เป้าหมายของโนวาร์ตีส คือ ปกป้องพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณ สร้างพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อมนุษยชน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร. นอกจากนี้ยังให้คำมั่นสัญญาอย่างหนักแน่นในเรื่องสิทธิมนุษยชน และ การบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการทำงาน โนวาร์ตีสได้สร้างจริยธรรมทางธุรกิจมาอย่างยาวนานและจะทำดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เรายึดมั่นในหลักจริยธรรมการดำเนินงานของโนวาร์ตีส (Novartis Code of Ethics)เพื่อให้พนักงานของบริษัทได้ยึดถือและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทุกอย่างภายในองค์กร รวมทั้งกิจกรรมที่ต้องดำเนินการร่วมกันกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด โดยหลักจริยธรรมการดำเนินงานของโนวาร์ตีส นี้ได้ถูกพัฒนาและนำมาใช้ตั้งแต่ปี 2020

โนวาร์ตีสยึดมั่นจริยธรรมการดำเนินธุรกิจและจะไม่ละเมิดกฏเกณฑ์ด้านจริยธรรม
เราได้มีการพัฒนาจริยธรรมทางธุรกิจให้สอดคล้องกับกฏหมายของแต่ละประเทศประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินของเราจะเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฏหมาย   ในขณะเดียวกัน เรามีพนักงานที่ทำงานร่วมกันกับเรากว่า 100,000 คน เราจะไม่ ย่อหย่อนต่อการดำเนินงานด้านจริยธรรเลยให้ใครแม้เพียงแค่คนเดียว เราได้เข้มงวดต่อการดำเนินงานด้านจริยธรรม มีมาตรการที่เข้มข้น ที่จะตรวจสอบการดำเนินทุกขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจได้ว่า เรามีมาตรฐานสูงการดำเนินงานด้านจริยธรรมและเมื่อเราพบเหตุการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดมาตรฐานจริยธรรม เราจะรีบดำเนินการจัดการทันที นอกจากนี้  SpeakUp Office ของเรา ได้ให้ความปลอดภัยและสบายใจ ที่ทุกคนสามารถแจ้งเหตุการณ์ที่เสี่ยงต่อการละเมิดต่อจริยธรรมได้