นวัตกรรมของเราเกิดจาก บุคลากรสร้างสรรค์ แนวทางใหม่ ๆ ในการทำงานอยู่เสมอ และด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่น ทำให้บุคลากรของเราพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่ สิ่งเหล่านี้ทำให้เราสามารถคิดค้นยาใหม่ๆเพื่อช่วยเหลือคนไข้และทำให้ผู้คนมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น

ที่โนวาร์ตีส เราขับเคลื่อนนวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างความน่าเชื่อถือ รวมทั้งใช้ศักยภาพของบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทำงาน เราสร้างวัฒนธรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความมุ่งมั่น มีอิสระภาพทางความคิด และทุกคนเท่าเทียมกัน
A boy looking a glow worms in a glass

แรงบันดาลใจ

หน้าที่ของเราคือตอบสนองความต้องการของพนักงานเพื่อให้ทุกคนมีชีวิตการทำงานที่มีคุณค่า และเติมเต็มศักยภาพให้กับทุกคน เพื่อผลักดันพนักงานของเรา ให้ก้าวไปถึงจุดสูงสุดของการทำงานได้อย่างสำเร็จ ตามที่พวกเขาคาดหวัง

กระตือรือร้น

กระตือรือร้น

จิตใจทีมีความมุ่งมั่นด้วยแรงปรารถนาที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นกำลังขับเคลื่อน ในการพัฒนา นวัตกรรมยาใหม่ๆและนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพที่ล้ำหน้า

Toy boys playing outdoor

อิสระภาพทางความคิด

บุคคลากรของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพ โนวาร์ติส สนับสนุนการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ผลิตไอเดียใหม่ๆได้ตลอดเวลา

บุคลากรของเราเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดขององค์กร 

บุคลากรของเราพร้อมที่จะสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ด้านการแพทย์ และสร้างนวัตกรรมที่มุ่งไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน เราผลักดันในการสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานในทุกๆด้านของกระบวนการทำงาน

มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทักษะด้านดิจิตอลอย่างเชี่ยวชาญ

สามารถบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) บุคคลากรของเราดำเนินงานด้วยการ ยึดมั่นในค่านิยมองค์กรและมีความซื่อสัตย์เพื่อที่จะสร้างความไว้วางใจให้กับสังคม

ข้อมูลที่สำคัญปี 2021

766

จำนวนผู้ป่วย 766 ล้านคน ได้รับการรักษาด้วยยาของ โนวาร์ตีส

71,000

มูลค่าการรักษาพยาบาล 71,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

9,500

เงินลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 9,500 ล้านเหรียญสหรัฐ

108, 514

จำนวนพนักงานโนวาร์ตีสทั่วโลก 108, 514 คน

Image of a Business Novartis Associate

แรงบันดาลใจ

สร้างความผูกพันระหว่างพนักงาน มุ่งมั่นเพื่อผู้ป่วย มุ่งมั่นทำงานอย่างมีเป้าหมาย

Scientist in lab smiling

การเรียนรู้

เรียนรู้ เปิดใจ มีสติสัมปชัญญะ.

Image of a Business Novartis Associate

อิสรภาพทางความคิด

สร้างความชัดเจน มีใจเอื้อเฟื้อ มีความเคารพในหน้าที่

ความซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์

ซื่อสัตย์ กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง

การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร

การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร

โนวาร์ตีส สนับสนุนสถาบันครอบครับ เรามีนโยบายให้พนักงานสามารถลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรไม่ต่ำกว่า 14 สัปดาห์โดยยังได้รับค่าจ้างตามปกติ

การมีส่วนร่วมกับสังคม และการเป็นอาสาสมัคร

การมีส่วนร่วมกับสังคม และการเป็นอาสาสมัคร

โนวาร์ตีส สนับสนุนให้ทุกคนสามารถใช้ความสามารถของตัวเอง โดยเป็นอาสาสมัครเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาสังคมให้กับผู้ด้อยโอกาส