме определена информация за Вас като Вашия IP адрес, уникални идентификатори на устройства като MAC адрес (Media Access Control), вид компютър (Windows или Mac), вид и версия на браузъра, резолюция на екрана, име и версия на операционна система. Възможно е също така да извлечем информация за местоположението Ви от Вашия IP адрес. Използваме тази информация, за да гарантираме сигурността на нашите уебсайтове и мрежови системи и да подобрим услугите си, като записваме предпочитанията Ви, поддържаме нива на обслужване, диагностицираме и разрешаваме технически проблеми.

Правното основание за обработването на Личните Ви данни са нашите легитимни търговски интереси.

Възможно е да комбинираме, обобщаваме или анонимизираме Личните данни с данни, които може да събираме за Вас от други източници, като публични бази данни, доставчици или демографска информация, съвместни маркетингови партньори, публични социални медии (данни, които Вие сте направили общодостъпни) и други трети лица.

Възможно е да използваме данните Ви за наши търговски цели, включително одити, наблюдение и предотвратяване на измами, нарушения и други потенциални злоупотреби с нашите продукти и услуги, както и с цел модифициране на услугите ни.

Освен това е възможно да използваме Личните Ви данни:

 • ако сме задължени да го сторим по силата на приложимото законодателство, искания от публични и държавни органи (включително съдебни решения, призовки, държавни нормативни актове) дори и извън държавата, в която пребивавате;
 • ако е необходимо, за да приложим условията си;
 • когато добросъвестно считаме, че използването на Личните данни е необходимо за защита на законови права, сигурността и целостта на настоящия уебсайт;
 • за да осигурим безопасността Ви и тази на останалите;
 • като част от наказателно или друго съдебно разследване или производство във Вашата държава или в други държави;
 • до основателно необходимата степен с цел подготовката или осъществяването на преговори или финализирането на корпоративна или търговска сделка.

Обикновено не събираме чувствителни лични данни за цели, различни от проследяването и управлението на нежелани събития, когато сме задължени да го сторим по закон. Молим Ви да не ни разкривате свои чувствителни лични данни, освен ако изрично не ги поискаме (напр. номера на национални лични карти, информация, свързана с расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, здравословно състояние, сексуален живот или сексуална ориентация, данни за присъди, членство в синдикални организации, биометрични или генетични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице).

Кога и на кого разкриваме Личните Ви данни?

Настоящата Политика за поверителност описва обстоятелствата, при които е възможно да разкрием Личните Ви данни. Възможно е да разкрием Личните Ви данни на други дъщерни и свързани с Новартис дружества по света с оглед обмен на информация и поддържане на бази данни в различни държави. Възможно е също така да предаваме Лични данни на трети лица, които действат от наше име, с оглед допълнително обработване в съответствие с целта(ите), за която(ито) първоначално са събрани данните или за които могат да се обработват законосъобразно, като предоставяне на услуги, оценяване на полезността на нашите Услуги, маркетинг, реклама, управление на данни или техническа поддръжка.

Няма да продаваме, предоставяме или предаваме по друг начин Личните Ви данни на трети лица, различни от посочените в настоящото Уведомление за поверителност.

В хода на дейностите ни и за същите цели като описаните в настоящата Политика за поверителност въз основа на принципа „необходимост да се знае“ до личните Ви данни може да осъществят достъп следните категории получатели или данните да им бъдат предадени с оглед постигане на съответните цели:

 • нашият персонал (включително персонал, отдели или други дружества от групата на Новартис);
 • наши независими агенти или брокери (ако има такива);
 • други наши доставчици и доставчици на услуги, които ни предоставят услуги и продукти;
 • наши доставчици на ИТ системи, доставчици на облачни услуги, доставчици на бази данни и консултанти;
 • всякакви трети лица, на които прехвърляме или с които новираме своите права или задължения; и
 • наши консултанти и външни адвокати в контекста на продажбата или прехвърлянето на каквато и да е част от дейността ни или активите ѝ.

Тези трети лица имат договори с нас, по силата на които следва да използват Личните данни единствено за договорената цел и да не продават Лични данни на трети лица, нито да ги разкриват на трети лица, с изключение на случаите, в които това е разрешено от нас, изискуемо по закон или посочено в настоящата Политика за поверителност.

Възможно е да разкрием Личните Ви данни на трето лице, в случай че дейността или част от нея, както и свързаните с нея потребителски данни бъдат продадени, отстъпени или прехвърлени, като в този случай ще изискаме от купувача, правоприемника или приобретателя да третира Личните Ви данни в съответствие с настоящата Политика за поверителност.

Също така е възможно да разкрием Личните Ви на трето лице, ако сме задължени да го сторим по силата на приложимото законодателство, искания от публични и държавни органи (включително съдебни решения, призовки или държавни нормативни актове) дори и извън държавата, в която пребивавате; ако е необходимо, за да приложим условията си; ако добросъвестно считаме, че използването на Личните данни е необходимо за защита на законови права, сигурността и целостта на настоящия уебсайт; за да осигурим безопасността Ви и тази на останалите; като част от наказателно или друго съдебно разследване или производство във Вашата държава или в други държави; или на трети лица, консултанти и други образувания до степента, основателно необходима за подготовката или осъществяването на преговори или финализирането на корпоративна или търговска сделка.

Възможно е също така Личните Ви данни да се обработват, до тях да се осъществява достъп или да се съхраняват извън Република България. Въпросните държави може да не предлагат същото ниво на защита на Личните данни. В случай че предадем Личните Ви данни на външни дружества в други юрисдикции, ще осигурим защитата на Личните Ви данни, като приложим нивото на защита, изискуемо съгласно приложимото законодателство за защита на данните, като вземем адекватни технически и организационни мерки. В случай че Личните Ви данни бъдат предадени на доставчик на услуги, установен в трета държава (държави извън Европейския съюз, които нямат ниво на защита на данните, сравнимо с това в Европейския съюз, по преценката на компетентен орган по защитата на данните) и се обработват там, Новартис гарантира защитата на Личните Ви данни посредством Стандартни договорни клаузи, Примерни клаузи на ЕС или друг метод в съответствие с приложимото законодателство. В случай че в бъдеще въпросните Стандартни договорни клаузи бъдат обявени за нищожни и/или бъдат ревизирани от Европейската комисия, то ние ще приемем други и/или одобрени официални документи, за да осигурим подходящи гаранции, изискуеми за предавания към трети държави, и ще се ангажираме с въпросните одобрени официални документи в писмена и правно обвързваща форма.

Що се отнася до предаване на Лични данни между дъщерни дружества и дружества, свързани с Новартис, Новартис е приело задължителни фирмени правила – система от принципи, правила и инструменти, одобрена от европейското право с цел регулиране на предаването на Лични данни извън ЕИЗ и Швейцария. Прочетете повече за Задължителните фирмени правила на Новартис, като натиснете тук.

Как защитаваме Личните Ви данни?

Приложили сме подходящи технически и организационни мерки, създадени да осигурят адекватно ниво на сигурност и поверителност на Личните Ви данни.

Целта на тези мерки е да защитят Личните данни от случайно или незаконосъобразно унищожаване или промяна, случайна загуба, неразрешени разкриване или достъп, или от други незаконосъобразни форми на обработване.

С какви права разполагате и как можете да ги упражните?

Винаги когато обработваме Лични данни, предприемаме разумни мерки, за да бъдат Личните Ви данни точни и актуални за целите, за които са събрани. Ще Ви дадем възможност да упражните следните права при предвидените в закона условия и ограничения:

 • право да бъдете уведомен/а за това с какви, свързани с Вас, данни разполагаме и как обработваме Личните Ви данни;
 • право на достъп до Личните Ви данни, които обработваме, а ако считате, че част от информацията, свързана с Вас е неточна, неактуална или непълна, да изискате коригирането или актуализирането ѝ;
 • право да изискате изтриване на Личните Ви данни или ограничаването им до конкретни категории обработване;
 • право да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването преди въпросното оттегляне;
 • правото изцяло или частично да възразите срещу обработването на Личните Ви данни. С определени изключения това включва правото да възразите срещу директния маркетинг и правото да възразите срещу това личните Ви данни да се използват за изследователски цели;
 • право да изискате преносимост на данните, т.е. Личните данни, които сте ни предоставили, да Ви бъдат върнати или предадени на посочено от Вас лице в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат без възпрепятстване от наша страна в съответствие с Вашите задължения за поверителност; и
 • право да възразите срещу автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, което поражда съществени или правни последствия, т.е. можете да изискате човешка намеса във всеки процес по автоматизирано вземане на решения, свързан с обработването на Вашите данни, който поражда съществени или правни последствия, или когато въпросното обработване не се основава на Вашето съгласие, не е разрешено от закона или не е необходимо за изпълнението на договор. Понастоящем обаче не практикуваме вземане на решения, основано единствено на автоматизирани процеси, което да поражда съществени или правни последствия за физическите лица.

В случай че имате въпрос или желаете да упражните правата по-горе, пишете на имейл адреса на нашето длъжностно лице по защита на данните: [email protected], или изпратете писмо на Новартис на адреса за съответната държава.

В случай че не сте удовлетворени от начина, по който обработваме личните Ви данни, можете да отправите искането си до нашето длъжностно лице по защитата на данните на адрес [email protected], което ще разгледа въпроса Ви.

Също така в допълнение към горните права имате и право да подадете жалба до компетентния орган по защитата на данните, който за Република България е Комисия за защита на личните данни.

Колко често актуализираме настоящата политика?

Редовно преглеждаме Политиката си за поверителност и я актуализираме ако и когато е необходимо.

Отношение към поверителността в Новартис

Отговорното използване на лични данни е сред основните ни ценности.

Групата на Новартис изцяло спазва законите за защита на данните и прилага вътрешна рамка от правила и политики за поверителност.

Вътрешното предаване на данни се ръководи от Задължителни фирмени правила, т.нар. „ЗФП“. ЗФП представляват система от свързани с поверителността принципи, правила и инструменти, предназначени да гарантират защитата на личните данни. Този сборник от правила е днешната най-добра практика при спазването на изискванията за защита на данните на Европейската икономическа зона („ЕИЗ“) при предаване на лични данни в рамките на група от дружества. За да имат законова сила, ЗФП са одобрени от органите по защитата на данните в ЕИЗ. ЗФП регулират механизма за предаване на данни в рамките на групата от дружества на Новартис.

Свържете се с нас

Ако желаете да се свържете с нас относно начина, по който използваме Личните Ви данни, или желаете да упражните правата си, свързани със защитата на данните, пишете ни на имейл адрес: [email protected], или на следния физически адрес:

„Новартис България“ ЕООД,

гр. София 1407, бул. „Никола Вапцаров“ № 55, ЕКСПО 2000, сграда 4, ет. 4

Република България

За да ни улесните и получите максимално бърз отговор, моля, представете следната информация:

 • Име на уебсайта, във връзка с който ни пишете;
 • Отношенията и взаимодействието Ви с нас;
 • Описание на информацията, която бихте искали да получите от нас.

Privacy Policy

Website Privacy Policy

Effective: 15 February 2022

This Privacy Policy describes the ways in which Novartis Bulgaria EOOD, UIN 204581055, with seat and having its registered office at 55 „Nikola Vaptsarov“ Blvd. Expo 2000, Building 4, floor 4, Sofia, 1407, Republic of Bulgaria (“Novartis”, “we” or “us”), collects and processes information about you that identifies you directly or indirectly (“Personal Data”), either alone or in combination with other information made available to us, through your interactions with us via our websites (including https://www.novartis.com/bg-bg), or through any mobile page, application, or other service (both offline and online) of Novartis Bulgaria EOOD, which links to, incorporate, or provide you with a copy of this Privacy Policy (collectively, the “Services”).

Novartis is responsible for the processing of your Personal Data as it decides why and how it is processed, thereby acting as the “controller” of such Personal Data. It may exercise this responsibility alone or jointly with other company(-ies) in the Novartis Group, acting as “co-controller(s)”. The Privacy Policy covers how we respect your privacy rights with respect to the processing of your Personal Data in relation to the Services, and/or for the purposes described in this Privacy Policy.

Though this Privacy Policy is intended for individuals interacting with the Services, you may be asked to refer to additional privacy policies or separate data privacy notices on our country specific websites if you reside in a certain location or where you use certain applications or websites not covered under the Services. Wherever required, we will also present you with specific privacy notices for the purposes of activities not covered under this policy including but not limited to recruitment, employment, third party management, or patient support.

Do take note that if you access any third-party link or website from our Services, you may need to refer to the privacy policies of such third parties. Novartis does not endorse and is not responsible for the information or privacy practices of websites or services owned by third parties.

By continuing using the Services, you agree to this Privacy Policy. We consider the protection of your Personal Data and privacy to be a very important matter. As such, we invite you to carefully read this Privacy Policy.

If you have any questions in relation to the processing of your Personal Data or this Policy, please refer to our Contact us section.

We may change or update this Privacy Policy from time to time by posting a new privacy policy on this website. Please keep checking this policy occasionally so that you are aware of any changes.

How do we deal with information from individuals under the age of 14?

Our Services are not directed at children. We do not knowingly collect any personal information about the children under the age of 14 on our website or for the purposes mentioned in this Privacy Policy. If Personal Information about children has been mistakenly provided to us and you would like to request that such Personal Data be removed, please refer to our Contact us section.

What Personal Data do we process and for which purposes?

Most of our Services do not require any form of registration or sign-up to access the Services.

However, depending on how you interact with us, we may collect and process Personal Data that directly identifies you such as your name, contact details and email address. We may also collect certain Personal Data that does not directly identify you, but which makes identification possible through the combination of other information or identifiers such as your company name and position or ID number. Personal Data may also include information such as computer or device serial numbers, IP addresses or information relating to a company (“legal person”). If you submit personal data relating to other people to us or to our service providers in connection with the Services, you represent that you have the authority to do so and to permit us to use the information in accordance with this Privacy Policy.

1.Information that you provide to us voluntarily

1.1. Registration of user accounts

In order to use some Services (or individual parts of them) it may be necessary to create a user account by registering beforehand. This is the case, for example, when you visit websites whose content is only accessible to licensed medical specialists or accredited press representatives. When registering, you have to provide your name, email address, login ID, security questions & answers, encrypted passwords, postal address, telephone number and, if applicable, your license to practice medicine or accreditation.

We process and save the Personal Data provided during registration exclusively to enable you to access the content specifically relevant to you. The legal basis for processing your Personal Data may be fulfilment of obligations under an agreement with you or consent from you.

1.2. Contact requests, customer support or feedback

For inquiries via our contact form, you must provide your name, postal address, e-mail address, telephone number, the reason for contacting you and your message. You may provide your social media profile information including name, email address, contact details, comments and reactions when you interact with us on social media platforms or using your social media login credentials to authenticate on our website.

We process and save the Personal Data provided in the contact request only to process and answer your request regarding our products and services and to get in touch with you.

The legal basis for processing your Personal Data is the fulfillment of our contractual obligations to communicate any relevant concerns about which you have contacted us.

1.3. Newsletters

When subscribing for our newsletter service, you will need to provide your name, email address and/or postal address.

Insofar as you have given us your consent to data processing when registering for the newsletter service, we process and save the Personal Data provided when subscribing for the newsletter only to provide the newsletter service and you in accordance with the newsletter service you have subscribed to inform about Novartis events, products, services and / or promotions.

If you have consented to this when subscribing for the newsletter, we can also analyze your user behavior when opening the relevant newsletter and process the data collected for the personalization of future newsletters and other promotional communication.

The legal basis for the processing of your Personal Data is your consent.

1.4. Orders and services

When ordering products and services via the website (such as information materials, brochures, etc.), you will need to provide your name, email address and postal address and, if applicable, your payment details.

We process and save the Personal Data provided when placing an order in order to provide you with the products and services you have ordered and for our business purposes including improving our products and services and tailoring your experiences when interacting with the Services. The legal basis for processing your personal data is fulfilment of contractual obligations and our legitimate interests.

1.5. Tracking and monitoring adverse events

Novartis is legally obliged to inform itself about undesirable side effects and interactions, the lack of drug effectiveness, quality complaints and / or other aspects related to the safety or quality of Novartis products. If you provide us with information about Novartis products (e.g. via our website), we will evaluate and review your information (which may include information about your state of health, side effects and, if applicable, your name). For this purpose, we may also contact you if you have any questions.

Novartis is also legally obliged to report significant side effects to the responsible health authorities, whereby we only pass on your information in pseudonymous form so that no information that directly identifies you is passed on. We can also share this information with other Novartis Group companies, provided that they are themselves obliged to report to the health authorities responsible for them.

The legal basis for the processing of your Personal Data is the fulfillment of our legal obligations or the safeguarding of our legitimate interests; which consist in particular of ensuring high safety and quality standards for Novartis products; or your consent.

2. Information that is collected automatically

2.1. Social Media Listening

We may also collect Personal Data that you made publicly available on public social media platforms (including blogs, forums etc.), related to Novartis, Novartis products, and more in general about drugs and diseases. This activity, called “social media listening”, is based on our legitimate business interests, for example to (i) have a better understanding of how certain key audiences like healthcare professionals or patients experience certain diseases or react to the use of Novartis products, (ii) have a better understanding of Novartis’ reputation as well as other market trends, (iii) identify key-stakeholders, in particular bloggers and social media influencers, and to initiate contact with them. This may include your Personal Data in form of comments, messages, blogs, photos and videos, although we will take steps to limit this Personal Information to the minimum necessary and keep it for no longer than necessary for the social media listening activity. If you want to limit further who can see your information, we recommend that you use the privacy settings available to you on such platforms.

When you share your personal data on a public social media platform, we suggest you also familiarize yourself with the privacy policy of that specific platform as these platforms are not owned and managed by Novartis.

2.2. Website usage analytics

We may also collect and process Information about your visit to this website, such as the pages you visit, the website you came from and the searches you perform. We may use such information to help improve the contents of the site and to compile aggregate statistics about people using our site for our internal usage statistics and market research purposes. In doing this, we may install "cookies" or similar technologies that collect the domain name of the user, your internet service provider, your operating system, and the date and time of access. Cookies are created and stored on the user's computer, phone or other devices when the user's browser loads a particular website. Every time the user goes back to the same website, the browser retrieves and sends this "cookie" file to the website. Cookies are useful because they serve key purposes like helping a website remember your preferences and settings, performing analytics to improve services, serving you relevant content or advertisements and authenticating you on the websites. Cookies do not damage your computer. You can set your browser to notify you when you receive a cookie, this will enable you to decide if you want to accept it or not. You can also refuse cookies altogether. However, if you do not accept our cookies, you may not be able to use all functionalities of our website. When you visit our websites, you may be presented with a cookie-setting banner that allows you to manage the settings and accept or deny the cookies. It is legally permitted to store cookies on your machine if they are essential to the operation of the website, but for all other types of cookies we need your permission to do so. On Novartis websites, you have the option to consent to the use of cookies while visiting the website for the first time when a cookie banner will be shown or manage these settings anytime later by clicking the Cookie Settings link in the footer of the website. These cookie settings give you the option of accepting or denying your consent to every category of cookies (with the exception of the necessary cookies which are always active). Please refer to our Cookie Settings to learn more about what types of cookies we use (the purpose they serve, their lifespan, and their provenance) and how you can manage your preferences.

Certain of our Services, including websites, may use the web analysis service “Google Analytics” from Google LLC, of 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) to optimize them. Google uses this information obtained by the cookie to save a profile of which pages you have visited within a session. The information generated by the cookie about the use of the Services is transmitted to Google servers and stored there. In order to increase the security of your Personal Data, we use the "anonymize IP" function or other features provided by Google to keep you anonymous. For more information on how IP anonymization works, click https://support.google.com/analytics/answer/2763052.

Google will use this information on our behalf to evaluate your use of the website, to compile reports on website activity for us and to provide us with other services relating to website activity and internet usage. Novartis uses the data received from Google Analytics for business planning, for its own business activities and for marketing measures in order to better understand how the content of our web services and the associated experience can be improved.

Certain of our websites also use OneTrust cookies to enable you to manage the cookies easily and help us to obtain your consent for our placement and use of cookies on your device. We need these cookies to remember the choices that you have made regarding cookie settings.

The legal basis for the processing of your Personal Data when we do website analytics is your consent or our legitimate business interests.

2.3. Other tracking technologies

We may use cookies or other tracking technologies (also known as action tags, single-pixel GIFs, clear GIFs, invisible GIFs and 1-by-1 GIFs) provided by third party advertisement companies to provide relevant advertisements (interactive or non-interactive) to you based on your interests or browsing history. Typically, we use the services of social media companies and other third-party advertisement companies to collect information like your browser details, unique client ID etc. so that we may serve you ads on our websites and on other websites you may use. Please refer to our Cookie Settings to learn more about our marketing or advertisement cookies and manage your preferences.

Our Services, including websites, may use Google Tag Manager (“GTM”) which is a tag management system operated by Google to manage JavaScript and HTML tags used for tracking and analytics on websites. Tags are small code elements that, among other things, are used to measure traffic and visitor behaviour: to understand the effect of online advertising and social channels; to set up remarketing and orientation towards target groups; and to test and optimize websites. GTM makes it easier for us to integrate and manage our tags.

We may use other technologies including the tags that may collect some of your information like IP address to support website analytics offered by the providers, including but not limited to, mentioned below:

Megaphone (Megaphone LLC, 1255 23rd St. NW, Suite 650 Washington DC, 20037) Privacy Policy

GlobeNewswire (Intrado Corp. 11808 Miracle Hills Drive Omaha, NE 68154 United States) Privacy Policy

Fouanalytics (Marketing Science Consulting Group, Inc. 425 Fifth Ave #33A, New York, NY 10016, US) Privacy Policy

Kaltura (Kaltura Inc., 250 Park Avenue South, 10th Floor, New York, NY 10003, United States) Privacy Policy

Crazy Egg (Crazy Egg, Inc., 16220 E. Ridgeview Lane, La Mirada, CA, 90638, USA) Privacy Policy

DoubleClick (Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Privacy Policy

Facebook (Facebook, Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA, 94304, USA) Privacy Policy

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko) Privacy Policy

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA, 94103, USA) Privacy Policy

Glassdoor (Glassdoor Inc., 100 Shoreline Highway, Mill Valley, CA 94941, USA) Privacy Policy

The legal basis for the processing of your Personal Data is your consent or our legitimate business interests.

2.4. Website preferences and security

We may collect certain information about you like your IP address, unique device identifiers like Media Access Control (MAC) address, computer type (Windows or Mac), browser type and version, screen resolution, operating system name and version. We may also derive your location information from your IP address. We use this information to secure our websites and network systems and to improve our services by recording your preferences, maintaining service levels, diagnosing and troubleshooting technical issues.

The legal basis for the processing of your Personal Data is our legitimate business interests.

We may combine, aggregate, or anonymize Personal Data with data we may collect from or about you from other sources, such as public databases, providers of demographic information, joint marketing partners, public social media platforms (data made public by you), and other third parties.

We may use your data for our business purposes, including audits, monitoring and prevention of fraud, infringement, and other potential misuse of our products and services, and for modifying our services.

Also, we may use your Personal Data:

 • if we are required to do so because of an applicable law, requests from public and government authorities (including court order, subpoena, or governmental regulation), even outside your country of residence;
 • if we need to enforce our terms and conditions;
 • when we believe in good faith that the use of Personal Data is necessary to protect legal rights, the security or integrity of this website;
 • to protect your safety or the safety of others;
 • as part of any criminal or other legal investigation or proceeding in your country or in other countries; or,
 • to the extent reasonably necessary for development of or to proceed with the negotiation or completion of a corporate or commercial transaction.

We do not usually collect Sensitive Personal Data for the purposes other than monitoring and management of adverse events where we have a regulatory obligation. You are requested to not disclose your Sensitive Personal Data to us unless we specifically ask for it (e.g., national identification card numbers, information related to racial or ethnic origin, political opinions, religion or philosophical beliefs, health, sex life or sexual orientation, criminal background, or trade union membership, or biometric or genetic data for the purpose of uniquely identifying an individual).

When and to whom do we disclose your Personal Data?

This Privacy Policy describes the circumstances in which we may share your Personal Data. We may share your Personal Data with other Novartis subsidiaries and affiliates worldwide to exchange information and maintain databases in different countries. We also may transfer Personal Data to third parties who act on our behalf, for further processing in accordance with the purpose(s) for which the data were originally collected or may otherwise be lawfully processed, such as services delivery, evaluating the usefulness of our Services, marketing, advertising, data management, or technical support.

We will not sell, share, or otherwise transfer your Personal Data to third parties other than those indicated in this Privacy Policy.

In the course of our activities and for the same purposes as those listed in this Privacy Policy, your Personal Data can be accessed by, or transferred to the following categories of recipients on a need to know basis to achieve such purposes:

 • our personnel (including personnel, departments or other companies of the Novartis group);
 • our independent agents or brokers (if any);
 • our other suppliers and services providers that provide services and products to us;
 • our IT systems providers, cloud service providers, database providers and consultants;
 • any third party to whom we assign or novate any of our rights or obligations; and
 • our advisors and external lawyers in the context of the sale or transfer of any part of our business or its assets.

These third parties have contracted with us to only use Personal Data for the agreed upon purpose, and not to sell Personal Data to third parties, and not to disclose it to third parties except as may be permitted by us, as required by law, or as stated in this Privacy Policy.

We may disclose your Personal Data to a third party in the event that the business or a part of it and the customer data connected with it is sold, assigned or transferred, in which case we would require the buyer, assignee or transferee to treat Personal Data in accordance with this Privacy Policy.

Also, we may disclose your Personal Data to a third party if we are required to do so because of an applicable law, requests from public and government authorities (including court order, subpoena, or governmental regulation), even outside your country of residence; if we need to enforce our terms and conditions; when we believe in good faith that the disclosure is necessary to protect legal rights, the security or integrity of this website; to protect your safety or the safety of others; as part of any criminal or other legal investigation or proceeding in your country or in other countries; or to third parties, advisors, and other entities to the extent reasonably necessary for development of or to proceed with the negotiation or completion of a corporate or commercial transaction.

Your Personal Data may also be processed, accessed, or stored in countries outside Republic of Bulgaria. Such countries may offer a different level of protection of Personal Data. If we transfer your Personal Data to external companies in other jurisdictions, we will make sure to protect your Personal Data by applying the level of protection required under applicable data privacy laws by implementing adequate technical and organisational measures. In the event that your Personal Data is transferred to a service provider based in a third country (countries outside the European Union that do not have a level of data protection comparable to the data protection law of the European Union, as determined by a competent data protection authority) and processed there, Novartis ensures the protection of your Personal Data by means of Standard Contractual Clauses or EU Model Clauses or another method in accordance with applicable law. Should these Standard Contractual Clauses in the future be declared null and void and/or be revised by the European Commission, we will adopt other applicable and/or approved instruments to provide for appropriate safeguards required for the third country transfers and enter into such agreed instruments in a written and legally binding form.

For transfers of Personal Data among Novartis subsidiaries and affiliates, Novartis has adopted Binding Corporate Rules, a system of principles, rules, and tools, authorized by European law, to regulate the transfer of Personal Data outside the EEA and Switzerland. Read more about the Novartis Binding Corporate Rules by clicking here.

How do we protect your Personal Data?

We have implemented appropriate technical and organisational measures designed to provide an adequate level of security and confidentiality to your Personal Data.

The purpose of these measures is to protect Personal Data against accidental or unlawful destruction or alteration, accidental loss, unauthorized disclosure or access and against other unlawful forms of processing.

What are your rights and how can you exercise them?

Whenever we process Personal Data, we take reasonable steps to keep your Personal Data accurate and up-to-date for the purposes for which they were collected. We will provide you with the ability to exercise the following rights under the conditions and within the limits set forth in the law.

 • the right to be informed about what personal data we have about you and how we process your Personal Data;
 • the right to access your Personal Data as processed by us and, if you believe that any information relating to you is incorrect, obsolete or incomplete, to request its correction or updating;
 • the right to request the erasure of your Personal Data or the restriction thereof to specific categories of processing;
 • the right to withdraw your consent at any time, without affecting the lawfulness of the processing before such withdrawal;
 • the right to object, in whole or in part, to the processing of your Personal Data. With certain exceptions, this includes the right to object to direct marketing and the right to object to your Personal Data being used for research;
 • the right to request a data portability, i.e. that the Personal Data you have provided to us be returned to you or transferred to the person of your choice, in a structured, commonly used and machine-readable format without hindrance from us and subject to your confidentiality obligations; and
 • the right to object to automated decision making including profiling resulting in a significant or legal effect, i.e. you can request an human intervention in any automated decision making process related to processing of your data resulting in a significant or legal effect, and where such processing is not based on your consent, authorised by law or necessary for the performance of a contract. However, we don’t currently make decisions using automated processes only that result in significant or legal effects on individual.

If you have a question or want to exercise the above rights, you may send an email to our data protection officer at [email protected] or a letter to Novartis at their local address.

If you are not satisfied with how we process your personal data, you may address your request to our data protection officer at [email protected], who will investigate your concern.

In any case, in addition to the above rights, you also have the right to file a complaint with the competent data protection authority, which in the Republic of Bulgaria is the Commission for Personal Data Protection.

How frequently we update this policy?

We keep our Privacy Policy under regular review and update it as and when required.

Privacy at Novartis

The responsible use of personal data is a core value at Novartis.

Novartis Group fully respects privacy laws and is subject to an internal framework of privacy rules and policies.

The internal transfer of data is governed by Binding Corporate Rules, so called “BCR”. BCR are a system of privacy principles, rules and tools intended to ensure the protection of personal data. This collection of rules represents today’s best practice to meet the European Economic Area’s (“EEA”) data protection requirements for the transfer of personal data within a Group of companies. To be legally effective, the BCR have been approved by EEA Data Protection Agencies. BCR regulate the mechanism of transfer of data inside the Novartis Group of companies.

Contact us

If you wish to contact us regarding how we use your personal data or you wish to exercise your data privacy rights, please email us at [email protected] or write us to the following address:

Novartis Bulgaria EOOD

55 „Nikola Vaptsarov“ Blvd. Expo 2000 Building 4, floor 4, Sofia, 1407, Republic of Bulgaria

In order to facilitate the most efficient answer, please provide the following information:

 • Name of the website you are referring to
 • Your relationship and interaction with us
 • The description of the information you would like to receive from us

Novartis YouTube Community Guidelines

We welcome the opportunity to hear from you and would like to share some simple ‘house rules’ to help everybody get the best from the community.

We work in a regulated industry and because of the unique legal situation in the healthcare space, we can't engage in sensitive topics, discussion(s) about specific products - ours or those of other companies' - or treatment options on this channel. For this reason, we want to make sure that the discussions that take place on the channel and individual watch pages stay on topic and are constructive.

Your comment won’t be published if:

 • It’s product related;
 • It includes profanity, defamatory, libelous, offensive, abusive, discriminatory or demeaning content;
 • It’s disparaging, threatening, condones violence or illegal behavior;
 • It’s off-topic;
 • It offers health or medical advice;
 • It contains any personal information e.g. names of individuals, email address, or phone number;
 • It violates another’s copyright or intellectual property;
 • It’s commercial, e.g. sells products and services, or recruit fans and followers;
 • It’s excessively repetitive and/or disruptive to the community or are spam;
 • It contains proprietary, confidential, sensitive, or nonpublic information;
 • It doesn’t follow YouTube’s Community Guidelines and Terms of Use.

Please be aware that users who continuously and repeatedly contravene the above rules may be blocked from the Novartis YouTube channel. In this case, the user would no longer be able to comment on videos or the channel.

This community is English speaking only and as such non-English language comments will not be posted.

Medical side effects or adverse events

If you believe that you have experienced any medical side effects or reactions from a Novartis product, you should consult your physician, pharmacist or other healthcare professional immediately. You can also report these to us directly using the information available on Novartis.com.

We suggest sharing as little personal information as possible on the YouTube channel especially sharing any specific data concerning your personal health should be avoided. Should you, however, decide to submit a comment detailing any side effects, Novartis may need to contact you to find out more information. Comments of this nature will not be posted; this is due to legal obligations concerning drug safety reporting.

Storing and using private information

Content you share in this channel is available to the public. Novartis may process, store and use information you chose to share through this channel for reasons such as improving its products and services, reporting adverse events or providing you with assistance upon your request. To facilitate requests, we may ask for additional information, which will only be used for the purpose it was initially collected.

In the case of an adverse event or product issue you report to us, we will need to store and use identifying information you provide in accordance with the applicable laws. This information is required to be submitted to the Novartis Drug Safety department and/or regulatory authorities. In such case, we are also required to store your personal data to comply with legal and regulatory requirements/obligations.

If you share personal information relating to other people, you represent that you have the authority to lawfully do so and to permit us to use the information.

Please kindly note that we may use 3rd party service providers to help us manage your comments which means that they too would have access to any personal information you share with us. Such 3rd party service providers are contractually bound to ensure an adequate protection and security of your personal information.

Please note that YouTube also has access to information you share with us through their platform. For more details read the YouTube Privacy Policy.

For additional information about privacy at Novartis, read our Privacy Policy.

Thank you for reading and being a part of the community.

Novartis Facebook Community Guidelines

We welcome the opportunity to hear from you and would like to share some simple ‘house rules’ to help everybody get the best from the community.

We work in regulated industries and because of the unique legal situation in the healthcare space, we can't engage in sensitive topics, or discussion(s) about products - ours or other companies' - or treatment options on this page. For this reason, we want to make sure that the discussions that take place on the timeline stay on topic and are constructive.

If your comment doesn't comply with the following basic rules, it may be delayed, or in some cases, not be published:

 • If your posts are product related
 • If your posts include profanity, defamatory, libelous, offensive, abusive, discriminatory or demeaning content (including images, videos and links);
 • If your posts are disparaging, threatening, condone violence or illegal behavior;
 • If your posts are off-topic;
 • If your posts offer health or medical advice;
 • If your posts contain any personal information e.g. names of individuals, email address or phone number;
 • If your posts violate another's copyright or intellectual property;
 • If your posts are commercial, e.g. sells products and services, or recruit fans and followers;
 • If your posts are excessively repetitive and/or disruptive to the community or are spam;
 • If your posts contain proprietary, confidential, sensitive, or nonpublic information;
 • If your posts don't follow Facebook's posting guidelines and Terms of Use.

Please be aware that fans who continuously and repeatedly contravene the above rules may be removed from our fan list. In this case the user would no longer be able to follow our news, comment on our posts, or send us messages.

This community is English speaking only and as such any non-English language content will be removed.

Medical side effects or adverse events

If you believe that you have experienced any medical side effects or reactions from a Novartis product, you should consult your physician, pharmacist or other healthcare professional immediately. You can also report these to us directly using the information found on Novartis.com.
We suggest sharing as little personal information as possible on the Facebook Page, especially sharing any specific data concerning your personal health should be avoided. Should you, however, decide to include a post detailing any side effects, Novartis may need to contact you to find out more information. Posts of this nature may not appear or may need to be removed from our Facebook Page; this is due to legal obligations concerning drug safety reporting.

Storing and using private information

Content you share in this channel is available to the public. Novartis may process, store and use information you chose to share through this channel for reasons such as improving its products and services, reporting adverse events or providing you with assistance upon your request. To facilitate requests, we may ask for additional information which will only be used for the purpose it was initially collected.

In case of an adverse event or product issue you report to us, we will need to store and use identifying information you provide in accordance with the applicable laws. This information is required to be submitted to the Novartis Drug Safety department and/or regulatory authorities. In such case, we are also required to store your personal data to comply with legal and regulatory requirements/obligations.

If you share personal information relating to other people, you represent that you have the authority to lawfully do so and to permit us to use the information.

Please kindly note that we may use 3rd party service providers to help us manage your comments and direct messages which means that they too would have access to any personal information you share with us. Such 3rd party service providers are contractually bound to ensure an adequate protection and security of your personal information.

Please note that Facebook also has access to information you share with us through their platform. For more details read the Facebook Privacy Policy.

For additional information about privacy at Novartis, read our Privacy Policy.

 

Novartis Instagram Community Guidelines

We welcome the opportunity to hear from you and would like to share some simple ‘house rules’ to help everybody get the best from the community.

We work in regulated industries and because of the unique legal situation in the healthcare space, we cannot engage in sensitive topics, or discussion(s) about products – ours or other companies’ – or treatment options on this channel. For this reason, we want to make sure the discussions that take place on the channel stay on topic and are constructive. Novartis (or hired agent) will routinely monitor comments and affiliations appearing on our company account.

If your comment(s) do not comply with the following basic rules, they will be removed:

 • If your comment(s) are product related;
 • If your comment(s) include profanity, defamatory, libelous, offensive, abusive, discriminatory or demeaning content (including images, video, and links);
 • If your comment(s) are disparaging, threatening, condone violence or illegal behavior;
 • If your comment(s) are off-topic;
 • If your comment(s) offer health or medical advice;
 • If your comment(s) contain any personal information e.g. names of individuals, email address, or phone number;
 • If your comment(s) violate another’s copyright or intellectual property;
 • If your comment(s) are commercial, e.g. selling products and services, or recruiting fans and followers;
 • If your comment(s) are excessively repetitive and/or disruptive to the community or are spam;
 • If your comment(s) contain proprietary, confidential, sensitive, or nonpublic information;
 • If your comment(s) don’t follow the Instagram Terms of Service

Please be aware that followers who continuously and repeatedly contravene the above rules may be removed from our follower list. In this case, the user would no longer be able to follow our news or comment on our posts.

Medical side effects or adverse events

If you believe that you have experienced any medical side effects or reactions from a Novartis product, you should consult your physician, pharmacist or other healthcare professional immediately. You can also report these to us directly using the information found on Novartis.com.

We suggest sharing as little personal information as possible on our Instagram account especially sharing any specific data concerning your personal health should be avoided. Should you, however, decide to include a comment detailing any side effects, Novartis may need to contact you to find out more information. Comments of this nature will be removed from the channel; this is due to legal obligations concerning drug safety reporting.

Storing and using private information

Content you share in this channel is available to the public. Novartis may process, store and use information you chose to share through this channel for reasons such as improving its products and services, reporting adverse events or providing you with assistance upon your request. To facilitate requests, we may ask for additional information which will only be used for the purpose it was initially collected.

In case of an adverse event or product issue you report to us, we will need to store and use information you provide in accordance with the applicable laws. This information is required to be submitted to our Novartis Drug Safety department and/or regulatory authorities. In such case, we are also required to store your personal data to comply with legal and regulatory requirements/obligations.

If you share personal information relating to other people, you represent that you have the authority to lawfully do so and to permit us to use the information.

Please kindly note that we may use 3rd party service providers to help us manage your comments and direct messages, which means that they too would have access to any personal information you share with us. Such 3rd party service providers are contractually bound to ensure an adequate protection and security of your personal information.

Please note that Instagram also has access to information you share with us through their platform. For more details read the Instagram Privacy Policy.

For additional information about privacy at Novartis, read our Privacy Policy.

Thank you for reading and being a part of the Instagram community.

 

Novartis LinkedIn Community Guidelines

The following are our community guidelines which we ask you follow to ensure we provide the best experience for the followers of our company pages. First, please understand that we work in a heavily regulated industry and cannot engage in sensitive topics, such as discussions about products - ours or other companies’- or treatment options on this page. These discussions are best held privately with your healthcare professional.

Due to these regulations, we need to ensure discussions occurring on our LinkedIn page stay on topic and are constructive. Comments that include any of the following items are not constructive to the dialogue and may be deleted from the company page:

If your posts are product related
If your posts include profanity, defamatory, libelous, offensive, abusive, discriminatory or demeaning content (including images, videos and links);
If your posts are disparaging, threatening, condone violence or illegal behavior;
If your posts are off-topic;
If your posts offer health or medical advice;
If your posts contain any personal information e.g. names of individuals, email address or phone number;
If your posts violate another’s copyright or intellectual property;
If your posts are commercial, e.g. sells products and services, or recruit fans and followers;
If your posts are excessively repetitive and/or disruptive to the community or are spam;
If your posts contain proprietary, confidential, sensitive, or nonpublic information;
If your posts don’t follow LinkedIn’s User Agreement.
Please be aware that fans who continuously and repeatedly contravene the above rules may be blocked from our LinkedIn page. In this case the user would no longer be able to follow our news or comment on our posts.

Medical side effects or adverse events
If you believe that you have experienced any medical side effects or reactions from a Novartis product, you should consult your physician, pharmacist or other healthcare professional immediately. You can also report these to us directly using the information found on Novartis.com.

We suggest sharing as little personal information as possible on the LinkedIn profile especially sharing any specific data concerning your personal health should be avoided. Should you, however, decide to include a post detailing any side effects, Novartis may need to contact you to find out more information. Posts of this nature may need to be removed from our LinkedIn page; this is due to legal obligations concerning drug safety reporting.

Storing private information
Content you share in this channel is available to the public. Novartis may process, store and use information you chose to share through this channel for reasons such as improving its products and services, reporting adverse events or providing you with assistance upon your request. To facilitate requests, we may ask for additional information which will only be used for the purpose it was initially collected.

In case of an adverse event or product issue you report to us, we will need to store and use identifying information you provide in accordance with the applicable laws. This information is required to be submitted to the Novartis Drug Safety department and/or regulatory authorities.

In such case, we are also required to store your personal data to comply with legal and regulatory requirements/obligations.

If you share personal information relating to other people, you represent that you have the authority to lawfully do so and to permit us to use the information.

Please kindly note that we may use 3rd party service providers to help us manage your comments which means that they too would have access to any personal information you share with us. Such 3rd party service providers are contractually bound to ensure an adequate protection and security of your personal information.

Please note that LinkedIn also has access to information you share with us through their platform. For more details read the LinkedIn Privacy Policy.

For additional information about privacy at Novartis, read our Privacy Policy.

Thank you for reading and being a part of the Novartis LinkedIn community.