1. Acceptans

Genom att besöka och använda denna webbplats förbinder du dig att tillämpa nedanstående användarvillkor som reglerar förhållandet mellan Novartis Sverige AB ("Novartis") och Dig ("Användare") såvitt avser användningen av dessa webbsidor och dess innehåll. Du förbinder Dig dessutom att inte använda webbplatsen och webbsidorna på något sätt som kan bryta mot någon tillämplig lagstiftning.

2. Medicinsk information

Produktinformation på denna webbplats tillhandahålls av Novartis Sverige AB och är avsedd för allmänt informationssyfte. Många läkemedels-och medicintekniska produkter som anges är endast tillgängliga mot recept av läkare eller annan kvalificerad vårdpersonal. Produktinformationen är inte avsedd att ge en fullständig medicinsk information. Vi erbjuder inte personlig, medicinsk diagnostisering eller speciella behandlingsråd till enskilda patienter. Om du har ett medicinsk tillstånd bör du uppsöka din läkare. Du ska alltid få fullständig, medicinsk information om ditt receptbelagda läkemedel eller din medicintekniska produkt direkt av din förskrivna läkare. Du ska få veta dess positiva effekter och eventuella negativa effekter genom att diskutera lämplig användning av läkemedlet eller den medicintekniska utrustningen. Sjukvårdspersonal kan få fullständig medicinsk information från produktens informationsbroschyr. Gällande regler begränsar (eller till och med förbjuder i vissa fall) Novartis Sverige AB att tillhandahålla information och/eller svara direkt på patientens frågor om sina receptbelagda produkter. Novartis Sverige AB svarar dock på förfrågningar om att ge information till den kvalificerade sjukvårdspersonalen i enlighet med lokala föreskrifter.

3. Användning av informationen

Du kan surfa, ladda ner och använda information som text, bild, ljud och video från webbplatsen, för eget icke-kommersiellt bruk. Du får inte distribuera, ändra, överföra, återanvända, återpublicera eller använda information för kommersiella ändamål utan ett skriftligt tillstånd från Novartis Sverige AB. Du måste behålla och återge varje meddelande om upphovsrätt eller annan äganderätt som finns i den information som du hämtar. Det får ej användas med undantag av bestämmelserna i dessa villkor eller i texten på webbplatsen utan skriftligt tillstånd från Novartis Sverige AB. Novartis Sverige AB kan inte garantera att att din användning av material som visas på webbplatsen inte gör intrång på en tredje part som inte ägs av, eller är ansluten till Novartis Sverige AB.

4. Varumärke/Äganderätt

Du bör anta att alla produktnamn som förekommer på denna webbplats, oavsett om de förekommer i versaler, kursiv stil eller med varumärkessymbol tillhör varumärket Novartis. Webbplatsen kan också innehålla referenser till patent, patentskyddad information, teknik, produkter, processer eller andra immateriella rättigheter för Novartis Sverige AB och/eller andra parter.

5. Friskrivning från garantier

Trots att Novartis Sverige AB vidtar åtgärder för att se till att informationen är korrekt och uppdaterad kan informationen innehålla felaktigheter eller tryckfel. Novartis Sverige AB förbehåller sig rätten att göra ändringar, korrigeringar och/eller förbättringar av informationen om de produkter och program som beskrivs, när som helst utan förvarning. Novartis Sverige AB lämnar inga garantier eller utfästelser om äktheten i någon information. Novartis Sverige AB påtar sig inget ansvar för eventuella fel eller brister i innehållet på webbplatsen. Novartis ger inga garantier om fullständigheten eller korrekthet av informationen på sidan eller dess möjliga användningsområden. Följaktligen bör informationen noggrant utvärderas av besökaren själv. Varken Novartis Sverige AB eller något annat Novartis- ägt varumärke eller annan inblandad part som är med och skapar, producerar eller levererar innehåll till webbplatsen ska vara ansvarig för eventuella, direkta/indirekta fel och brister av innehållet på webbplatsen. Novartis Sverige AB ansvarar inte för och kan därför inte hållas ansvarigt för eventuella skador eller virus som kan infektera din datorutrustning eller annan egendom på grund av din tillgång till eller användning av informationen. Novartis Sverige AB förbehåller sig rätten att avbryta denna webbplats när som helst.

6. Information som du lämnar till oss

Med undantag för uppgifter som omfattas av vår policy för skydd och hantering av personuppgifter så kommer, kommunikation eller material som du överför till webbplatsen via e-post eller på annat sätt, inklusive data, frågor, kommentarer, förslag eller liknande att behandlas som icke-konfidentiellt och utan äganderätt. Allt som du överför eller skickar till Novartis Sverige AB eller dess dotterbolag blir Novartis egendom och får användas för alla syften inklusive men inte begränsat till för reproduktion, avslöjande, överföring, publicering och utsändning. Novartis Sverige AB förbehåller sig att utan någon kompensation, använda sig av alla idéer och koncept och annat som du skickar till webbplatsen i vilket syfte som helst.

7. Globala produkter

Denna webbplats kan innehålla information om globala produkter och tjänster som inte är tillgängliga i alla länder. En referens till en produkt eller tjänst på denna webbplats behöver inte betyda att de är tillgängliga där du bor. Besökare kan meddelas om att vissa delar av denna webbplats är avsedda endast för vissa typer av expertanvändare eller endast för publik i särskilda länder. Du ska inte tolka något på denna webbplats som reklam för någon produkt, eller uppmaning att använda en produkt som inte har godkänts av de lagar och bestämmelser som gäller i ditt hemland.

8. Ansvarsfriskrivning

Ingenting på denna webbplats utgör en inbjudan eller erbjuder förvärvning eller handel med värdepapper eller depåbevis i Novartis. I synnerhet kan de verkliga resultaten och utvecklingen bli avsevärt annorlunda än någon prognos, åsikt eller förväntning som uttrycks på denna webbplats. Tidigare resultat av priset på värdepapper får inte åberopas som vägledning för deras framtida resultat.

9. Länkar till webbplats

Novartis Sverige AB har inte granskat någon av de tredje parternas webbplatser eller andra webbplatser som innehåller länkar till denna webbplats och står inte som ansvariga för innehållet på några av dessa sidor. Om du vill länka till denna webbplats från din webbplats får du endast länka till vår startsida. Du får inte länka till andra sidor på denna webbplats utan skriftligt medgivande från Novartis Sverige AB. Offert eller användning av en eller flera delar av denna webbplats via tredje part, utan skriftligt medgivande är likaså förbjudet.

10. Länkar till andra webbplatser

Vi kommer informera dig när du lämnar denna webbplats då villkoren för användning och sekretesspolicy av tredje parts webbplats kan skilja sig från denna webbplats. Novartis Sverige AB acceptetar inget ansvar för länkar från oss till andra. Vi accepterar inget ansvar till följd av ett brott eller försummelse i sekretesspolicyn för tredje part.

11. Konsekvenser

Om vi uppdagar att du har brutit mot något av de villkor som anges i detta juridiska meddelande, kan vi omedelbart vidta korrigerande åtgärder, bland annat att hindra användaren från att använda de tjänster som erbjuds av Novartis Sverige AB. Om vi tagit skada av brottet du begått kan vi, efter eget godtycke, ansöka om skadestånd från dig.

12. Revideringar

Novartis Sverige AB kan när som helst revidera dessa villkor genom att uppdatera denna sida utan förvarning. Du är bunden till sådana ändringar och bör därför regelbundet besöka denna sida för att se över de aktuella villkoren till vilka du är bunden.