Vårt hållbarhetsarbete vilar på tre ben; tillgång till läkemedel globalt och lokalt, socialt ansvar och ett effektfullt miljöarbete. Ekologi och miljöaspekterna handlar om hur vår verksamhet påverkar miljön, vattenresurser, avfallshantering, materialval, energianvändning och utsläpp. Socialt ansvarstagandet är centralt i CSR-arbetet och handlar om att bidra till goda levnadsvillkor, skapa förutsättningar för jämställdhet och att motverka korruption och ha höga etiska standarder.

Vårt hållbarhetsarbete är integrerat i vår verksamhet och är nyckeln till att skapa långsiktigt värde för patienter och våra samarbetspartners.

Novartis arbete för klimat och miljö

Novartis har satt upp ambitiösa mål för miljöpåverkan och energiförsörjning. Vi försöker energieffektivisera och använda förnybara energikällor i så stor utsträckning som möjligt. Novartis driver också egna koldioxidbindande projekt såsom olika skogsbruksprojekt. Ansvarsfull vattenhantering är något vi arbetar hårt för, och det innebär att minimera vårt avtryck längs hela materialförsörjningskedjan och undvika att läkemedel hamnar ute i naturen.

  • Klimat: Vi siktar på att vara koldioxidneutrala i vår egen verksamhet 2025 och över hela värdekedjan 2030.
  • Vatten: Vi siktar på att vara vattenneutrala inom alla delar av vår verksamhet till 2030.
  • Avfall: Vi siktar på att vara plastneutrala år 2030.

Vi uppmuntrar anställda att engagera sig i hållbarhetsfrågor i sitt arbete. I alla nordiska länder arbetar våra gröna team för att öka medvetenheten om hållbarhet och letar efter möjligheter för att förbättra hållbarheten i vardagliga metoder och beslut vi fattar.

We encourage employees to engage in sustainability questions in their work. In all Nordic countries, our Green Teams are working to raise awareness about sustainability and searching for opportunities for improving sustainability of everyday practices and decisions we make.

Social hållbarhet - tillgång till kliniska studier och förbättrad läkemedelstillgång

En viktig del i vårt sociala ansvarstagande är att arbeta för att förbättra tillgången till läkemedel och sjukvård. Vi samarbetar med myndigheter, organisationer och individer i de samhällen vi verkar, för att tillsammans hitta lösningar som verkligen fungerar och gör nytta.

Novartis arbetar med industri, innovation och infrastruktur genom hela som ju till stor del handlar om att innovera och forska fram nya behandlingar. Det handlar om att ge de patienter som är i uttalat behov av våra behandlingar tillgång till dem för att kunna förbättra och rädda fler liv. Vi stödjer både privat och offentlig forskning och vi arbetar med att ta fram nya digitala lösningar för vårdsektorn.

För Sveriges / Danmarks /Norges / Finlands del innebär det här konkret att vi stödjer forskning och genomför kliniska studier samt samarbetar med myndigheter och beslutsfattare så att svårt sjuka patienter får snabb tillgång till våra behandlingar.

Mångfald och inkludering

Novartis har en mångfalds- och inkluderingspolicy som vi arbetar efter och som handlar om att uppnå jämställdhet i bolaget och arbete mot diskriminering och arbete för total inkludering oavsett bakgrund eller könsuppfattning.

Två leende kvinnor. Foto.

Etiska principer

Grundprincipen för vårt etiska arbete är att förebygga oetiskt agerande genom att betona personligt ansvar och genom att dela kunskap och lärande inom vår organisation.