ผลข้างเคียงคือ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ได้รับยา ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากยาที่ใช้รักษาหรือไม่ก็ได้ ผลข้างเคียงเป็นสัญญาณ อาการ หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา  โดยไม่ประสงค์หรือตั้งใจให้เกิดขึ้น

เหตุใดจึงควรรายงานผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงจากการใช้ยาของบริษัทโนวาร์ตีสที่ท่านรายงานเข้ามานั้น ทำให้บริษัทมีข้อมูลด้านความปลอดภัยของยามากขึ้น  ข้อมูลที่ท่านรายงานเข้ามานั้นทางบริษัทโนวาร์ตีสมีหน้าที่รายงานให้กับหน่วยงานด้านสุขภาพตามข้อกำหนดให้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลข้างเคียงจากยา แม้ว่าจะไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างยากับผลข้างเคียงก็ตาม
หากท่านหรือบุคคลที่ท่านจะแจ้งนั้นมีผลข้างเคียงที่รุนแรงเกิดขึ้นในขณะนี้  ท่านควรติดต่อแพทย์ที่รักษาท่านหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ ก่อนที่ท่านจะรายงานผลข้างเคียงนี้

ช่องทางการรายงานผลข้างเคียง

รายงานผ่านช่องทางอิเล็คโทรนิค กดปุ่มนี้

หรือติดต่อบริษัทโนวาร์ตีส ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 080 0999