Σεπ 01, 2020
  • Στόχος έως το 2025 είναι η αύξηση της πρόσβασης των ασθενών από ΧΧΜΕ σε στρατηγικά καινοτόμα φάρμακα κατά 200% και στα Εμβληματικά Προγράμματα της Novartis (Novartis Flagship Programs) κατά 50% - επεκτείνοντας δυνητικά την εμβέλεια των πρωτοβουλιών αυτών σε πάνω από 23 εκατομμύρια ασθενείς
  • Ενίσχυση του στόχου για πλήρως ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας και σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα έως το 20301
  • Η νέα συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση έθεσε σε εφαρμογή την πρωτοβουλία Africa Medical Supplies Platform για να υποβοηθήσει την παροχή του Χαρτοφυλακίου Αντιμετώπισης της Πανδημίας COVID-19 της Novartis (COVID-19 Pandemic Response Portfolio)
  • Η εταιρεία ολοκλήρωσε τη συμμετοχή στην κλινική δοκιμή Φάσης ΙΙΙ CAN-COVID, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται το τέταρτο τρίμηνο του 2020

Η Novartis θα διοργανώσει σήμερα μία εικονική εκδήλωση για τους επενδυτές, με στόχο την παροχή μιας ολοκληρωμένης επισκόπησης σχετικά με την πρόοδο της εταιρείας στο πεδίο της Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και σχετικής με τη Διακυβέρνηση Στρατηγικής (ESG).

«H ESG είναι μια βασική στρατηγική προτεραιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή της Novartis, και έχουμε σημειώσει πρόοδο και στους τέσσερις βασικούς στρατηγικούς άξονες της ESG», δήλωσε ο Joerg Reinhardt, Πρόεδρος της Novartis. «Προχωρώντας, ενισχύουμε περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο μετράμε τον αντίκτυπο της δράσης μας με ένα σύνολο νέων στόχων ESG. Έτσι, διευρύνουμε ακόμη περισσότερο τη φιλοδοξία μας, η οποία δεν είναι άλλη από τη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για την κοινωνία».

Η Novartis εστιάζει σε 4 βασικούς στρατηγικούς άξονες την ESG, οι οποίοι θεωρούνται ως ουσιαστικής σημασίας για τους ενδιαφερόμενους φορείς: τα Δεοντολογικά Πρότυπα, την Τιμολόγηση και την Πρόσβαση, τις Παγκόσμιες Προκλήσεις στον τομέα της Υγείας και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Η εταιρεία έχει θέσει φιλόδοξους και απαιτητικούς στόχους έναντι βασικών στοιχείων σε καθέναν από αυτούς τους τομείς. Αυτοί περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση της πρόσβασης και των παγκόσμιων προκλήσεων στον τομέα της υγείας, οι οποίοι είναι τομείς με τη μεγαλύτερη μη καλυπτόμενη ανάγκη παγκοσμίως, όπου η Novartis μπορεί να έχει τον ουσιαστικότερο αντίκτυπο μέσω της ESG. Η Novartis ενισχύει επίσης τη φιλοδοξία της να αποτελέσει ηγέτη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στον τομέα της υγείας, με την περαιτέρω ενδυνάμωση του ήδη φιλόδοξου στόχου της για πλήρως ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα σε ολόκληρη την εφοδιαστική της αλυσίδα έως το 2030.

Ο Vas Narasimhan, CEO της Novartis, δήλωσε: «Η Novartis συνεχίζει να κάνει βήματα προόδου όσον αφορά τη διεύρυνση του αντίκτυπού της στις μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις, όπως είναι η πρόσβαση στα φάρμακα και η κλιματική αλλαγή. Καθιερώνοντας στόχους για να μετράμε τι έχει περισσότερη σημασία για τους ενδιαφερόμενους φορείς, ενσωματώνουμε περαιτέρω την ESG στον πυρήνα των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και ενδυναμώνουμε τη δέσμευσή μας για δημοσιοποίηση της προόδου μας με διαφανή τρόπο».

Νέοι στόχοι για την επέκταση του αντίκτυπού μας στην πρόσβαση στα φάρμακα και την κλιματική αλλαγή

Στο πλαίσιο της φιλοδοξίας της εταιρείας να επεκτείνει την πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος (ΧΧΜΕ), η Novartis δεσμεύεται για την αύξηση της πρόσβασης των ασθενών στα στρατηγικά καινοτόμα της φάρμακα κατά τουλάχιστον 200% έως το 2025. Επιπλέον, η Novartis σχεδιάζει να αυξήσει την πρόσβαση των ασθενών στα παγκόσμια εμβληματικά προγράμματα υγείας της εταιρείας για τη λέπρα, την ελονοσία, τη νόσο του Σάγκας και τη δρεπανοκυτταρική νόσο (SCD) κατά τουλάχιστον 50% το ίδιο χρονικό διάστημα. Η Novartis εκτιμά ότι η επίτευξη αυτών των στόχων θα έχει ως αποτέλεσμα τη δυνητική πρόσβαση άνω των 23 εκατομμυρίων ασθενών στις δύο αυτές πρωτοβουλίες.

Η Novartis ενίσχυσε επίσης περαιτέρω τον στόχο της για πλήρως ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα σε ολόκληρη την εφοδιαστική της αλυσίδα (Πλαίσιο 1, 2, 3) έως το 2030, επιπροσθέτως στον ήδη αναφερόμενο στόχο της για ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στις δικές της δραστηριότητες έως το 2025. Ο νέος αυτός στόχος αντικαθιστά τον προηγούμενο στόχο για μείωση κατά 50% (έναντι του επιπέδου αναφοράς του 2016) των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Η Novartis ανακοίνωσε επίσης ότι μια συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση (55 κράτη μέλη, τα οποία εκπροσωπούν όλες τις χώρες της αφρικανικής ηπείρου) έθεσε σε εφαρμογή την πρωτοβουλία Africa Medical Supplies Platform (AMSP) για την υποστήριξη της παροχής φαρμάκων από το Χαρτοφυλάκιο Αντιμετώπισης της Πανδημίας COVID-19 της Novartis. Αυτό το χαρτοφυλάκιο 15 φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένου του Dexamethasone, για τη συμπτωματική αντιμετώπιση του COVID-19 για τις ΧΧΜΕ κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2020 και παρέχεται μέσω της Sandoz, της εταιρείας γενοσήμων και βιοομοειδών φαρμάκων του Ομίλου Novartis. Η AMSP, μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία, παρέχει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για τη συγκέντρωση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού, συσκευών κλινικής διαχείρισης και φαρμάκων, τα οποία παρέχονται στις κυβερνήσεις αφρικανικών κρατών που χρειάζονται πολύτιμες προμήθειες για την αντιμετώπιση του COVID-19. Αυτή η νέα συνεργασία στοχεύει στη μείωση των εφοδιαστικών και υλικοτεχνικών περιορισμών, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική και ταχεία πρόσβαση των αφρικανικών κυβερνήσεων στα φάρμακα του του Χαρτοφυλακίου Αντιμετώπισης της Πανδημίας COVID-19.

Τα κυριότερα σημεία προόδου τους τελευταίους 12 μήνες:

Η Novartis επεσήμανε επίσης τη μεγάλη πρόοδο που σημειώθηκε τους τελευταίους 12 μήνες σε έναν αριθμό βασικών τομέων, ενισχύοντας την ESG ως ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής της.

Αρχές Πρόσβασης - Η Novartis παρουσίασε τις Αρχές Πρόσβασης2 το 2018 και δεσμεύτηκε για τη συστηματική ενσωμάτωση των στρατηγικών πρόσβασης στον τρόπο με τον οποίο ερευνά, αναπτύσσει και παρέχει όλα τα νέα φάρμακα. Μέσω της Καθιέρωσης Εμπορικών Σημάτων σε Αναδυόμενες Αγορές (EMB) και των στρατηγικών ευρύτερης πρόσβασης, η Novartis έφτασε σε 376.000 ασθενείς το πρώτο εξάμηνο του 2020. Η Novartis καθιέρωσε επίσης μια νέα επιχειρηματική στρατηγική και έναν μεμονωμένο οργανισμό για τη διεύρυνση της πρόσβασης των ασθενών και της διαθεσιμότητας του χαρτοφυλακίου φαρμάκων της στην Υποσαχάρια Αφρική, η οποία είναι η περιοχή με τον μεγαλύτερο υποεξυπηρετούμενο πληθυσμό ασθενών στον κόσμο. Η νεοϊδρυθείσα μονάδα για την Υποσαχάρια Αφρική χρησιμοποιεί καινοτόμες προσεγγίσεις για να διπλασιάσει με βιώσιμο τρόπο την πρόσβαση των ασθενών από ολόκληρο το εισοδηματικό φάσμα έως το 2022. Συνάπτοντας συνεργασίες με την Clinton Health Access Initiative (CHAI) και την AMSP, η μονάδα της Novartis για την Υποσαχάρια Αφρική ξεκινά επίσης στρατηγικές συνεργασίες με διάφορες κυβερνήσεις για να διασφαλίσει την καλύτερη πρόσβαση στα φάρμακα της εταιρείας.

Αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 - Η Novartis συνέβαλε σημαντικά στην παγκόσμια προσπάθεια για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και την υποστήριξη της σταθερότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως. Η προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της σε Ε&Α, τεχνογνωσία κλινικών δοκιμών, παροχή φαρμάκων και φιλανθρωπική βοήθεια. Αυτή τη στιγμή, συνολικά πάνω από 15 φάρμακα της Novartis μελετώνται σε προτεινόμενες από ερευνητές δοκιμές σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία συμφώνησε να δωρίσει 40 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για την υποστήριξη κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο που έχουν πληγεί από την πανδημία. Επιπλέον, η Novartis συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά σε διακλαδικές ερευνητικές πρωτοβουλίες, όπως η COVID-19 Therapeutics Accelerator, η οποία συντονίζεται από το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates, την οργάνωση Wellcome και την Mastercard, καθώς και η στοχευμένη για τον COVID-19 συνεργασία που υποστηρίζεται από την πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα (Innovative Medicines Initiative - IMI).

Δεοντολογικά Πρότυπα - Συνεχίζοντας τη μακροχρόνια πορεία της για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης με την κοινωνία, η Novartis επέλυσε επίσης τα ουσιώδη παλαιότερα δικαστικά της θέματα, συμπεριλαμβανομένων των διακανονισμών αναφορικά με τη νομοθεσία περί Πρακτικών Διαφθοράς Εξωτερικού (FCPA) και τα προγράμματα ομιλητών στις ΗΠΑ. Για την περαιτέρω ενίσχυση της βασισμένης σε αρχές σκέψης και της δεοντολογικής λήψης αποφάσεων στον οργανισμό και μέσω αλληλεπιδράσεων με εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς, ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας της Novartis, ο οποίος δημιουργήθηκε από κοινού από χιλιάδες συνεργάτες μας και ενσωματώνεται σε ένα καινοτόμο πλαίσιο λήψης αποφάσεων, τίθεται σε ισχύ σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου 2020.