มีผลบังคับใช้: 29 กันยายน 2564

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ระบุวิธีการที่ Novartis Pharma AG (“Novartis” หรือ “เรา”) ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ Novartis Campus, CH-4056 Basel, Switzerland รวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ระบุตัวตนของท่านโดยตรงหรือโดยอ้อม (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ไม่ว่าจะโดยลำพังหรือร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่มอบให้แก่เรา ผ่านการปฏิสัมพันธ์ของท่าน ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของเรา (ประกอบด้วย https://www.novartis.com) หรือผ่านหน้าเว็บมือถือ แอปพลิเคชัน หรือบริการอื่น ๆ (ทั้งออฟไลน์และออนไลน์) ของ Novartis Pharma AG ที่เชื่อมโยง รวมไว้ หรือมอบสำเนานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แก่ท่าน (รวมเรียกว่า “บริการ”)

Novartis Pharma AG มีความรับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจากเราเป็นผู้ตัดสินใจด้วยเหตุผลและวิธีการในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว จึงทำหน้าที่เป็น “ผู้ควบคุมข้อมูล” ของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ยังครอบคลุมถึงการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านในส่วนที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องกับบริการ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

แม้ว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถูกกำหนดเพื่อบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์กับบริการ ท่านอาจถูกขอให้อ้างถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมหรือประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แยกต่างหากบนเว็บไซต์ของประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ หากสถานที่บางแห่งที่ท่านอาศัยอยู่หรือสถานที่ที่ท่านใช้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์บางอย่างที่ไม่ครอบคลุมภายใต้บริการ เมื่อใดก็ตามที่จำเป็น เราจะนำเสนอประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ไม่ครอบคลุมภายใต้นโยบายฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสรรหา การจ้างงาน การจัดการบุคคลที่สาม หรือการสนับสนุนผู้ป่วย

โปรดทราบว่าหากท่านเข้าถึงลิงก์หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามจากบริการของเรา ท่านอาจต้องอ้างอิงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามดังกล่าว Novartis ไม่รับรองและไม่รับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลหรือความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการที่เป็นของบุคคลที่สาม

การใช้บริการต่อไปถือเป็นการแสดงว่าท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง เราจึงขอให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด

หากท่านมีคำถามใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือนโยบายฉบับนี้ โปรดไปที่หัวข้อติดต่อเรา

เราอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยการเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่บนเว็บไซต์นี้ โปรดตรวจสอบนโยบายฉบับนี้เป็นระยะ เพื่อให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้น

เราจะจัดการกับข้อมูลของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีอย่างไร

บริการของเราไม่ได้มุ่งเน้นไปที่เด็ก เราไม่มีเจตนาที่จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีบนเว็บไซต์ของเราหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเด็กแก่เราโดยไม่ได้ตั้งใจ และท่านต้องการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวออก และโปรดแจ้งบริษัทที่หัวข้อติดต่อเรา

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างและเพื่อวัตถุประสงค์ใด

บริการส่วนใหญ่ของเราไม่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนหรือการสมัครรูปแบบใด ๆ เพื่อเข้าถึงบริการ

อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ท่านปฏิสัมพันธ์กับเรา เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนของท่านโดยตรง เช่น ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ และที่อยู่อีเมล นอกจากนี้ เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่สามารถระบุตัวตนได้ผ่านการรวมกันของข้อมูลหรือข้อบ่งชี้อื่น ๆ เช่น ชื่อบริษัทและตำแหน่งหรือหมายเลขประจำตัวของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลอาจรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เช่น หมายเลขซีเรียลของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ หมายเลขเฉพาะที่กำหนดให้กับอุปกรณ์ทั้งหมด (IP Address) หรือข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท (“นิติบุคคล”) หากท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นให้แก่เราหรือผู้ให้บริการของเราซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการ ท่านรับรองว่าท่านมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวและอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ข้อมูลที่ท่านมอบให้แก่เราด้วยความสมัครใจ

การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งาน

ในการใช้บริการบางอย่าง (หรือบางส่วนของบริการเหล่านั้น) อาจจำเป็นต้องสร้างบัญชีผู้ใช้งานโดยการลงทะเบียนล่วงหน้า ในกรณีนี้ ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เข้าถึงได้เฉพาะผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีใบอนุญาตหรือตัวแทนสื่อมวลชนที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ในการลงทะเบียน ท่านต้องระบุชื่อ ที่อยู่อีเมล รหัสประจำตัวสำหรับเข้าสู่ระบบ คำถามและคำตอบเพื่อความปลอดภัย รหัสผ่านที่มีการเข้ารหัส ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือใบรับรอง การปฏิบัติงาน

เราประมวลผลและบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ระหว่างการลงทะเบียน เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับท่านโดยเฉพาะ ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจเป็นการปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญากับท่านหรือได้รับความยินยอมจากท่าน

คำร้องขอติดต่อ การสนับสนุนหรือคำติชมจากลูกค้า

สำหรับการสอบถามผ่านแบบฟอร์มการติดต่อของเรา ท่านต้องระบุชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เหตุผลในการติดต่อและข้อความของท่าน ท่านอาจให้ข้อมูลประวัติโซเชียลมีเดียของท่าน รวมถึงชื่อ ที่อยู่อีเมล รายละเอียดการติดต่อ ความคิดเห็นและปฏิกิริยาเมื่อท่านโต้ตอบกับเราบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหรือใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบโซเชียลมีเดียของท่านเพื่อยืนยันตัวตนบนเว็บไซต์ของเรา

เราประมวลผลและบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ในคำร้องขอติดต่อเพื่อดำเนินการและตอบคำร้องขอของท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราและเพื่อติดต่อกับท่านเท่านั้น

ฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือการปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาของเราในการสื่อสารข้อกังวลที่เกี่ยวข้องตามที่ท่านได้ติดต่อเรา

จดหมายข่าว

เมื่อท่านสมัครใช้บริการจดหมายข่าวของเรา ท่านจะต้องระบุชื่อ ที่อยู่อีเมล และ/หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์

ตราบเท่าที่ท่านให้ความยินยอมแก่เราในการประมวลผลข้อมูลเมื่อลงทะเบียนสำหรับบริการจดหมายข่าว เราจะประมวลผลและบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้เมื่อสมัครรับจดหมายข่าวเพียงเพื่อจุดประสงค์ในการให้บริการจดหมายข่าว ตามบริการจดหมายข่าวที่ท่านสมัคร เพื่อแจ้งให้ทราบ เกี่ยวกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือการส่งเสริมการขายของ Novartis

หากท่านยินยอมเมื่อสมัครรับจดหมายข่าว เรายังสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งานของท่านเมื่อเปิดจดหมายข่าวที่เกี่ยวข้องและประมวลผลข้อมูลที่รวบรวมเพื่อปรับเปลี่ยนจดหมายข่าวในอนาคตและการสื่อสารส่งเสริมการขายอื่น ๆ ให้ตรงกับ ความต้องการของท่าน

ฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือความยินยอมของท่าน

การสั่งซื้อและบริการ

เมื่อท่านสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการผ่านทางเว็บไซต์ (เช่น เอกสารข้อมูล โบรชัวร์ ฯลฯ) ท่านจะต้องระบุชื่อ ที่อยู่อีเมล และที่อยู่ทางไปรษณีย์ และรายละเอียดการชำระเงินของท่าน เราประมวลผลและบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้เมื่อทำการสั่งซื้อเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านสั่งซื้อและเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา รวมถึงปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราและปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานของท่านเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับบริการ ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือการปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาและประโยชน์ทางธุรกิจอันชอบธรรมด้วยกฎหมายของเรา

การติดตามและเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

Novartis มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องได้รับทราบเกี่ยวกับผลข้างเคียงและอาการที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาการขาดประสิทธิผลของยา การร้องเรียนด้านคุณภาพ และ/หรือแง่มุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาของ Novartis หากท่านให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Novartis (เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา) เราจะประเมินและตรวจสอบข้อมูลของท่าน (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพ ผลข้างเคียงและชื่อของท่าน(ถ้ามี) เพื่อติดต่อท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

Novartis ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องรายงานผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยาของทางบริษัทที่สำคัญต่อหน่วยงานด้านสุขภาพที่รับผิดชอบ โดยเราจะส่งต่อข้อมูลของท่านในรูปแบบนามแฝงเท่านั้น เพื่อไม่ให้มีการส่งต่อข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่านโดยตรง เรายังสามารถแบ่งปันข้อมูลนี้กับบริษัท ในเครือ Novartis หากบริษัทนั้นมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรายงานต่อหน่วยงานด้านสุขภาพที่รับผิดชอบ

ฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นการปฏิบัติตามข้อกฎหมายหรือเพื่อการปกป้องประโยชน์ทางธุรกิจอันชอบธรรม ซึ่งประกอบด้วยการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพขั้นสูง ให้กับผลิตภัณฑ์ของ Novartis รวมทั้ง การให้ความยินยอมของท่าน

ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติ

การเก็บข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์

เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเปิดเผยต่อสาธารณะบนสื่อสังคมออนไลน์สาธารณะ (รวมถึงบล็อก ฟอรัม ฯลฯ) ที่เกี่ยวข้องกับ Novartis หรือผลิตภัณฑ์ของ Novartis และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับยาและโรคโดยทั่วไป กิจกรรมนี้เรียกว่า “การเก็บข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Listening)” โดยอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์อันชอบธรรมด้านกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เพื่อ (1) ทำความเข้าใจกับพฤติกรรมผู้ใช้งานหลักบางกลุ่มได้ดีขึ้น เช่น บุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ป่วย เกี่ยวกับการประสบการณ์ของผู้ป่วยหรือปฏิกิริยาต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Novartis (2) ทำความเข้าใจเกี่ยวกับชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ Novartis รวมถึงแนวโน้มอื่น ๆ ของตลาดได้ดีขึ้น (3) ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก โดยเฉพาะบล็อกเกอร์และผู้มีอิทธิพลทางสื่อสังคมออนไลน์ และเริ่มการติดต่อกับพวกเขา ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบของความคิดเห็น ข้อความ บล็อก รูปภาพ และวิดีโอ แม้ว่าเราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อจำกัดข้อมูลส่วนบุคคลนี้ให้เหลือน้อยที่สุดและเก็บไว้ไม่เกินความจำเป็นสำหรับกิจกรรมการการเก็บข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ หากท่านต้องการจำกัดเพิ่มเติมว่าใครสามารถเห็นข้อมูลของท่านได้ เราขอแนะนำให้ท่านใช้การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่านบนสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว

เมื่อท่านแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนสื่อสังคมออนไลน์สาธารณะ เราขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของสื่อสังคมออนไลน์นั้น ๆ เนื่องจาก Novartis ไม่ได้เป็นเจ้าของและบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ นั้นๆ

การวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์

เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ของท่าน เช่น หน้าที่ท่านเข้าชม ช่องทางที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ และพฤติกรรมการค้นหาข้อมูล เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อช่วยปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์และเพื่อรวบรวมสถิติโดยรวมเกี่ยวกับผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์ของเรา สำหรับสถิติการใช้งานภายในและวัตถุประสงค์ในการวิจัยตลาด ในการดำเนินการนี้ เราอาจติดตั้ง “คุกกี้” หรือเทคโนโลยีลักษณะเดียวกันซึ่งรวบรวมชื่อโดเมนของผู้ใช้งาน ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่าน ระบบปฏิบัติการบนมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของท่าน วันที่และเวลาที่เข้าถึง คุกกี้ถูกสร้างขึ้นและจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของผู้ใช้งาน เมื่อเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งานโหลดเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง ทุกครั้งที่ผู้ใช้งานกลับไปยังเว็บไซต์เดิม เบราว์เซอร์จะเรียกและส่งไฟล์ “คุกกี้” นี้ไปยังเว็บไซต์ คุกกี้มีประโยชน์ในการทำหน้าที่หลัก เช่น ช่วยให้เว็บไซต์จดจำการกำหนดค่าและ การตั้งค่าของท่าน ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงบริการ นำเสนอเนื้อหาหรือโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับท่าน และยืนยันตัวตนของท่านบนเว็บไซต์ คุกกี้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้แจ้งเตือนเมื่อท่านได้รับคุกกี้ ซึ่งท่านสามารถตัดสินใจได้ว่าต้องการยอมรับหรือไม่ ท่านยังสามารถปฏิเสธคุกกี้ได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ยอมรับคุกกี้ของเรา ท่านอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์ของเราได้ เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ท่านอาจเห็นแบนเนอร์การตั้งค่าคุกกี้ที่ท่านสามารถจัดการการตั้งค่าและยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ การจัดเก็บคุกกี้ในเครื่องของท่านได้รับอนุญาตตามกฎหมายหากมีความจำเป็นต่อการดำเนินการของเว็บไซต์ แต่สำหรับคุกกี้ประเภทอื่น ๆ ทั้งหมด เราต้องได้รับอนุญาตจากท่านในการดำเนินการดังกล่าว บนเว็บไซต์ของ Novartis ท่านสามารถเลือกยินยอมให้ใช้งานคุกกี้ในขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นครั้งแรกเมื่อแบนเนอร์คุกกี้ปรากฏขึ้น หรือจัดการการตั้งค่าเหล่านี้ได้ทุกเมื่อในภายหลังด้วยการคลิกลิงก์การตั้งค่าคุกกี้ที่ส่วนท้ายของเว็บไซต์ การตั้งค่าคุกกี้เหล่านี้ให้ตัวเลือกในการยอมรับหรือปฏิเสธความยินยอมของท่านต่อคุกกี้ทุกประเภท (ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็นซึ่งมีการเปิดใช้งานอยู่เสมอ) โปรดดูที่การตั้งค่าคุกกี้ของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่เราใช้ (วัตถุประสงค์ อายุการใช้งาน และที่มา) และวิธีที่ท่านสามารถจัดการการกำหนดค่าของท่านได้

บริการบางอย่างของเรา รวมถึงเว็บไซต์ อาจใช้บริการวิเคราะห์เว็บไซต์ “Google Analytics” จาก Google LLC ซึ่งตั้งอยู่ที่ 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูล Google จะใช้ข้อมูลที่ได้รับจากคุกกี้เพื่อบันทึกประวัติการเข้าชมของท่านภายในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้บริการจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google และจัดเก็บไว้ที่นั่น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราใช้คุณสมบัติ “ทำให้ IP เป็นนิรนาม” หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ Google จัดหาให้ เพื่อป้องกันการเปิดเผยตัวตนของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีทำให้ IP เป็นนิรนาม โปรดคลิกที่ https://support.google.com/analytics/answer/2763052

Google จะใช้ข้อมูลนี้ในนามของเราเพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อรวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์สำหรับเรา และเพื่อให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบนเว็บไซต์และการใช้อินเทอร์เน็ตแก่เรา Novartis ใช้ข้อมูลที่ได้รับจาก Google Analytics สำหรับการวางแผนธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และสำหรับมาตรการทางการตลาด เพื่อทำความเข้าใจได้ดีขึ้นว่าจะสามารถปรับปรุงเนื้อหาของบริการบนเว็บไซต์ของเราและปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้งานท

เว็บไซต์ของเราบางแห่งยังใช้คุกกี้ OneTrust เพื่อให้ท่านจัดการคุกกี้ได้อย่างง่ายดายและช่วยให้เราได้รับความยินยอมจากท่านสำหรับการจัดเก็บและการใช้คุกกี้บนอุปกรณ์ของท่าน เราจำเป็นต้องใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อจดจำตัวเลือกที่ท่านเลือกเกี่ยวกับ การตั้งค่าคุกกี้

ฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อเราทำการวิเคราะห์เว็บไซต์คือความยินยอมของท่านหรือประโยชน์ทางธุรกิจอันชอบธรรมด้วยกฎหมายของเรา

เทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ

เราอาจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ (หรือที่เรียกว่า action tags, single-pixel GIFs, clear GIFs, invisible GIFs และ 1-by-1 GIFs) ที่จัดหาโดยบริษัทโฆษณาซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้อง (แบบโต้ตอบหรือไม่โต้ตอบ) ให้แก่ท่านตามความสนใจหรือประวัติการเข้าชมของท่าน โดยปกติ เราใช้บริการของบริษัทสื่อสังคมออนไลน์และบริษัทโฆษณาบุคคลที่สามอื่น ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล เช่น รายละเอียดเบราว์เซอร์ของท่าน รหัสผู้ใช้งานลูกค้าเฉพาะราย เป็นต้น เพื่อให้เราแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของเราและบนเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ท่านอาจใช้งาน โปรดดูที่การตั้งค่าคุกกี้ของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้การตลาดหรือโฆษณาของเรา และจัดการการกำหนดค่าของท่าน

บริการของเรา ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์อาจใช้ Google Tag Manager (“GTM”) ซึ่งเป็นระบบจัดการแท็กที่ดำเนินการโดย Google เพื่อจัดการแท็ก JavaScript และ HTML ที่ใช้สำหรับการติดตามและการวิเคราะห์บนเว็บไซต์ แท็กเป็นองค์ประกอบของโค้ดขนาดเล็กที่ใช้ในการนับจำนวนครั้งการเข้าชมและพฤติกรรมของผู้เข้าชม เพื่อทำความเข้าใจผลกระทบของโฆษณาออนไลน์และช่องทางสังคมออนไลน์ เพื่อตั้งค่าการทำการตลาดซ้ำ และการวางแนวทางการตลาดกับกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อทดสอบและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ GTM ช่วยให้เรารวบรวมและจัดการแท็กได้ง่ายขึ้น

เราอาจใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ รวมถึงแท็กที่อาจรวบรวมข้อมูลบางอย่างของท่าน เช่น หมายเลขเฉพาะที่กำหนดให้กับอุปกรณ์ทั้งหมด (IP Address) เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่กล่าวถึงด้านล่าง :

  • Megaphone (Megaphone LLC, 1255 23rd St. NW, Suite 650 Washington DC, 20037) Privacy Policy
  • GlobeNewswire (Intrado Corp. 11808 Miracle Hills Drive Omaha, NE 68154 United States) Privacy Policy
  • Fouanalytics (Marketing Science Consulting Group, Inc. 425 Fifth Ave #33A, New York, NY 10016, US) Privacy Policy
  • Kaltura (Kaltura Inc., 250 Park Avenue South, 10th Floor, New York, NY 10003, United States) Privacy Policy

ฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือความยินยอมของท่านหรือประโยชน์ทางธุรกิจอันชอบธรรมด้วยกฎหมายของเรา

การกำหนดค่าและความปลอดภัยของเว็บไซต์

เราอาจรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับท่าน เช่น หมายเลขเฉพาะของอุปกรณ์ที่ใช้งาน (IP Address) เช่น ทMedia Access Control (MAC) ประเภทคอมพิวเตอร์ (Windows หรือ Mac) ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ ความละเอียดหน้าจอ ชื่อและเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ และเราอาจได้รับข้อมูลตำแหน่งของท่านจากทหมายเลขเฉพาะของอุปกรณ์ที่ใช้งานองท่าน เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อรักษา ความปลอดภัยของเว็บไซต์และระบบเครือข่ายของเรา และเพื่อปรับปรุงบริการของเราโดยการบันทึกการกำหนดค่าของท่าน รักษาระดับการบริการ ตรวจสอบสาเหตุและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค

ฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือประโยชน์ทางธุรกิจอันชอบธรรมด้วยกฎหมายของเรา

เราอาจรวม ผสานหรือทำข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นนิรนามร่วมกับข้อมูลที่เราอาจรวบรวมจากท่านหรือเกี่ยวกับท่านจากแหล่งอื่น เช่น ฐานข้อมูลสาธารณะ ผู้ให้บริการข้อมูลประชากร คู่ค้าทางการตลาดร่วม ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์สาธารณะ ที่ท่านเผยแพร่ต่อสาธารณะ และ บุคคลที่สามอื่น ๆ

เราอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา รวมถึงการตรวจสอบ การติดตาม และการป้องกันการฉ้อโกง การละเมิด และแนวโน้มอื่น ๆ ที่จะใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราในทางที่ผิด และเพื่อแก้ไขปรับปรุงบริการของเรา

นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน:

หากเราจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายที่บังคับใช้ ตามคำร้องขอจากหน่วยงานราชการและรัฐบาล (รวมถึงคำสั่งศาล หมายศาล หรือระเบียบข้อบังคับของรัฐบาล) แม้จะอยู่นอกประเทศที่ท่านพำนัก:

หากเราจำเป็นต้องบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา;

เมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นเพื่อการปกป้องสิทธิทางกฎหมาย ความปลอดภัย หรือ ความสมบูรณ์ของเว็บไซต์นี้;

เพื่อปกป้องความปลอดภัยของท่านหรือความปลอดภัยของผู้อื่น;

เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนทางอาญาหรือกฎหมายอื่น ๆ หรือการดำเนินคดีในประเทศของท่านหรือในประเทศอื่น ๆ หรือ

ในขอบเขตที่จำเป็นตามสมควร เพื่อการพัฒนาหรือเพื่อดำเนินการเจรจาหรือการทำธุรกรรมขององค์กรหรือธุรกรรมเชิงพาณิชย์ให้เสร็จสมบูรณ์

โดยปกติแล้วเราจะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการติดตามและการจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เรามีภาระผูกพันตามกฎระเบียบ เราขอความกรุณาท่านไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่านแก่เรา เว้นแต่เราจะร้องขอเป็นกรณีพิเศษ (เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนาหรือความเชื่อทางปรัชญา สุขภาพ ชีวิตทางเพศหรือรสนิยมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม หรือการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือข้อมูลไบโอเมตริกหรือข้อมูลทางพันธุกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวบุคคลโดยเฉพาะ)

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดและแก่ใคร

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงสถานการณ์ที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของ Novartis ทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและบำรุงรักษาฐานข้อมูลในประเทศต่าง ๆ นอกจากนี้ เรายังอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามที่ดำเนินการในนามของเรา เพื่อการประมวลผลเพิ่มเติมตามวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลนั้นถูกรวบรวม หรือการประมวลผลตามกฎหมาย เช่น การให้บริการ การประเมินประโยชน์ของบริการ การตลาด การโฆษณา การจัดการข้อมูล หรือการสนับสนุนทางเทคนิคของเรา

เราจะไม่ขาย แบ่งปัน หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สามนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ในระหว่างกิจกรรมของเราและเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันกับที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสามารถเข้าถึงได้โดยหรือถ่ายโอนไปยังผู้รับตามประเภทต่อไปนี้ตามความจำเป็นที่ต้องทราบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว :

บุคลากรของบริษัท(รวมถึงบุคลากร แผนก หรือบริษัทอื่น ๆ ของเครือ Novartis)

ตัวแทนหรือนายหน้าอิสระ (ถ้ามี)

ผู้จัดจำหน่ายและผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่ให้บริการและผลิตภัณฑ์แก่บริษัท

ผู้ให้บริการระบบสารสนเทศ ผู้ให้บริการระบบจัดเก็บข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต ผู้ให้บริการฐานข้อมูลและที่ปรึกษาของบริษัทบุคคลที่สามใด ๆ ที่เรามอบหมายหรือแปลงสิทธิหรือภาระผูกพันใด ๆ ให้ และ

ที่ปรึกษาและทนายความภายนอกในบริบทของการขายหรือโอนส่วนใดส่วนหนึ่งของธุรกิจหรือสินทรัพย์

บุคคลที่สามเหล่านี้ได้ตกลงตามสัญญากับบริษัทว่าจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ตกลงกันเท่านั้น และจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สามและจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด หรือ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามในกรณีที่ธุรกิจหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของธุรกิจและข้อมูลลูกค้าที่เชื่อมโยงกับธุรกิจนั้นถูกขาย มอบหมาย หรือถ่ายโอน ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทจะกำหนดให้ผู้ซื้อ ผู้รับมอบหมาย หรือผู้รับโอนปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

นอกจากนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามหากเราจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมายที่บังคับใช้ ตามคำร้องขอจากหน่วยงานราชการและรัฐบาล (รวมถึงคำสั่งศาล หมายศาล หรือระเบียบข้อบังคับของรัฐบาล) แม้จะอยู่นอกประเทศที่ท่านพำนัก หากบริษัทจำเป็นต้องบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไข เมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นจำเป็นต่อการปกป้องสิทธิทางกฎหมาย ความปลอดภัยหรือความสมบูรณ์ของเว็บไซต์นี้ เพื่อปกป้องความปลอดภัยของท่านหรือความปลอดภัยของผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนทางอาญาหรือทางกฎหมายอื่น ๆ หรือการดำเนินคดีในประเทศของท่านหรือในประเทศอื่น ๆ หรือแก่บุคคลภายนอก ที่ปรึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ในขอบเขตที่จำเป็นตามสมควรเพื่อการพัฒนาหรือเพื่อดำเนินการเจรจาหรือดำเนินธุรกรรมขององค์กรหรือเชิงพาณิชย์ให้เสร็จสิ้น

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจได้รับการประมวลผล เข้าถึง หรือจัดเก็บในประเทศนอกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศดังกล่าวอาจให้ระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน หากเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทภายนอกซึ่งอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลอื่น เราจะรับรองว่าได้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยใช้ระดับการคุ้มครองที่จำเป็นภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ ด้วยการใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เพียงพอ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกถ่ายโอนไปยังผู้ให้บริการที่ตั้งอยู่ในประเทศที่สาม (ประเทศนอกสหภาพยุโรปที่ไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลเทียบเท่ากับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป ตามที่กำหนดโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล) และถูกประมวลผลที่นั่น Novartis ขอรับรองการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยใช้ข้อสัญญามาตรฐานหรือ ข้อสัญญาต้นแบบตามสหภาพยุโรปหรือวิธีการอื่นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หากข้อสัญญามาตรฐานเหล่านี้ได้รับการประกาศให้เป็นโมฆะและ/หรือได้รับการแก้ไขโดยคณะกรรมาธิการยุโรปในอนาคต เราจะนำมาตรการที่บังคับใช้และ/หรือที่ได้รับอนุมัติอื่น ๆ มาใช้เพื่อให้มีการคุ้มครองที่เหมาะสมซึ่งจำเป็นสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศที่สามและตกลงตามมาตรการดังกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของ Novartis เราปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การให้ ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร (Binding Corporate Rules) ซึ่งเป็นระบบของหลักการ กฎ และเครื่องมือที่ได้รับอนุญาตจากกฎหมายของสหภาพยุโรป เพื่อควบคุมการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนอกเขต EEA และประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

เราได้ใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมซึ่งออกแบบมาเพื่อมอบระดับความปลอดภัยและการรักษาความลับที่เพียงพอแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

วัตถุประสงค์ของมาตรการเหล่านี้มีเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการทำลายหรือการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย การสูญหายโดยไม่ได้ตั้งใจ การเปิดเผยหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และการประมวลผลในรูปแบบอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมาย

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานแค่ไหน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ

ท่านมีสิทธิอะไรบ้างและจะใช้สิทธินั้นได้อย่างไร

เมื่อใดก็ตามที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เราจะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้น เราจะให้ท่านสามารถใช้สิทธิดังต่อไปนี้ภายใต้เงื่อนไขและภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

สิทธิในการรับทราบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เรามี และวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน;

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราประมวลผล และหากท่านเชื่อว่าข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านไม่ถูกต้อง ล้าสมัย หรือไม่สมบูรณ์ ท่านสามารถร้องขอให้แก้ไขหรือปรับปรุงได้;

สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลในบางประเภท;

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลข้อมูล ที่ทำขึ้นก่อนการเพิกถอนดังกล่าว;

สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วน โดยมีข้อยกเว้นบางประการ สิทธินี้ยังรวมถึงสิทธิในการปฏิเสธการตลาดทางตรงและสิทธิในการคัดค้านมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกใช้เพื่อการวิจัย;

สิทธิในการร้องขอให้เคลื่อนย้ายข้อมูล เช่น ขอให้ส่งคืนข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเราหรือถ่ายโอนไปยังบุคคลที่ท่านกำหนด ในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ใช้งานได้โดยทั่วไปได้และสามารถอ่านได้ด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ โดยไม่ถูกขัดขวางจากเรา และเป็นไปตามภาระผูกพันในการรักษาความลับของท่าน; และ

สิทธิไม่อนุญาตให้ใช้การตัดสินใจดำเนินการโดยอัตโนมัติรวมถึงการ Profiling ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่สำคัญหรือมีผลทางกฎหมาย เช่น ท่านสามารถร้องขอให้มีการแทรกแซงโดยบุคคลในกระบวนการตัดสินใจอัตโนมัติใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของท่านซึ่งมีผลลัพธ์ที่สำคัญหรือมีผลทางกฎหมาย และในกรณีที่การประมวลผลดังกล่าว ไม่ได้มีฐานจากความยินยอมของท่าน หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญา อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันเราไม่ได้ทำ การตัดสินใจโดยใช้กระบวนการอัตโนมัติเฉพาะที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สำคัญหรือผลทางกฎหมายต่อบุคคล

หากท่านมีคำถามหรือต้องการใช้สิทธิข้างต้น โปรดคลิกที่นี่

หากท่านไม่พึงพอใจกับวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถส่งคำร้องขอไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่ [email protected] ซึ่งจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อกังวลของท่าน

เราปรับปรุงข้อมูลนโยบายนี้บ่อยเพียงใด

เราตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอย่างสม่ำเสมอและปรับปรุงข้อมูลเมื่อจำเป็น นโยบายฉบับล่าสุดได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564

ติดต่อเรา

หากท่านต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สิทธิความเป็นส่วนตัวในข้อมูลของท่าน โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ [email protected] หรือเขียนถึงเราตามที่อยู่ต่อไปนี้:

Novartis Pharma AG
Global Privacy Office
Fabrikstrasse 18
4056 Basel
Switzerland

เพื่อให้การตอบคำถามมีประสิทธิภาพสูงสุด โปรดระบุข้อมูลต่อไปนี้ :

ชื่อของเว็บไซต์ที่ท่านอ้างถึง;

ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ของท่านกับบริษัทและ

คำอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่ท่านต้องการได้รับจากบริษัท

ที่มา: https://www.novartis.com/privacy/privacy-policy