เรามุ่งมั่นที่จะสร้างจินตนาการใหม่เกี่ยวกับการรักษา เพื่อช่วยแก้ไขโรคและทำให้ผู้คนมีชีวิตที่ยืนยาว

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างจินตนาการใหม่เกี่ยวกับการรักษา เพื่อช่วยแก้ไขโรคและทำให้ผู้คนมีชีวิตที่ยืนยาว

วิสัยทัศน์ของเรา คือ สร้างโนวาร์ตีส ให้เป็นบริษัทที่มีคุณค่าและมีความน่าเชื่อถือที่มากที่สุดของโลก

วิสัยทัศน์ของเรา คือ สร้างโนวาร์ตีส ให้เป็นบริษัทที่มีคุณค่าและมีความน่าเชื่อถือที่มากที่สุดของโลก

Scientist working on a computer

กลยุทธ์ของเรา คือการส่งมอบยาที่มีคุณภาพสูง ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาโรคสำคัญหลากหลายโรค ให้แก่ประชาชน ด้วยเทคโนโลยีชั้นนำที่ผ่านการวิจัยและมีนวัตกรรมที่ทันสม

กลุ่มโรคที่เราให้ความสำคัญ

เพื่อให้กลยุทธ์ของโนวาร์ตีสบรรลุเป้าหมาย เราจึงวางเป้าหมายที่ชัดเจนและจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มโรคที่เราให้ความสำคัญเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและสังคม

Therapeutic areas

กลุ่มโรคที่เราให้สำคัญ 5 กลุ่ม ได้แก่

  • โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • โรคในระบบภูมิคุ้มกัน 
  • โรคทางประสาทวิทยา
  • โรคมะเร็งชนิดก้อน 
  • โรคทางโลหิตวิทยา

ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่สร้างผลกระทบต่อสังคมและระบบสาธารณสุข 

Business people in a meeting room looking at a screen displaying a 3D heart

การจัดลำดับความสำคัญด้านกลยุทธ์

การมุ่งเน้นกลุ่มโรคที่สำคัญทั้ง5โรคหลักนี้ จะสนับสนุนให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายหลักขององค์กรได้

Growth icon

นำเสนอยาที่มีคุณค่าสูงเพื่อการเติบโตที่รวดเร็ว

Gear icon

มุ่งเน้นสร้างความเป็นเลิศด้านการดำเนินงานเพื่อผลตอบแทนที่คุ้มค่า

Stakeholders hands icon

สร้างพื้นฐานและความแข็งแกร่งของบริษัทโนวาร์ตีส โดย

  • สร้างศักยภาพให้กับบุคคลากรในองค์กร
  • พัฒนาระบบข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคม