Policy för skydd och hantering av personuppgifter


Denna förklaring om skydd och hantering av personuppgifter beskriver hur vi, Novartis Sverige AB, samlar in, lagrar och använder information om enskilda personer som besöker denna webbplats. GENOM ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS MEDGER DU ATT UPPGIFTER SAMLAS IN OCH ANVÄNDS PÅ DET SÄTT SOM BESKRIVS I DENNA POLICY FÖR SKYDD OCH HANTERING AV PERSONUPPGIFTER. DU BEKRÄFTAR OCKSÅ ATT DU ÄR MEDVETEN OM ATT NOVARTIS SVERIGE AB VID OLIKA TIDPUNKTER UTAN FÖRVARNING KAN KOMMA ATT ÄNDRA, JUSTERA, LÄGGA TILL ELLER TA BORT ELEMENT I OCH PÅ ANNAT SÄTT UPPDATERA DENNA POLICY FÖR SKYDD OCH HANTERING AV PERSONUPPGIFTER EFTER EGET GOTTFINNANDE. Vi kommer dock alltid att hantera dina personuppgifter i enlighet med den policy för personuppgifter som gällde vid tidpunkten för insamling av uppgifterna. Vi har för avsikt att lägga upp ändringar av vår policy för skydd och hantering personuppgifter på denna sida, så att du kan hålla dig informerad fullt ut om vilka typer av uppgifter vi samlar in, hur vi använder dem och under vilka omständigheter de kan avslöjas. Vår policy för skydd och hantering personuppgifter finns på vår hemsida samt på varje sida där personuppgifter begärs. I anslutning till sådana uppsamlingspunkter kan det i vissa fall finnas en närmare beskrivning av det ändamål för vilket personuppgifterna ska användas.

1. Vårt åtagande när det gäller skydd och hantering av personuppgifter

Med ”personuppgifter” avses i denna policy för skydd och hantering av personuppgifter information som kan användas för att identifiera dig, till exempel namn, födelsedatum, e-postadress, postadress och telefonnummer. Normalt bearbetar vi dina personuppgifter endast på det sätt som beskrivs i denna policy för skydd och hantering av personuppgifter. Vi förbehåller oss dock rätten att bearbeta uppgifterna ytterligare i den omfattning som är tillåten eller krävs enligt lag, eller som underlag för eventuell rättslig utredning. Nästa avsnitt beskriver hur och när vi samlar in personuppgifter.

2. Avsedd användning av personuppgifter

För de flesta av våra tjänster krävs ingen registrering, och du kan besöka vår webbplats utan att behöva uppge vem du är. Vissa tjänster kan dock kräva att du lämnar personuppgifter. I dessa fall kan de personuppgifter vi begär krävas för att du ska få åtkomst till vissa delar av webbplatsen och för att vi ska kunna besvara dina frågor.

Vi kan samla in och använda personuppgifter till exempel för att tillhandahålla produkter eller tjänster, för att fakturera dig för produkter och tjänster du beställer, för att marknadsföra produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig eller för att kommunicera med dig för andra ändamål som framgår av omständigheterna eller som vi informerar dig om när vi samlar in personuppgifterna.

3. Sekretesskydd av personuppgifter

Vi kommer inte att sälja, dela eller på annat sätt sprida dina personuppgifter till tredje part, förutom i enlighet med denna policy för skydd och hantering av personuppgifter. Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom Novartiskoncernen i olika delar av världen med vilka avtal finns om att behandla uppgifterna i enlighet med denna policy för skydd och hantering av personuppgifter. Personuppgifterna kan även förmedlas till tredje parter som bedriver verksamhet för oss eller för vår räkning för vidare bearbetning för de ändamål för vilka uppgifterna ursprungligen samlades in. Personuppgifter kan dessutom bearbetas på annat sätt som följer lagen, till exempel för leverans av tjänster, utvärdering av denna webbplats användbarhet, marknadsföring, datahantering eller teknisk support. Dessa tredje parter har ingått avtal med oss om att endast använda personuppgifterna för överenskomna ändamål och att inte sälja dina personuppgifter vidare till tredje parter och inte heller avslöja dem för tredje parter annat än i den mån detta krävs enligt lag, tillåts av oss eller sker på det sätt som anges i denna policy för skydd och hantering av personuppgifter.

Personuppgifter som samlas in kan dessutom överföras till en tredje part om den affärsverksamhet som är knuten till denna webbplats eller delar av den verksamheten tillsammans med kunduppgifter säljs, överlåts eller överförs. I så fall kommer vi kräva att köparen eller den part till vilken verksamheten skulle överlåtas eller överföras behandlar personuppgifterna i enlighet med denna policy för skydd och hantering av personuppgifter. Dessutom kan vi avslöja personuppgifter för tredje part om vi är skyldiga att göra detta enligt tillämplig lag, domstolsbeslut eller regeringsförordning, eller om ett avslöjande är nödvändigt som underlag för rättslig utredning eller domstolsprocess här eller utomlands.

4. Rätt till åtkomst, rättelse och invändning

När vi bearbetar personuppgifter vidtar vi alltid rimliga åtgärder för att se till att dina uppgifter förblir korrekta och aktuella för de ändamål för vilka de samlades in. Vi ger dig möjlighet att invända mot bearbetningen av dina personuppgifter om bearbetningen rimligen inte krävs för ett rättmätigt affärsändamål så som beskrivs i denna policy eller för vår efterlevnad av lagen. När det gäller elektronisk direktreklam erbjuder vi om lagen kräver detta möjlighet att välja bort ytterligare reklammaterial eller att välja att få reklammaterial. Om du vill kontakta oss om användningen av dina personuppgifter eller vill invända mot bearbetningen av uppgifterna gör du detta via e-post på [email protected]. Om du kontaktar oss, var god ange namnet på den webbplats där du lämnade dina personuppgifter samt de specifika uppgifter du vill rätta, uppdatera eller stryka plus en lämplig identifiering av dig själv. Begäranden om att stryka personuppgifter är beroende av våra skyldigheter när det gäller rättslig eller etisk rapportering, arkivering av dokument eller bevarande av uppgifter.

5. Säkerhet och sekretesskydd

För att kunna garantera säkerhet och sekretesskydd för de personuppgifter som vi samlar in online använder vi nätverk som skyddas bland annat med brandväggar av industristandard och med lösenord. Under hanteringen av dina personuppgifter vidtar vi rimliga åtgärder för att skydda uppgifterna från förlust, missbruk, otillåten åtkomst, avslöjande, ändring eller förstöring.

6. Dataöverföring till andra länder

Vi ingår i Novartisgruppen, en internationell företagsgrupp som har databaser i olika länder. Vissa av databaserna administreras av det lokala Novartisbolaget och vissa administreras av tredje parter för Novartisbolagets räkning. Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till någon av gruppens databaser utanför ditt hemland, eventuellt även till länder vars lagstiftning inte ger motsvarande skydd av dina personuppgifter som ditt eget lands lagstiftning. Men för att säkerställa skyddet av personuppgifter har Novartis antagit så kallade Binding Corporate Rules, ett europeiskt regelverk som ska garantera att enskildas rättigheter skyddas vid dataöverföring inom en företagskoncern med bolag i olika länder. Läs mer: Novartis Binding Corporate Rules.

7. ”Cookies” och Internettaggar

Vi kan komma att samla in och bearbeta uppgifter om ditt besök på vår webbplats, till exempel vilka sidor du besöker, vilken webbplats du kom från och vissa av de sökningar du gör. Vi använder sådana uppgifter som underlag för att förbättra innehållet på vår webbplats samt för att sammanställa statistik om personer som använder vår webbplats för interna ändamål och för marknadsförings- och forskningsändamål. I samband med detta kan det hända att vi installerar ”cookies” för att registrera användarens domännamn, nättjänsteleverantören, ditt operativsystem och datum och tid för besöket. En ”cookie” är en liten dataenhet som skickas till din webbläsare och lagras på hårddisken på din dator. Cookies skadar inte datorn. Du kan ställa in din webbläsare så att du får ett meddelande när en begäran kommer om att en ”cookie” ska få sparas på datorn. På så sätt kan du välja om du vill acceptera detta eller inte. Om du inte vill att vi ska installera cookies, meddela oss detta via e-post på [email protected]. Vi vill dock upplysa om att du kanske inte kan använda alla funktioner i din webbläsare om du väljer att inte acceptera cookies. Vi kan komma att ta hjälp av utomstående parter för att samla in och bearbeta de uppgifter som beskrivs i detta avsnitt.

Vi kan även komma att använda så kallade “remarketing” eller ”retargeting” teknologier vilka använder cookies för att hjälpa oss med målinriktad online annonsering på hemsidor tillhörande andra bolag, baserad på användarens tidigare användning av vår hemsida.

Ibland använder vi webbsignaler i form av Internettaggar (kallas även pixeltaggar, tomma GIF m.m.) och cookies på denna webbplats och kan utnyttja taggar/cookies via en partner i form av en tredje part, till exempel ett marknadsföringsföretag eller ett webbanalysföretag, som kan finnas utomlands och som kan komma att lagra insamlade uppgifter där (inklusive din IP-adress). Dessa taggar/cookies placeras både i onlinereklam för användare till denna webbplats och på olika sidor på själva webbplatsen. Vi använder denna teknik för att mäta besökarnas respons på våra webbplatser och hur effektiva våra reklamkampanjer är (inklusive hur många gånger en sida öppnas och vilken information besökarna tar del av) samt för att utvärdera hur användarna utnyttjar denna webbplats. Den tredje parten eller webbanalysföretaget kan samla in data om besökare på vår webbplats och på andra webbplatser med hjälp av dessa internettaggar/cookies, sammanställa rapporter om aktiviteten på webbplatsen för vår räkning och utföra andra funktioner som har att göra med användningen av webbplatsen och av Internet. Dessa partners kan förmedla sådan information till andra parter om lagen kräver detta eller om de i sin tur lejer andra parter för att bearbeta informationen för deras räkning. Om du vill ha mer information om internettaggar och cookies i samband med onlinereklam eller om du inte vill att tredje parter samlar in information, gå till webbplatsen Network Advertising Initiative http://www.networkadvertising.org.

8. Google Analytics

Vi använder oss av Google Analytics för att rationalisera vår portfölj av websidor genom att (i) optimera trafik till och mellan websidor, och (ii) integrera och optimera websidor när detta är tillämpligt. ”Google Analytics” är en tjänst från Google Inc. (”Google”) som genererar detaljerad statistik avseende en websidas trafik och källor av trafik, och mäter konverteringar och försäljning. Google Analytics använder ”cookies” som sparas i din dator för att hjälpa till att analysera hur användare använder vår websida.

Informationen som skapas av cookies kring hur du använder vår websida, inklusive information om din IP adress, kommer bli anonymiserad genom användandet av korrekt inställningar (“_anonymizelp()” funktionen eller liknande) och överförs till Googles servrar i USA. För mer info angående hur IP anonymisering fungerar vänligen se https://support.google.com/analytics/answer/2763052 (extern länk)

Google använder, på våra vägnar, informationen genererad av cookies i syfte att utvärdera användningen av vår websida, och sammanställer rapporter till oss om aktiviteten på websidan.

Google kan komma att överföra denna information till en tredje part om sådan överföring krävs av lagar eller förordningar, eller om en tredje part behandlar data på Googles vägnar. Google kommer inte under några omständigheter kombinera och länka din IP adress med annan data lagrad av Google.

Du kan förhindra eller avbryta installation och lagring av cookies genom att ladda ner och installera den kostnadsfria Opt-Out Browser Add-on som du hittar på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en (extern länk)

Genom att använda vår websida lämnar du medgivande till behandling av Google av dina personuppgifter på det sätt, och för de syften, som beskrivits ovan.

9. Personuppgifter och barn

De flesta av de tjänster som erbjuds via denna webbplats är avsedda för personer över 18 års ålder. Den som efterfrågar information om ett läkemedel avsett för användning på barn måste vara över 18 år. Vi samlar inte medvetet in, använder eller avslöjar personuppgifter som gäller minderåriga utan föregående medgivande från en vårdnadshavare (t.ex. förälder eller förmyndare) genom direkt offline-kontakt. Vi förser föräldern med i) ett meddelande om vilka specifika typer av personuppgifter som samlas in om den minderåriga och ii) information om möjligheten att frånsäga sig fortsatt insamling, användning eller lagring av sådan information. Vi följer den lagstiftning som är avsedd att skydda barn.

10. Länkar till andra webbplatser

Denna policy för skydd och hantering av personuppgifter gäller endast för denna webbplats och inte för webbplatser som ägs av tredje parter. Vi kan komma att tillhandahålla länkar till andra webbplatser som vi tror kan vara av intresse för våra besökare. Vår målsättning är att dessa webbplatser ska hålla en hög standard. På grund av Internets speciella karaktär ansvarar vi dock inte för de standarder för skydd av personuppgifter som gäller för webbplatser vi har länkar till, och vi kan inte heller ansvara för innehållet på några andra webbplatser än denna. Denna policy för skydd och hantering av personuppgifter är inte avsedd att gälla för några länkade webbplatser som inte är Novartis webbplatser.

11. Kontakta oss

Om du har frågor om eller klagomål på vår efterlevnad av denna policy för skydd och hantering av personuppgifter, eller om du skulle vilja lämna rekommendationer eller kommentarer för att hjälpa oss höja policyns kvalitet, kontakta oss via e-post på [email protected].

12. Information om behandling av personuppgifter i samband med biverkningsrapportering

Personuppgifter, dvs. uppgifter om Dig som rapportör, information om den aktuella biverkningen samt information om patienten som rapporten avser, registreras och behandlas elektroniskt. Novartis Sverige AB, är personuppgiftsansvarig för behandlingen. De kategorier av personuppgifter som behandlas är patientens initialer, födelsedatum, kön, vikt, ev. sjukdomsbild, läkemedelsanvändning och levnadsförhållanden som är relevanta för läkemedelsanvändningen. Har Du lämnat uppgifter om namn och adress, registreras även dessa uppgifter. Personuppgifter inhämtas från Dig (och eventuellt behandlande läkare).

Personuppgifterna behandlas för att uppfylla rättsliga skyldigheter avseende säkerhetsövervakning av läkemedel, för analyser, samt statistiska beräkningar i samband med kontroll av läkemedel. Efter avslutad kontroll lagras uppgifterna i Novartis centrala databas utan tidsbegränsning.

Personuppgifter lämnas endast ut till Läkemedelsverket och motsvarande tillsynsmyndigheter i andra länder i världen, inom den koncern som Novartis tillhör och till Novartis samarbetspartners för ovanstående ändamål. Utlämnande av personuppgifter utom koncernen sker normalt endast i kodad form, men kan vid utlämnande till samarbetspartners även lämnas ut i okodad form för att mottagaren ska kunna uppfylla sina rättsliga skyldigheter. Uppgifterna kan också lämnas ut för lagring utanför EU i moderbolagets databas.