Сградата, в която се помещава офисите на Новартис България и Сандоз България

„Новартис България“ ЕООД

бул. „Никола Вапцаров” No 55
ЕКСПО 2000, сграда 4, ет. 4
район „Лозенец”
гр. София, п.к. 1407
тел.: +359 2 4899828; факс: +359 2 4899829

"Сандоз България" Клон на чуждестранен търговец

бул. "Никола Вапцаров" № 55
ЕКСПО 2000, сграда 4, ет. 4
район "Лозенец"
гр. София, п.к. 1407
тел.: +359 2 9704747; факс: +359 2 9704757

Бихме искали да напомним, че медицинските специалисти са задължени според Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) да съобщават незабавно на Притежателя на разрешението за употреба или на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) за всяка подозирана сериозна нежелана лекарствена реакция и да предоставят при поискване допълнителна информация от проследяването на случая.

Научете повече