Разбираме, че е важно пациентите и хората, които се грижат за тях да знаят какво могат да очакват от Новартис.

Новартис работи с пациентските общности в цял свят, за да открие нови начини за подобряване и удължаване живота на хората. Нашите значителни инвестиции в научно-изследователска и развойна дейност подкрепят поетото задължение да използваме научно базирани иновации при справянето с някои от най-големите предизвикателства пред обществото в областта на здравеопазването. Само ако работим заедно ще можем да подобрим резултатите за пациентите и да променим медицинската практика.

Разбираме, че е важно пациентите и хората, които се грижат за тях да знаят какво могат да очакват от Новартис.

Уважение и разбиране на гледната точка на пациентската общност

Ангажираме се активно да търсим и изслушваме мнението на пациентската общност, за да усъвършенстваме вземането на решения в процесите на разработване и търговска реализация на нашите лекарствени продукти в обща полза на пациентите, здравните системи и компанията „Новартис“. 

Ангажираме се да осигуряваме възможности за обучение, вдъхновени от идеите на пациентската общност, да подкрепяме правата на пациентите да търсят адекватни грижи и да помагаме на медицинските специалисти да лекуват по най-добрия начин своите пациенти.

Поемаме отговорност да работим за улесняване употребата на нашите продукти, особено за пациенти с физически ограничения, както и да се допитваме до пациентската общност относно подобряване на тяхната практичност при използване.

Ангажираме се да предоставяме лесна за разбиране информация относно нашите продукти, включително своевременна и точна медицинска информация на медицинските специалисти, за да оказват съдействие на пациентите относно правилната употреба на нашите продукти.

Ангажираме се да зачитаме напълно независимостта и достойнството на пациентската общност и да работим в условията на прозрачност и достъпност.

Разширяване на достъпа до нашите лекарства

Ангажираме се да работим съвместно с пациентската общност и други заинтересовани страни, като държавни институции, финансиращи организации, медицински специалисти и други фармацевтични компании, за да помогнем на пациентите да получат лекарствата, от които се нуждаят.

Ангажираме се да въведем стратегии за достъп до всички наши нови лекарства въз основа на три принципа: откликване на нуждите на населението с непосрещнати потребности чрез научно-изследователска и развойна дейност, по-нататъшно поддържане на приемлива цена на нашите продукти и укрепване на системите на здравеопазване.

Поемаме отговорност да продължим да осигуряваме гъвкави решения за достъп, съобразени с конкретни нужди, включително програми за подкрепа на пациентите, справедливи търговски модели, социално-ангажирани корпоративни модели, схеми с нулева печалба и даряване на лекарства, както и да подпомагаме достъпа чрез въвеждане на пазара на генерични и биоподобни лекарства.

Ангажираме се, при поискване, да проучваме възможности за предоставяне на пациенти на достъп до нашите лекарства в процес на изпитване преди получаване на разрешение за употреба.

Отговорно провеждане на клинични изпитвания

Ангажираме се да се допитваме до пациентската общност за мнения и предпочитания на ранен етап от процеса на разработване на лекарствата, както и непрекъснато да подобряваме начина за споделяне на разбираема информация с пациентите преди, по време и след края на клинично изпитване.

Ангажираме се да подобряваме достъпа и участието в клинични изпитвания чрез използване на предложения от пациентската общност относно дизайна на изпитванията, изследвайки нови технологични решения и прилагайки стратегии, които гарантират, че нашите изпитвания са съобразени с разнообразието на пациентите.

Смятаме, че резултатите от клинични изпитвания трябва да се използват за подобряване на общественото здраве и поемаме отговорност да предоставяме на пациентската общност и други страни достъп до информацията, свързана с изпитванията, включително резултати, независимо дали те са положителни, или неблагоприятни.

След приключване на клинично изпитване на „Новартис", ние се задължаваме да предоставим резултатите на clinicaltrials.gov и EudraCT. Също така ние държим независимите възложители на всички спонсорирани от Новартис изпитвания, инициирани от изследователи (ИИИ) да оповестяват публично резултатите от тях.

Ангажираме се, след успешно приключване на клинични програми, да регистрираме нашите нови лекарства във всяка страна, в която пациенти са участвали в изпитванията. Поемаме отговорност, според изискванията на съответното национално законодателство, в страните, в които лекарството е регистрирано, но не е налично на пазара да го предоставяме на пациентите, участвали в изпитванията, за да гарантираме непрекъснатостта на лечението им.

Признаване значението на прозрачността и отчетността

Поемаме отговорност за прозрачно споделяне на информация във връзка с нашето взаимодействие с медицински специалисти и пациентската общност, както и оповестяване на всички средства, финансови и свързани нефинансови, с които сме ги подпомагали.

Ангажираме се редовно да даваме информация относно напредъка във връзка с горепосочените задължения.

(Подписано от Управителния съвет на Новартис от името на всички сътрудници на Новартис).