Σεπ 16, 2020
  • Το πρώτο συνδεδεμένο με τη βιωσιμότητα ομόλογο (SLB) στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ενσωματώνει περαιτέρω τους Περιβαλλοντικούς, Κοινωνικούς και σχετικούς με τη Διακυβέρνηση (ESG) στόχους στον πυρήνα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Novartis
  • Το SLB συνδέθηκε με τους Στόχους για την Πρόσβαση των Ασθενών έως το 2025 για την αύξηση του αριθμού των ασθενών στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος (ΧΧΜΕ) που έχουν πρόσβαση στις στρατηγικές καινοτόμες θεραπείες κατά 200% και στα Εμβληματικά Προγράμματα της Novartis (Novartis Flagship Programs) κατά 50%

Η Novartis ανακοίνωσε σήμερα την τιμολόγηση ενός συνδεδεμένου με τη βιωσιμότητα ομολόγου (SLB) ύψους 1,85 δις ευρώ, ενισχύοντας τη δέσμευσή της στις αρχές ESG και τους Στόχους για την Πρόσβαση των Ασθενών έως το 2025, που ανακοινώθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Το νέο ομόλογο είναι το πρώτο του είδους του στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και το πρώτο SLB που ενσωματώνει κοινωνικούς στόχους, με τους ομολογιούχους να δικαιούνται να λάβουν μεγαλύτερο τόκο εάν η Novartis δεν καταφέρει να εκπληρώσει τους στόχους της όσον αφορά την επέκταση της πρόσβασης στα καινοτόμα φάρμακά της και την αντιμετώπιση βασικών παγκόσμιων προκλήσεων στον τομέα της υγείας, δύο τομείς στους οποίους η Novartis μπορεί να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη αξία για την κοινωνία.

«Εδώ και δεκαετίες, η Novartis εργάζεται για τη βελτίωση της πρόσβασης στα φάρμακα και την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων στον τομέα της υγείας. Αυτή τη στιγμή, προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τις παγκόσμιες υγειονομικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση ασθενειών όπως η ελονοσία και η λέπρα, να συνεχίσουμε την πρωτοποριακή μας έρευνα για τις τροπικές ασθένειες και να διασφαλίσουμε την πρόσβαση των ασθενών στα νέα μας φάρμακα σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος», δήλωσε ο Vas Narasimhan, CEO της Novartis. «Η σημερινή ανακοίνωση είναι ένα ακόμη σημαντική βήμα στην πορεία μας για την ενσωμάτωση των αρχών ESG στον πυρήνα των δραστηριοτήτων μας, τη μέτρηση της προόδου μας, την ανάληψη των ευθυνών μας και την επίδειξη της αφοσίωσής μας στο κοινό καλό, βάσει της υπόσχεσής μας για τη διεύρυνση της παγκόσμιας πρόσβασης στα φάρμακά μας».

Παγκοσμίως, περίπου δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε βασικά φάρμακα και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη1, ενώ 100 εκατομμύρια άνθρωποι φτωχοποιούνται κάθε χρόνο λόγω ιατρικών εξόδων2. Τα αδύναμα συστήματα υγείας στις ΧΧΜΕ εμποδίζουν επίσης την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία. H Novartis κάνει βήματα προόδου για να αυξήσει την πρόσβαση των ασθενών στις ΧΧΜΕΕ στις στρατηγικές καινοτόμες θεραπείες της κατά τουλάχιστον 200% έως το 2025. Επιπλέον, η Novartis κάνει βήματα για να αυξήσει την πρόσβαση των ασθενών στα παγκόσμια εμβληματικά προγράμματα υγείας της εταιρείας για τη λέπρα, την ελονοσία, τη νόσο του Σάγκας και τη δρεπανοκυτταρική νόσο κατά τουλάχιστον 50% το ίδιο χρονικό διάστημα. Η Novartis εκτιμά ότι η επίτευξη αυτών των στόχων θα έχει ως αποτέλεσμα τη δυνητική πρόσβαση άνω των 24 εκατομμυρίων ασθενών στους θεραπευτικούς αυτούς τομείς.

Η ESG είναι μια βασική στρατηγική προτεραιότητα για την Novartis, η οποία εδράζεται σε τέσσερις πυλώνες βάσει των ζητημάτων που καθορίζονται από τους ενδιαφερόμενους φορείς στην αποσαφήνιση των ουσιαστικών θεμάτων: Δεοντολογικά Πρότυπα, Τιμολόγηση και Πρόσβαση, Παγκόσμιες Προκλήσεις στον τομέα της Υγείας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη3. Η εταιρεία έχει θέσει φιλόδοξους και απαιτητικούς στόχους σε σχέση με βασικά στοιχεία σε καθέναν από αυτούς τους τομείς, και έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο το τελευταίο έτος. Το SLB αποτελεί ακόμη ένα τολμηρό βήμα στην πορεία της εταιρείας για την περαιτέρω ενσωμάτωση της ESG στον πυρήνα των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και τη δημοσιοποίηση της προόδου με διαφανή και συνεπή τρόπο. Η κίνηση αυτή ακολουθεί την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου Κώδικα Δεοντολογίας της Novartis και την ανακοίνωση ενός νέου στόχου για το 2030 όσον αφορά το πλήρως ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρείας.

Η Novartis έλαβε δύο ξεχωριστές ανεξάρτητες γνωμοδοτήσεις που επικυρώνουν την αξιοπιστία και τη συνάφεια των βασικών δεικτών επιδόσεων και των στόχων. Η πρώτη είναι από το Access to Medicine Foundation, έναν ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό οργανισμό που εστιάζει στην πρόσβαση στα φάρμακα στις ΧΧΜΕΕ, σχετικά με τα κοινωνικής φύσεως οφέλη των Στόχων για την Πρόσβαση των Ασθενών έως το 2025. Η δεύτερη γνωμοδότηση είναι από την Sustainalytics, έναν συμβουλευτικό οργανισμό με αναγνωρισμένη πείρα ως προς τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση ζητήματα, αναφορικά με τα κοινωνικής φύσεως οφέλη των Στόχων για την Πρόσβαση των Ασθενών έως το 2025 και τη συμμόρφωση του ομολόγου αυτού με τις Αρχές των Συνδεδεμένων με τη Βιωσιμότητα Ομολόγων, τις οποίες δημοσίευσε η Διεθνής Ένωση Κεφαλαιαγορών (ICMA).

Η Novartis θα παρέχει ετήσιες εκθέσεις για τις επιδόσεις της σε σχέση με τους βασικούς δείκτες επιδόσεων που αποτελούν τη βάση των Στόχων για την Πρόσβαση των Ασθενών έως το 2025, συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων περιορισμένης διασφάλισης από εξωτερικό ελεγκτή.