2019

Detta meddelande om skydd av personuppgifter riktar sig till dig eftersom du besöker en Facebook-sida som tillhör ett företag i Novartis-gruppen. Vi kan komma att behandla uppgifter om dig som utgör personuppgifter, och fäster stor vikt vid att skydda dessa uppgifter och din integritet.

I detta meddelande avser ”vi” och ”vår/vårt/våra” Novartis Sverige AB.

Detta meddelande består av två delar. Del I innehåller information om specifika personuppgifter som vi kan komma att behandla när du besöker våra Facebook-sidor, varför vi behandlar uppgifterna och hur vi gör det.
Del II innehåller allmän information om de personuppgifter av teknisk eller transaktionell standardtyp som vi behandlar för besökare på våra Facebook-sidor och webbplatser, den rättsliga grund som tillåter att vi använder dina personuppgifter samt dina rättigheter när det gäller behandlingen av uppgifterna.

Läs detta meddelande om skydd av personuppgifter noga. Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta ansvarig för skyddet av personuppgifter på e-postadressen [email protected].

Del I – Specifika uppgifter om vår behandling av uppgifter

Våra Facebook-sidor är öppna för allmänheten och riktar sig särskilt till patienter och deras närstående. Syftet med sidorna är att:

 • Erbjuda användbar information om vissa sjukdomar som har relevans för vår verksamhet.
 • Ge personer som besöker Facebook-sidorna möjlighet att utbyta erfarenheter och dela olika teman som tas upp på sidorna.

Personuppgifter som samlas in

Syftet med dessa Facebook-sidor är inte att samla in personuppgifter. Det krävs inte heller personuppgifter för att få åtkomst till eller använda våra Facebook-sidor.

Däremot kan personuppgifter förekomma på våra sidor när du gör ett inlägg. Det rör sig om uppgifterna i din Facebook-profil, exempelvis ditt namn, liksom inläggens innehåll.

Om ditt inlägg behandlar en biverkning av någon av våra produkter kan det för övrigt hända att vi har rättslig skyldighet att samla in dessa uppgifter och kontakta dig.

Slutligen använder vi vissa Facebook-funktioner, såsom cookies samt statistik- och mätverktyg.

Specifika ändamål för vilka vi behöver dina personuppgifter

Vi använder uppgifter på våra sidor för följande specifika ändamål:

 • Förbättra och berika innehållet på våra Facebook-sidor och webbsidor.
 • Uppfylla våra skyldigheter när det gäller farmakovigilans.

Observera att vi även kan använda insamlade uppgifter för andra vanliga ändamål (t.ex. för att mäta användningen av våra Facebook-sidor), enligt beskrivningen i del II nedan.
Tredjeparter med vilka vi delar dina personuppgifter

Vi delar dina personuppgifter med följande tredje parter:

 • En tredje part som är utbildad inom farmakovigilans och kan identifiera inlägg som genom sin detaljnivå kan innebära en kränkning av den personliga integriteten.

Vi påminner om att våra Facebook-sidor är öppna för allmänheten. Det innebär att all information du lägger upp på sidorna blir offentlig, åtkomlig via Facebook och dess moderbolag i USA och för alla tredje parter, registrerade på Facebook eller inte.

Observera att vi kan behöva dela dina uppgifter med andra mottagare, alltid med iakttagande av de stränga villkor som beskrivs i del II (t.ex. hela Novartis-gruppen i det fall uppgifterna skall användas av annan enhet än den insamlande).

Period under vilken personuppgifterna lagras

Vi lagrar de personuppgifter som beskrivs ovan under den period innehållet i inlägget finns tillgängligt, dock aldrig längre än 24 månader.

Uppgifter som rör farmakovigilans lagras i enlighet med regelverket på området.

Cookies och liknande teknologier

Vi använder cookies och andra lagringsteknologier som ställs till vårt förfogande av Facebook för följande;

 • Statistik och mätning
 • Funktioner och tjänster på Facebook

Mer information om Facebooks policy för cookies och andra lagringstekniker som används på Facebook finns på https://sv-se.facebook.com/policies/cookies/.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter, kontakta lokalt ansvarig för skyddet av personuppgifter på e-postadressen [email protected].

Del II – Allmänna uppgifter

Del II i detta meddelande om skydd av personuppgifter innehåller detaljerad information om situationer vid vilka vi behöver behandla dina personuppgifter; samt förklarar dina rättigheter och våra skyldigheter.

1. För vilka ändamål använder vi dina personuppgifter och varför är detta motiverat?

1.1. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter endast när detta är motiverat och följer gällande lagbestämmelser. Följaktligen kommer vi endast att behandla dina personuppgifter i följande fall:

☐ Vi har fått ditt samtycke i förväg.
☒ Du har själv offentliggjort dina personuppgifter.
☐ Behandlingen är av allmänintresse.
☐ Behandlingen krävs för tillämpningen av ett avtal till vilket du är part eller för tillämpningen av åtgärder som vidtas på din begäran före ingående av avtal.
☒ Behandlingen krävs för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller regel- och tillsynsmässiga krav.
☐ Behandlingen krävs för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller annan fysisk person.
☒ Behandlingen krävs för att tillgodose våra berättigade intressen utan att dina intressen eller friheter och grundläggande rättigheter drabbas på ett otillbörligt sätt.

Observera att vi, när vi behandlar dina personuppgifter av det sistnämnda skälet, alltid försöker bevara en balans mellan våra legitima intressen och din integritet.

Exempel på ”legitima intressen” för vilka behandling av personuppgifter genomförs:

 • Bidra med information om vissa sjukdomar som har relevans för vår verksamhet.
 • Förbättra navigeringen och göra informationen mer relevant.
 • Uppfylla målen för företagets samhällsansvar.

1.2. Sekundära ändamål med behandlingen

Vi behandlar alltid dina personuppgifter för specifika ändamål och behandlar aldrig andra uppgifter än de som är relevanta för att uppnå det specifika ändamålet. Utöver de specifika ändamål som beskrivs i del I av detta meddelande behandlar vi dina personuppgifter för följande allmänna ändamål:

 • Förbättra våra tjänster, såsom innehållet på våra Facebook-sidor och webbsidor,
 • organisera stöd eller stödprogram för patienter (inklusive ge dig tillgång till vissa stöd och patientorganisationer på din begäran) och patientberättelser,
 • besvara dina frågor, samt
 • varje annat ändamål som följer av bestämmelser eller åläggs oss av myndigheter.

2. Vem har tillgång till dina personuppgifter och till vem överförs de?

Vi säljer, delar och överför inte till tredje part några andra personuppgifter än de som anges i detta meddelande.

Inom ramen för vår verksamhet och för de ändamål som framgår i detta meddelande kan dina personuppgifter göras tillgängliga för eller överföras till följande mottagarkategorier i den mån de har ett motiverat behov av uppgifterna för att uppnå ändamålen:

 • Vår personal (inklusive personal, avdelningar och andra företag som tillhör Novartis-gruppen),
 • våra leverantörer och tjänsteleverantörer,
 • tredjeparter till vilka vi har överlåtit eller överlåter våra rättigheter eller skyldigheter, samt
 • våra konsulter eller jurister inom ramen för en försäljning eller överföring av hela eller delar av vår verksamhet eller våra tillgångar.

De tredje parter som nämns ovan är avtalsmässigt bundna att skydda sekretess och säkerhet för dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lag.

Dina personuppgifter kan även vara tillgängliga för, eller överföras till, tillsynsmyndigheter, statliga myndigheter, jurisdiktioner eller nationella och/eller offentliga organ när vi är förpliktigade till detta enligt lag eller förordningar, eller på deras begäran.

3. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har infört tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera en tillräcklig nivå av säkerhet och sekretess för dina personuppgifter.

Dessa åtgärder tar hänsyn till

i. den tekniska utvecklingen,
ii. kostnaden för att införa åtgärderna,
iii. uppgifternas karaktär, och
iv. risken med behandlingen.

Syftet är att skydda uppgifterna från att förstöras, förvanskas eller gå förlorade genom olyckshändelse; spridas eller tillgängliggöras för obehöriga samt andra former av otillåten behandling.

Dessutom uppfyller vi följande skyldigheter:

 • Samla in och behandla endast personuppgifter som är adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ovan angivna syften för vilka de behandlas.
 • Sörja för att dina personuppgifter är aktuella och korrekta. Vi kan komma att kontakta dig för att säkerställa att dina personuppgifter är korrekta. Vi uppmanar dig också att på eget initiativ underrätta oss om alla förändringar av din personliga situation så att vi kan försäkra oss om att dina personuppgifter hålls aktuella.
 • Vi kan komma att behandla känsliga personuppgifter (inklusive hälsouppgifter) i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och enbart för de ändamål som anges ovan. Om du publicerar känsliga uppgifter om din sjukdom kan vår moderator komma att kontakta dig för att få ditt samtycke.

När det gäller säkerhetsåtgärder som införts av Facebook uppmanar vi dig att läsa om dessa på Facebooks webbplats, i synnerhet på sidan https://www.facebook.com/safety.

4. Hur använder vi cookies och liknande teknologier som finns till vårt förfogande på Facebook?

4.1. Cookies

Cookies är små textfiler som vår server skickar när du besöker våra Facebook- eller webbsidor. Vi använder cookies för ovannämnda ändamål och i enlighet med detta meddelande om skydd av personuppgifter.

Vi använder endast cookies för att få kunskap om hur våra webbplatser och Facebook-sidor används, i första hand för att förbättra sidorna och göra dem mer användbara för våra användare. Vi använder inte cookies för att spåra eller identifiera enskilda besökare. Personuppgifter som genereras genom cookies samlas in under pseudonym. Du har rätt att motsätta dig denna behandling, enligt nedan.

Utöver cookies som listas i del I av detta meddelande finns även följande cookies på våra Facebook-sidor:

 • Cookies för att läsa videor (dvs. cookies som registrerar data som behövs för att spela upp innehållet i videor eller ljudinspelningar och registrera dina preferenser),
 • våra analyscookies på våra webbplatser (dvs. cookies som kommer ihåg vilka sidor du har besökt och ger information om din interaktion med dessa sidor), samt
 • analyscookies från tredje part (dvs. cookies från tredjepartsleverantörer som spårar din statistik på våra webbplatser och omvänt).

Observera att vi inte sparar uppgifter som vi hämtat med hjälp av cookies längre än 13 månader. Lägg även märke till att du kan ställa in din webbläsare att meddela när du får cookies skickade till dig. Om du inte vill ha cookies kan du också avvisa alla cookies genom att aktivera motsvarande parametrar i din webbläsare. Slutligen kan du även radera cookies som redan har installerats.

Om du väljer att inte acceptera cookies, eller gör vissa inställningar i din webbläsare, kan det påverka upplevelsen av webbplatsen och hindra dig från att använda vissa funktioner på våra webbplatser, i våra appar och på våra Facebook-sidor.

Mer information om hur du hanterar cookies på din dator finns i Hjälp-funktionen till din webbläsare. Du kan också besöka webbplatsen https://www.allaboutcookies.org/fr/, som innehåller ingående information om hur du hanterar dina cookies i olika typer av webbläsare (extern länk).

4.2. Andra teknologier

Vi kan också använda andra teknologier på våra webbplatser för att samla in och behandla dina personuppgifter för samma ändamål som anges ovan, bland annat:

 • Internetbeacons (såsom action beacons, singelpixel-GIF:ar, clear-GIF:ar, osynliga GIF:ar och 1-by-1-GIF:ar, som är teknologier som låter oss spåra hur användarna rör sig på våra webbplatser), samt
 • Adobe Flash-teknologin (inklusive Flash-cookies, om du inte valt andra inställningar).

5. Vilka är dina rättigheter och hur utövar du dem?

Du har följande rättigheter enligt lagstadgade villkor och begränsningar.

 • få tillgång till dina personuppgifter som behandlas av oss och begära rättelse eller uppdatering om du tror att någon information om dig är felaktig, inaktuell eller ofullständig,
 • begära radering av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas till vissa kategorier,
 • när som helst återkalla ditt samtycke, utan att det påverkar behandlingens laglighet före sådant återkallande,
 • helt eller delvis motsätta dig att dina personuppgifter behandlas,
 • motsätta dig att en kommunikationskanal används för direktmarknadsföring, samt
 • dataportabilitet, dvs. att begära att personuppgifter som du lämnat till oss skickas tillbaka till dig eller överförs till annan person enligt dina önskemål, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format utan hinder från vår sida och enligt dina sekretesskrav.

Om du har frågor eller vill utöva någon av ovanstående rättigheter, vänligen skicka e-post till [email protected] eller brev till Novartis Healthcare A/S, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2300 Köpenhamn S, Danmark, att: Head Data Privacy Nordics. Bifoga en skannad kopia av ditt ID-kort. Kopian kommer endast att användas i syfte att bekräfta din identitet. Vänligen dölj din bild och ditt personnummer på den skannade kopian.

Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till ansvarig för dataskydd på adress [email protected]. Vänligen notera att meddelande till denna adress skall vara på engelska.
Utöver ovanstående rättigheter har du alltid möjlighet att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

6. Hur får du information om ändringar i vår integritetspolicy?

Eventuella framtida ändringar av eller tillägg till behandlingen av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy meddelas i förväg, genom ett individuellt meddelande via våra vanliga kommunikationskanaler (t.ex. e-post eller våra webbplatser).

Uppdaterat 2020-01-30

SE2001793044