ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด26 เมษายน 2553

1. การยอมรับ

การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขและกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด การเข้าถึงและเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าท่านยอมรับโดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อแม้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และรับทราบว่าสัญญาอื่นใดเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ระหว่างท่านและ Novartis AG จะถือว่าถูกแทนที่และไม่มีผลบังคับใช้

2. ข้อมูลทางการแพทย์/เงื่อนไข

ข้อมูลผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์นี้จัดทำโดย Novartis AG และมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายรายการมีจำหน่ายตามใบสั่งของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเท่านั้น และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจไม่มีจำหน่ายในทุกประเทศ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทางการแพทย์ที่สมบูรณ์ หากท่านมีอาการป่วย ให้ท่านรีบไปพบแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพของท่านทันที เราไม่ได้นำเสนอการวินิจฉัยทางการแพทย์เฉพาะบุคคลหรือคำแนะนำในการรักษาผู้ป่วยเฉพาะราย ท่านควรได้รับข้อมูลทางการแพทย์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์เสมอเกี่ยวกับยาหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องสั่งโดยแพทย์ (รวมถึงประโยชน์การใช้งานทางการแพทย์และผลเสียที่อาจเกิดขึ้น) ด้วยการปรึกษาโดยตรงเกี่ยวกับการใช้ยาหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ใด ๆ อย่างเหมาะสมกับแพทย์ผู้สั่งจ่ายยาให้ท่านหรือผู้ให้คำปรึกษาทางการแพทย์อื่น ๆ ในกรณีที่เหมาะสม ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อาจได้รับข้อมูลทางการแพทย์ที่ครบถ้วนจากเอกสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ผู้ป่วย แพทย์ และผู้เชี่ยวชาญทาง การแพทย์อื่น ๆ ควรตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลทางการแพทย์และหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่นเพื่อขอข้อมูลที่เหมาะสมกับประเทศของตน นอกจากนี้ ข้อบังคับปัจจุบันในหลายประเทศได้จำกัดความสามารถของ Novartis AG (หรือห้ามในบางกรณี) ในการให้ข้อมูลและ/หรือตอบคำถามของผู้ป่วยโดยตรงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องสั่งโดยแพทย์ อย่างไรก็ตาม Novartis AG จะตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น

3. การใช้ข้อมูล

ท่านสามารถเรียกดูเว็บไซต์ได้อย่างอิสระ แต่ท่านสามารถเข้าถึง ดาวน์โหลด หรือใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงข้อความ รูปภาพ เสียง และวิดีโอ (“ข้อมูล”) เพื่อการใช้งานเฉพาะที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของตัวท่านเองเท่านั้น ท่านไม่สามารถแจกจ่าย แก้ไข ส่ง ใช้ซ้ำ โพสต์ใหม่ หรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Novartis AG ท่านต้องเก็บรักษาและทำซ้ำประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่มีอยู่ในข้อมูลใด ๆ ที่ท่านดาวน์โหลด ท่านควรถือว่าทุกสิ่งที่ท่านเห็นหรืออ่านบนเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธิ์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น และไม่สามารถใช้งานได้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Novartis AG เว้นแต่ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือในข้อความบนเว็บไซต์ Novartis AG ไม่รับประกันหรือรับรองว่าการใช้งานเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์ของท่านจะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามที่ Novartis AG ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือไม่ได้เป็นพันธมิตรกับ Novartis AG เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่นในวรรคนี้ ด้วยข้อยกเว้นของ การอนุญาตที่จำกัดข้างต้น จะไม่มีการออกใบอนุญาตหรือมอบสิทธิหรือให้สิทธิในข้อมูล หรือลิขสิทธิ์ใดๆ ของ Novartis AG หรือของบุคคลอื่นใด ๆ ให้แก่ท่าน

4. เครื่องหมายการค้า/กรรมสิทธิ์

ท่านควรสันนิษฐานว่าชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะปรากฏเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเอียง หรือมีสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้ากำกับอยู่หรือไม่ก็ตาม เป็นเครื่องหมายการค้าของ Novartis เว็บไซต์นี้อาจประกอบด้วยหรืออ้างอิงถึงสิทธิบัตร ข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของ Novartis AG และ/หรือฝ่ายอื่น ๆ จะไม่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือมอบสิทธิ หรือให้สิทธิ ในเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของ Novartis AG และ/หรือบุคคลอื่นใดให้แก่ท่าน ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เผยแพร่ด้วยตัวเอียงบนเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าที่ Novartis Group เป็นเจ้าของหรือได้รับใบอนุญาต

5. การสงวนสิทธิการรับประกัน

แม้ว่า Novartis AG ได้ใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อทำให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แต่ข้อมูลอาจมีความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ Novartis AG สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือปรับปรุงข้อมูล รวมถึงผลิตภัณฑ์และโปรแกรมที่ระบุไว้ในข้อมูลดังกล่าวเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Novartis AG จะไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ Novartis AG ไม่มีส่วนในการรับผิดหรือรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการขาดหายใด ๆ ในเนื้อหาของเว็บไซต์ ข้อมูลทั้งหมดถูกส่งมอบ “ตามที่เป็น” Novartis จะไม่รับประกันเกี่ยวกับความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลบนเว็บไซต์นี้หรือการนำไปใช้งาน ดังนั้น ข้อมูลควรถูกประเมินอย่างรอบคอบโดยผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ Novartis AG หรือบริษัทในเครือ Novartis อื่น ๆ หรือบุคคลอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้าง ผลิต หรือส่งมอบเว็บไซต์นี้ให้แก่ท่าน ไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายโดยตรง ความเสียหายต่อเนื่อง ความเสียหายทางอ้อมหรือค่าเสียหายเชิงลงโทษที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึง การใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือข้อผิดพลาดหรือการขาดหายใด ๆ ในเนื้อหาของเว็บไซต์ เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นคำรับรองโดยนัย ดังนั้นการยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับท่าน และ Novartis AG ไม่มีความรับผิดชอบและจะไม่รับผิดต่อความเสียหายหรือไวรัสที่อาจเข้าสู่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของท่านเนื่องจากการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลของท่าน Novartis AG ขอสงวนสิทธิในการยุติการดำเนินการเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีความรับผิดใด ๆ

6. ข้อมูลที่ท่านมอบให้แก่เรา

เว้นแต่ข้อมูลที่ครอบคลุมในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา การสื่อสารหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านส่งผ่านทางเว็บไซต์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางอื่น ๆ รวมถึงข้อมูล คำถาม ความคิดเห็น คำแนะนำ หรือสิ่งอื่นที่คล้ายกัน จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ ทุกสิ่งที่ท่านส่งหรือโพสต์จะกลายเป็นทรัพย์สินของ Novartis AG หรือบริษัทในเครือ และอาจถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การผลิตซ้ำ การเปิดเผย การส่ง การเผยแพร่ การแพร่ภาพ และการโพสต์ นอกจากนี้ Novartis AG สามารถใช้ไอเดีย แนวคิด ความรู้ หรือเทคนิคใด ๆ ที่ปรากฏอยู่ในการสื่อสารใด ๆ ที่ท่านส่งถึงเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนา การผลิต และการตลาดผลิตภัณฑ์โดยใช้ข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ต้องชำระค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ท่าน

7. ผลิตภัณฑ์ทั่วโลก

เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทั่วโลก ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดอาจไม่ได้มีอยู่ในทุกสถานที่ การอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการในเว็บไซต์นี้ไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวมีหรือจะมีจำหน่ายในพื้นที่ของท่าน ผลิตภัณฑ์ที่อ้างถึงในเว็บไซต์นี้อาจอยู่ภายใต้ข้อบังคับที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเทศที่เข้าใช้งาน ดังนั้น ผู้เข้าเยี่ยมชมอาจได้รับแจ้งว่าบางส่วนของเว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับผู้ใช้งานซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญบางประเภท หรือสำหรับผู้ชมในบางประเทศเท่านั้น ท่านไม่ควรตีความว่าสิ่งใดในเว็บไซต์นี้เป็นการส่งเสริมการขายหรือโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์ใด ๆ หรือสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและข้อกำหนดของประเทศที่ท่านพำนัก

8. ข้อปฏิเสธความรับผิด

ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ที่ถือเป็นคำเชิญหรือข้อเสนอให้ลงทุนหรือซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารที่ออกโดยสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกา (American Depositary Receipts) ของ Novartis โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลลัพธ์และ การพัฒนาตามความเป็นจริงอาจแตกต่างอย่างมากจากการคาดการณ์ ความคิดเห็น หรือความคาดหวังใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ และผลการดำเนินการในอดีตของราคาหลักทรัพย์ไม่สามารถใช้เป็นแนวทางในการบ่งชี้ผล การดำเนินการในอนาคตได้

9. ลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์

Novartis AG ไม่ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใด ๆ หรือทั้งหมดที่ประกอบด้วยลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์นี้ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของหน้าเว็บไซต์ภายนอกดังกล่าวหรือเว็บไซต์อื่นใดที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หากท่านต้องการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของท่านกับเว็บไซต์นี้ ท่านสามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าแรกเท่านั้น ท่านไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าอื่นใดภายในเว็บไซต์นี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Novartis AG การอ้างอิงหรือการใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือมากกว่านั้นของเว็บไซต์นี้ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามโดยปราศจากความยินยอมเป็น ลายลักษณ์อักษรถือเป็นสิ่งต้องห้ามเช่นกัน

10. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เราอาจนำเสนอลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อผลประโยชน์หรือความสะดวกของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ เราจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบเมื่อท่านออกจากเว็บไซต์นี้ว่าข้อตกลงการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอาจแตกต่างออกไป อย่างไรก็ตาม Novartis AG จะไม่รับผิดต่อการเชื่อมโยงจากเราไปยังเว็บไซต์อื่น และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความชอบด้วยกฎหมายของเนื้อหาดังกล่าว เราไม่มีความรับผิดที่เกิดจากการฝ่าฝืนหรือการละเว้นในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม

11. การโพสต์ในเว็บไซต์

แม้ว่า Novartis AG อาจติดตามหรือตรวจสอบการอภิปราย การสนทนา การโพสต์ การส่ง กระดานข้อความ และ อื่น ๆ ที่คล้ายกันบนเว็บไซต์เป็นครั้งคราว แต่ Novartis AG ไม่มีหน้าที่ในการกระทำเช่นนั้น และไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากเนื้อหาใด ๆ จากส่วนดังกล่าว หรือต่อข้อผิดพลาด การหมิ่นประมาท การใส่ร้าย การใส่ความ การละเลย ความเท็จ ข้อมูลส่งเสริมการขาย เนื้อหาอนาจาร เนื้อหาลามก การดูหมิ่น เนื้อหาอันตราย การเปิดเผยความเป็นส่วนตัว หรือความไม่ถูกต้องที่มีอยู่ในข้อมูลใด ๆ ภายในส่วนดังกล่าวบนเว็บไซต์ ห้ามมิให้ท่านโพสต์หรือส่งเนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื้อหาส่งเสริมการขาย การข่มขู่ การใส่ร้าย การหมิ่นประมาท เนื้อหาอนาจาร เนื้อหาอื้อฉาว การปลุกปั่น เนื้อหาลามก หรือดูการหมิ่น หรือเนื้อหาใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดหรือสนับสนุนพฤติกรรมที่อาจถือเป็นความผิดทางอาญา ก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง หรือฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ Novartis AG จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายหรือคำสั่งศาลที่ร้องขอหรือสั่งให้ Novartis AG เปิดเผยตัวตนของบุคคลใดก็ตามที่โพสต์ข้อมูลหรือเนื้อหาดังกล่าว

12. ผลที่ตามมา

หากเราทราบว่าท่านได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่มีอยู่ในแถลงการณ์ทางกฎหมายฉบับนี้ เราอาจดำเนินการแก้ไขทันที รวมถึงการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานใช้บริการที่จัดหาโดย Novartis AG และลบสารสนเทศ ข้อมูลและเนื้อหาใด ๆ ที่ผู้ใช้งานใส่ไว้ในเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเราได้รับความเสียหายจากการละเมิดของท่าน เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการเรียกร้องให้มีการชดใช้ความเสียหายจากท่าน

13. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

Novartis AG อาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยการปรับปรุงข้อมูลการโพสต์นี้ ท่านมีข้อผูกมัดตามเนื้อหาที่แก้ไขใด ๆ ดังกล่าว ดังนั้นท่านควรเข้าเยี่ยมชมหน้านี้เป็นระยะ เพื่อตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขปัจจุบันที่ท่านต้องปฏิบัติตาม