คำมั่นสัญญาของโนวาร์ตีสต่อผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย

โนวาร์ตีสทำงานร่วมกับกลุ่มผู้ป่วยทั่วโลกเพื่อค้นคว้าวิธีการใหม่ๆ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีชีวิตยืนยาว เราให้ความสำคัญในการลงทุนวิจัยและพัฒนาด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อแก้ปัญหาที่ท้าทายที่สดุด้านสุขภาพ โดยทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาวิธีรักษาทางการแพทย์และผลการรักษาที่ดีขึ้นสำหรับผู้ป่วย เพราะเราตระหนักถึงความสำคัญของผู้ป่วยและผู้ดูแลด้วยความเข้าใจในความคาดหวังต่อโนวาร์ตีส

การเคารพและเข้าใจมุมมองของกลุ่มผู้ป่วย

เรามุ่งมั่นในการรับฟังข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มผู้ป่วยอย่างจริงจัง เพื่อการตัดสินใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและกระบวนการจัดจำหน่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกันของผู้ป่วย ระบบสาธารณสุขและบริษัทโนวาร์ตีส

 เรามุ่งมั่นสนับสนุนให้ความรู้และข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มผู้ป่วย เสริมพลังผู้ป่วยในการเข้าถึงการรักษาที่เหมาะสม และช่วยบุคลากรการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยอย่างดีที่สุด

เรามุ่งมั่นทำงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ผู้ป่วยใช้ได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดทางกายภาพ เราจะขอคำแนะนำจากกลุ่มผู้ป่วยในการปรับปรุงการใช้ผลิตภัณฑ์

เรามุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มในผู้ป่วย ให้อำนาจผู้ป่วยในการแสวงหาการดูแลที่เหมาะสม และช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ สามารถรักษาผู้ป่วยของตนได้ดีที่สุด

เรามุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราใช้งานง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดทางกายภาพ และเราจะขอคำแนะนำจากกลุ่มผู้ป่วยเกี่ยวกับวิธีปรับปรุงการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราอยู่เสมอ

เรามุ่งมั่นให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจง่าย

เรามุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรารวมถึงการให้ข้อมูลทางการแพทย์ที่ถูกต้องและทันเวลาแก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมและดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย

เราสัญญาว่าจะเคารพในความเป็นอิสระของกลุ่มผู้ป่วยด้วยความซื่อสัตย์

เพื่อให้พวกเขาสามารถสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างเหมาะสมกับผู้ป่วยของพวกเขาได้ดีที่สุด

เราให้คำมั่นว่าจะเคารพในความเป็นอิสระและความซื่อสัตย์ของกลุ่มในผู้ป่วยอย่างเต็มที่ ด้วยวิธีการทำงานที่เรียบง่ายและโปร่งใส

การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงยาของโนวาร์ตีส

เรามุ่งมั่นทำงานร่วมกับกลุ่มผู้ป่วยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆในระบบสาธารณสุข เช่น รัฐบาล กองทุนค่ารักษาพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และบริษัทยาอื่นๆ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้รับยาที่จำเป็น

เรามุ่งมั่นที่จะใช้กลยุทธ์การเข้าถึงยาใหม่ ของบริษัทตามหลักการ 3 ประการ: 

  • ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยให้สามารถเข้าถึงยา ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนายา
  • เพิ่มระดับความสามารถในการเข้าถึงยาให้มากขึ้น
  • ส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุข

เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาที่เหมาะสมและต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยในรูปแบบต่างๆ ที่เท่าเทียมกัน เช่นรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม รูปแบบที่ไม่หวังผลกำไร รวมทั้งการบริจาคยา 

เรามุ่งมั่นที่จะสำรวจทางเลือกต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาที่ใช้ในการวิจัยของเราเมื่อมีการร้องขอ โดยจะต้องผ่านการอนมัติโดยผู้ควบคุมการขึ้นทะเบียนยาของทางบริษัทด้วย

การดำเนินการด้านการวิจัยทางคลินิกอย่างมีความรับผิดชอบ

เรามุ่งมั่นที่จะแสวงหาข้อมูลจากกลุ่มผู้ป่วยและข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญ ตั้งแต่ช่วงต้นของกระบวนการพัฒนายา ตลอดจนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการแบ่งปันข้อมูลที่เข้าใจง่ายกับผู้ป่วยทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการวิจัยทางคลินิก

เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมในการวิจัยทางคลินิกโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มผู้ป่วยในการออกแบบการวิจัยด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และใช้กลยุทธ์เพื่อให้แน่ใจว่าการวิจัยของเรามีกลุ่มผู้ป่วยที่มีความหลากหลาย

เราตระหนักดีว่าผลที่ได้ของการวิจัยทางคลินิกควรใช้เพื่อพัฒนาด้านการรักษาโรค และเรามุ่งมั่นที่จะให้กลุ่มผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลการวิจัย รวมถึงผลการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบ

หลังจากเสร็จสิ้นการวิจัยทางคลินิกของโนวาร์ตีส เรามุ่งมั่นที่จะให้ผลลัพธ์ปรากฎในฐานข้อมูลกลางที่จำกัดการเข้าถึง เช่น Clinicaltrials.gov และ EudraCT นอกจากนี้เรายังขอให้ผู้สนับสนุนอิสระจาก Investigator Initiated Trials (IIT) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโนวาร์ตีสเปิดเผยผลการวิจัยทั้งหมดต่อสาธารณะ

หลังจากเสร็จสิ้นโครงการวิจัยแล้ว เรามุ่งมั่นที่จะจดทะเบียนยาใหม่ของเราในทุกประเทศที่ผู้ป่วยได้เข้าร่วมในการวิจัยหลังจาที่ยาได้รับการขึ้นทะเบียนให้สามารถจำหน่ายได้

เรามุ่งมั่นที่จะจัดหายาตามที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต แก่ผู้ป่วยที่เข้าร่วมการวิจัยเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยที่เข้าร่วมการวิจัยจะได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

ตระหนักถึงความสำคัญของความโปร่งใสและการรายงานผล

เรามุ่งมั่นที่จะเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเกี่ยวกับความร่วมมือในการแบ่งปันข้อมูลกับบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มผู้ป่วย และเปิดเผยการสนับสนุนทั้งทางด้านการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตามกรอบของกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละประเทศ

เรามุ่งมั่นที่จะรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับคำมั่นสัญญาเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ