โนวาร์ตีส ให้ความสำคัญกับบรรยากาศในการทำงานที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันจากพนักงานที่มีความหลากหลาย เพื่อให้เป็นสถานที่ที่พนักงานสามารถแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่และเป็นตัวของตัวเอง
เพื่อที่เราจะได้ค้นหาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายนั้นสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อสังคม
ขอเชิญชวนทุกท่านติดตามและเรียนรู้ด้านความหลากหลาย การมีส่วนร่วมของเราและการดำเนินงานด้านจริยธรรมของโนวาร์ตีส ดังนี้
Hannah Perry, Chief Diversity Officer

บุคลากรของและและมุมมองของเรา

กิจกรรมหลักในการส่งเสริมความหลากหลายและการมีส่วนร่วม คือการสร้างวัฒนธรรมองค์การที่ทำให้ทุกคนร่วมมือกัน มองเห็นความแตกต่างเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่จะช่วย กระตุ้น ผลักดันให้มีผลลัพธ์ที่ดีร่วมกัน เราใส่ใจในการสร้างระบบ สร้างโครงสร้างและพฤติกรรม เพื่อที่จะทำให้พนักงานของเรา มีความก้าวหน้า ในด้านงานวิจัยพัฒนา เพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้แก่ผู้คนได้ 

ซึ่งงานด้านนี้ต้องอาศัย ความอยากรู้อยากเห็น ความกล้า และ คำมั่นสัญญา ที่จะเป็นเสมือนหัวใจหลักในการสร้างนวัตกรรมยาสำหรับมวลมนุษยชาติ

Laurent Fred

โนวาร์ตีสเข้าร่วม The Valuable 500

เนื่องในวัน UN’s International Day สำหรับผู้พิการ โนวาร์ตีสได้เข้าร่วมโครงการ The Valuable 500 เพื่อที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและผลักดันร่วมกันเพื่อสร้างนวัตกรรมและโอกาสให้แก่ผู้พิการ 

ดำเนินการร่วมกันกับชุมชมแบบองค์รวม

ลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพด้วยการ ดำเนินการร่วมกันกับชุมชมแบบองค์รวม

โนวาร์ตีส ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อที่จะสร้างสรรค์ ผ่านโครงการลดความ เหลื่อมล้ำด้านการรักษาพยาบาล สร้างความหลากหลาย เพิ่มความเท่าเทียมกัน และผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบวิจัยและพัฒนาของทางบริษัท

เรายืดหยัดในความเท่าเทียมด้านเชื้อชาติ

เรายืดหยัดในความเท่าเทียมด้านเชื้อชาติ และยึดหลักโนวาร์ตีสเป็นหนึ่งเดียว

เราสนับสนุน Black Lives Matter เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพ เราจึงเข้าใจความแตกต่างด้านเชื้อชาติที่ส่งผลต่อสุขภาพเป็นอย่างดี

การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด

การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด

เราเข้าใจดีว่า ช่วงเวลาการให้กำเนิดบุตรแรกเกิดที่สำคัญที่สุดของครอบครัว เราจึงให้พนักงานลาเพื่อไปดูแลบุตรแรกเกิดได้ถึง 14 สัปดาห์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Global Equal Parental Leave Policy