Show Filters

ที่ โนวาร์ตีส มีมาตรการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของผู้สมัครงาน โดยเฉพาะในสถานการณ์การระบาด COVID-19 ร่วมถีงผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบสาธารณสุข และคนไข้ซึ่งเราให้ความสำคัญอย่างมาก

ทั้งนี้เพื่อให้การสัมภาษณ์งานยังคงดำเนินการต่อเนื่องตามที่ได้นัดหมายไว้ ทางบริษัท จะใช้เทคโนโลยีในการสัมภาษณ์งานตามความเหมาะสม สำหรับผู้ที่เคยสัมภาษณ์หรือ ได้รับการติดต่อกับทาง บริษัท โนวาร์ตีสมาแล้ว ท่านสามารถติดต่อหรือสอบถาม เกี่ยวกับ การสัมภาษณ์งานครั้งถัดไปผ่านทาง Talent Acquisition or People & Organization (P&O)

investors-landing-campus-entry-walkway-image

ผู้สมัครงาน โปรดระวังประกาศงานที่หลอกลวง โนวาร์ตีส ตระหนักถึงภัยจากข้อความที่

หลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะใช้เครื่องหมายของโนวาร์ติสหรือแอบอ้างเป็นพนักงานของเรา เพื่อล่อลวงผู้สมัคร

โนวาร์ตีสขอแจ้งว่า ทางบริษัทไม่มีนโยบายรับเงินสินบน เพื่อเข้ามาเป็นพนักงานของเรา

โดยไม่ผ่านการสัมภาษณ์ เราจะประกาศงานผ่านทางเวปไซต์ของบริษัทเท่านั้น

หากท่านสงสัยว่าประกาศงานที่ได้รับนั้นมีความผิดปกติ เราแนะนำว่า อย่าตอบสนองต่อประกาศงานนั้น และอย่าได้ให้เงินหรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ ไปโดยเด็ดขาด